Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
612z dziś
4175z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych

Przedmiot:

Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych

Data zamieszczenia: 2019-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stoczniowiec"
ul. Kręta 22
50-233 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 329 12 13
spoldzielnia@stoczniowiec.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Barlickiego 31
we Wrocławiu.
I. Opis oraz zakres zamówienia :
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wymiana dwóch szt. drzwi wejściowych (zewnętrznych i wiatrołapowych) na drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe
o współczynniku ciepła 1,5 W/m2K (większe skrzydło o wymiarze minimum 100 cm w świetle przejścia), podzielone (górna część przeszklona obustronna szybą bezpieczną, dolna część - panel ocieplony) spełniające dodatkowe wymagania:
a) zawiasy zabezpieczone przed możliwością zdemontowania skrzydeł drzwiowych,
b) drzwi wejściowe z przodu pochwyt, od środka klamka, zamek dostosowany do instalacji domofonowej, szeroka przylga uniemożliwiająca dostęp do zamka przez osoby postronne, samozamykacz, odbojnik, stopka,
c) drzwi wewnętrzne -zamek z rolką, pochwyt dwustronny, samozamykacz, odbojnik, stopka.
Obowiązkiem wykonawcy jest demontaż starych drzwi, odpowiednie przygotowanie otworu drzwiowego, montaż nowych drzwi zewnętrznych wejściowych i wiatrołapowych, estetyczne wykończenie otworu drzwiowego dorobienie wkładki do starego klucza, wywóz
i utylizacja odpadów.

III. Obowiązki Wykonawcy :
Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiaru drzwi będących przedmiotem zamówienia i na ich podstawie dokonać wyceny. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ustawą - Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2013 poz. 1409 ze zm. ) sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne
i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty i aprobaty techniczne.

Składanie ofert:
Oferty należy składać sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Stoczniowiec" przy ul. Krętej 22 we Wrocławiu w zamkniętej kopercie oznaczonej : ,, WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH Barlickiego 31"
Termin składania ofert - do dnia 3 stycznia 2020 r. do godz. 14.00

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji :
Termin wykonania zamówienia - do 28.02.2020 r. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zamówienia.

Wymagania:
IV. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferent poda cenę ryczałtową oferty netto oraz stawkę podatku VAT. Cenę oferty netto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty wykonana w oparciu o opis techniczny musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy dla realizowania przedmiotu zamówienia m.in. rabaty, upusty, koszt materiałów, robocizny i dojazdu.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu.

Oferent musi posiadać wiedzę i doświadczenie przy wykonywaniu podobnych lub większych zamówień oraz powinien załączyć referencje w w/w zakresie z ostatnich dwóch lat.
Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.
Termin związania ofertą : 45 dni od upływu terminu do składania ofert.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.
Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru
firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
2. Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty
otwarcia oferty.
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3
miesiące od daty otwarcia ofert.
4. Referencje.

VII. Zakończenie postępowania :

1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryteria wskazane w pkt. IV zapytania ofertowego.
2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym i ofercie. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany
w umowie w przypadku zaistnienia trudnych do przewidzenia okoliczności faktycznych
i prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, a mających takie znaczenie dla przedmiotu umowy, że potrzeba dokonanej zmiany umowy ma na celu wykonanie zadania, przy zachowaniu słusznego interesu Stron umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania warunków umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
a) dokonania czynności wstrzymujących postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie ,
4. dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy przy jednoczesnym zastosowaniu oceny
ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.