Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3562z ostatnich 7 dni
15148z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odbudowa obiektów małej retencji

Przedmiot:

Odbudowa obiektów małej retencji

Data zamieszczenia: 2019-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec
ul. Leśna 7
44-160 Rudziniec
powiat: gliwicki
Tel.: +48 323008150, Faks: +48 323008160
rudziniec@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rudziniec
Wadium: 40 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbudowa obiektów małej retencji składających się z 2 zbiorników suchych oraz z 2 zbiorników mokrych w leśnictwie Ostropa

Numer referencyjny: SA.270.13.2019.SD
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania prowadzonego pn. "Odbudowa obiektów małej retencji składających się z 2 zbiorników suchych oraz z 2 zbiorników mokrych w leśnictwie Ostropa"

Prace polegać będą na:

Zbiornik A

-- odbudowie niecki zbiornika,

-- budowie przegłębień,

-- przebudowie i budowie nowych rowów,

-- budowie przepustów,

-- budowie układu odpływowo-spustowego oraz układu przelewowego,

-- budowa lokalnych umocnień i uszczelnień grobli czołowej.

Zbiornik B

-- budowie progów i przegłębień,

-- budowie grobli czołowej,

-- budowie układu odpływowego-spustowego oraz układu przelewowego,

-- budowie lokalnych umocnień i uszczelnień grobli czołowej.

Zbiornik C

-- budowie grobli czołowej zbiornika wraz z układem odpływowo -spustowym i układem przelewowym,

-- budowa umocnień i uszczelnień grobli zbiornika

Zbiornik D

-- budowie grobli czołowej zbiornika,

-- budowie układu przelewowego,

-- budowie umocnień i uszczelnień grobli zbiornika.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45100000
45110000
45230000
45111000
45233000
45111200
45233226
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja przedmiotu zamówienia - leśnictwo Ostropa, działki ewidencyjne 72/5; 73/5; 74/5 oraz 79/4, obręb ewidencyjny 0004 Rachowice, gmina Sośnicowice, powiat gliwicki, województwo śląskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zbiornik A

? odbudowa niecki zbiornika ,,A",

? budowa wyspy w obszarze niecki zbiornika ,,A",

? zmiana ukształtowania dopływu bocznego do rowu R-A w drezwolicach,

Zbiornika ,,A" - budowa nowego koryta rowu dopływowego - na długości ok. 30 mb,

? budowa nowych odcinków rowów pomiędzy projektowanymi ,,głęboczkami" o łącznej długości 51 mb,

? budowa 2 lokalnych przegłębień rowu wewnątrz zbiornika ,,A" - tzw. ,,głęboczków",

? przebudowa rowu wraz z budową umocnienia rowu R-A na wylocie ze zbiornika ,,A" na długości ok. 28 mb,

? budowa trzech grobli o łącznej długości ok. 143 mb w tym dwóch z funkcją przejazdową,

? budowa dwóch przepustów ww. groblach o łącznej długości ok. 32 mb,

? budowa układu odpływowego-spustowego usytuowanego w grobli czołowej zbiornika składającego się ze studni/komory oraz rurociągów,

? budowa układu przelewowego (przewału) o szerokości krawędzi dolnej ok. 7.5 m, pełniącego rolę przelewu wód nawalnych oraz w sytuacjach awaryjnych,

? budowa koryta rowu awaryjnego dla odprowadzenia wód z przewału do koryta rowu R-A zlokalizowanego poniżej przewału ze zbiornika ,,A" o łącznej długości ok. 100 mb,

? lokalna nadbudową istniejących skarp zbiornika,

? budowa lokalnych umocnień i uszczelnień grobli czołowej oraz budowa lokalnych umocnień skarp głęboczków i odcinków rowów po stronie odwodnej oraz odpowietrznej grobli zbiornika,

? pozyskanie gruntu z dawnych grobli,

Zbiornik B

? budowa 2 progów wewnątrz koryta rowu R-A w początkowej strefie zbiornika,

? budowa 2 lokalnych przegłębień rowu R-A wewnątrz zbiornika ,,B" - tzw. ,,głęboczków",

