Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
612z dziś
4175z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie technologii naprawy łopatek kierujących turbin niskiego ciśnienia silników...

Przedmiot:

Opracowanie technologii naprawy łopatek kierujących turbin niskiego ciśnienia silników turbowentylatorowych technologiami przyrostowymi

Data zamieszczenia: 2019-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Avio Polska Sp. z o. o
Grażynskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
+48512912622
jaroslaw.goliasz@avioaero.it
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26723
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie technologii naprawy łopatek kierujących turbin niskiego ciśnienia silników turbowentylatorowych technologiami przyrostowymi
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Opracowanie technologii wytwarzania warstw metalicznych z nadstopów niklu Rene'77 technologiami przyrostowymi na komponentach turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego
Cel zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie procedury wyboru podwykonawcy w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, które nie przekracza 209 tysięcy euro netto.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie badań przemysłowych w zakresie:
a) opracowania technologii wytwarzania warstw metalicznych z nadstopów niklu Rene'77 technologiami przyrostowymi na komponentach turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego.
b) przeprowadzenie procesów technologicznych na komponentach z nadstopu niklu Rene'77 turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego.

CPV: 73000000-2

Dokument nr: 26723, 20191202/01

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 11-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy przesłać do dnia 11.12.2019 roku (liczy się data wpływu do Zamawiającego) w sposób:
1. Drogą mailową na adres jaroslaw.goliasz@avioaero.it
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
Prace w ramach zlecenie powinny byc wykonane do dnia 30.05.2020.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Warunkiem dopuszczenia do udziału jest posiadanie lub dostęp aparatury oraz legitymowanie się wymaganym doświadczeniem. Szczegółowe warunki zawarte załączonym zapytaniu ofertowym (patrz załączniki)
Wiedza i doświadczenie
Udokumentowane opracowanie procesu technologicznego wytwarzania warstw metalicznych technologiami przyrostowymi na urządzeniu w skali przemysłowej na nadstopach niklu Rene'77 lub Rene'80 lub Rene'125
Udokumentowana realizacja projektów badawczych we współpracy z przemysłem lotniczym w zakresie wytwarzania warstw metalicznych technologiami przyrostowymi
Potencjał techniczny
Urządzenie do aplikacji warstwy metalicznej technologią Directed Energy Deposition (DED)
Stanowisko do przygotowania powierzchni do aplikacji warstwy metalicznej technologiami przyrostowymi
Stanowisko do kontroli wizualnej
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Kadra naukowa posiadająca doświadczenie w zakresie opracowania procesów technologicznych wytwarzania warstwy metalicznej technologią Directed Energy Deposition (DED) na urządzeniu w skali przemysłowej na nadstopach niklu Rene'77 lub Rene'80 lub Rene'125
Kadra naukowa posiadająca doświadczenie w pracy z firmami z branży lotniczej
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
i. Załącznik 1 - formularz ofertowy
ii. Załącznik 2 - umowa o zachowanie poufności
iii. Załącznik 3 - oświadczenie, iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją zamieszczoną w Zapytaniu Ofertowym w formie adnotacji do oferty ,,Oświadczam, że podmiot składający ofertę nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją zamieszczoną w otrzymanym zapytaniu ofertowym"
iv. Załącznik 4 - oświadczenie o potencjale
v. Załącznik 5 - wykaz zaplecza laboratoryjnego
vi. Załącznik 6 - wykaz zaplecza naukowego i doświadczenia

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena netto wyrażona w PLN - waga 100%,
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisanie umowy.
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją zawartą w Zapytaniu ofertowym.
Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Avio Polska Sp. z o. o.
Adres
Grażynskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
śląskie , Bielsko-Biała
NIP
5471933981
Numer naboru
POIR.01.01.01-IP.00-00-001/19

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Łukasz Pyclik
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48512912622

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.