? częściowa zmiana ukształtowania rowu R-A na wylocie ze zbiornika ,,B" (na długości ok. 35 mb) - tj. budowa nowego odcinka rowu wraz z zabudową 7 progów wewnątrz koryta R-A,

? budowa grobli czołowej z funkcją przejazdową o łącznej długości ok. 82 mb,

? budowa układu odpływowego-spustowego usytuowanego w ww. grobli czołowej zbiornika, składającego się ze studni/komory i rurociągu,

? budowa układu przelewowego (przewału) w ww. grobli o szerokości krawędzi dolnej ok. 3,0 m, pełniącego rolę przelewu wód nawalnych oraz w sytuacjach awaryjnych,

? budowa lokalnych umocnień i uszczelnień grobli czołowej oraz budowa lokalnych umocnień skarp głęboczków i odcinków rowów po stronie odwodnej zbiornika,

? lokalna nadbudowa istniejących skarp zbiornika

Zbiornik C

? częściowa zmiana lokalizacji rowu R-A wewnątrz zbiornika ,,C" - budowa nowego koryta rowu na długości ok. 90 mb,

? budowa 6 progów wewnątrz koryta rowu R-A,

? budowa 3 lokalnych przegłębień rowu R-A wewnątrz zbiornika ,,C" - tzw. ,,głęboczków",

? lokalna nadbudowa istniejacych skarp zbiornika,

? budowa grobli czołowej zbiornika o długości ok. 86 mb wraz z układem odpływowo - spustowego w formie studni i rurociągów odpływowych o łącznej długości układu ok. 23 m,b

? budowa układu przelewowego (przewału) w ww. grobli o szerokości ok. 6,5 m, pełniącego rolę przelewu wód nawalnych oraz w sytuacjach awaryjnych,

? budowa umocnień i uszczelnień grobli zbiornika oraz budowa lokalnych umocnień skarp głęboczków i odcinków rowów po stronie odwodnej zbiornika,

? oczyszczenie istniejącego rowu R-A wewnątrz zbiornika w ramach prac utrzymaniowych.

Zbiornik D

Częściowa zmiana lokalizacji rowu R-A wewnątrz zbiornika ,,D" - budowa nowego koryta rowu na długości ok. 37 mb,

? budowy 3 lokalnych przegłębień rowu R-A wewnątrz zbiornika ,,D" - tzw. ,,głęboczków",

? budowa grobli czołowej zbiornika o długości ok. 73 mb wraz z układem odpływowoprzelewowym w formie studni i rurociągów odpływowych o łącznej długości układu ok 22 mb,

? budowa układu przelewowego (przewału) w ww. grobli o szerokości krawędzi dolnej ok.6,0 m, pełniącego rolę przelewu wód nawalnych oraz w sytuacjach awaryjnych,

? budowa umocnień i uszczelnień grobli zbiornika oraz budowa lokalnych umocnień skarp głęboczków i odcinków rowów po stronie odwodnej zbiornika,

? lokalna nadbudową istniejących skarp zbiornika,

? pozyskanie gruntu z dawnych grobli,

? oczyszczenie istniejącego rowu R-A

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty budowlane / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Postępowanie jest jedną z części zamówienia związanego z realizacją projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" POIS.02.01.00-00-005/16. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45000000

Dokument nr: 572965-2019, SA.270.13.2019.SD

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Siedziba Nadleśnictwa Rudziniec ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec, pokój 0:25 (Sala Narad)

Otwarcie ofert jest jawne.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/01/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja przedmiotu zamówienia - leśnictwo Ostropa, działki ewidencyjne 72/5; 73/5; 74/5 oraz 79/4, obręb ewidencyjny 0004 Rachowice, gmina Sośnicowice, powiat gliwicki, województwo śląskie.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/04/2020

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec
ul. Leśna 7
Rudziniec
Kod NUTS: PL229
44-160
Polska
Osoba do kontaktów: PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec, ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec; Szymon Dudek
E-mail: rudziniec@katowice.lasy.gov.pl
Tel.: +48 323008150
Faks: +48 323008160

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.