Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3921z ostatnich 7 dni
16235z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa części i podzespołów do badań i budowy komponentów systemu...

Przedmiot:

Zakup i dostawa części i podzespołów do badań i budowy komponentów systemu inteligentnej platformy sensorowej

Data zamieszczenia: 2019-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Netrix Spółka Akcyjna
ul. Rejtana 23
35-326 Rzeszów
powiat: Rzeszów
81 748 08 34
tomasz.rymarczyk@netrix.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221131
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 1/12/2019/1.2WP
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa części i podzespołów do badań i budowy komponentów systemu inteligentnej platformy sensorowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym, które jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup elementów niezbędnych do budowy komponentów systemu inteligentnej platformy sensorowej.
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu pt. ,,Inteligentna platforma sensorowa o architekturze otwartej do monitorowania i sterowania systemów cyber-fizycznych" w ramach działania 1.2 ,,Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia", typ projektu: ,,Prace B+R", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa części i podzespołów do badań i budowy komponentów systemu inteligentnej platformy sensorowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym, które jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

CPV: 44531510-9

Dokument nr: 1221131, 1/12/2019/1.2WP

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 11-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: tomasz.rymarczyk@netrix.com.pl lub dostarczona na adres: ul. Rejtana 23, 35-326 Rzeszów.
2. Termin nadsyłania ofert: 11.12.2019 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu e-maila lub dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data i godzina nadania oferty.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny oraz pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
8. Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.
9. W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt z: Tomasz Rymarczyk, nr tel. 81 748 08 34.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi do: 31.01.2020 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Dostawcą.
3. Miejsce dostawy zostanie uzgodnione z wybranym Dostawcą.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci/Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają odpowiednią wiedzę oraz zasoby techniczne, kadrowe i finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego. W celu potwierdzenia powyższego warunku Dostawca dołącza do oferty podpisany załącznik nr 1.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne. W celu potwierdzenia powyższego warunku Dostawca dołącza do oferty podpisany załącznik nr 1.
Dodatkowe warunki
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów. W celu potwierdzenia powyższego warunku Dostawca dołącza do oferty podpisany załącznik nr 2.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
1. nastąpi konieczność zmiany terminu, sposobu wykonania przedmiotu zamówienia lub dokonania płatności z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie wyboru Wykonawcy oraz w momencie podpisania umowy z Wykonawcą. Zmiana terminu, sposobu wykonania przedmiotu zamówienia lub dokonania płatności wymaga zgody obu stron oraz musi być uzgodniona z Instytucją Pośredniczącą, jeżeli będzie to wymagane z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu;
2. nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy, siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
3. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
4. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
5. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
6. nastąpi konieczność zrealizowania projektu o dofinansowanie przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
7. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
2. Oferta powinna zawierać: nazwę Oferenta/Dostawcy, adres, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
3. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Należy tak złożyć ofertę, aby możliwe było spełnienie wymagań technicznych (np. wskazać w formularzu ofertowym model, opis techniczny lub dołączyć do oferty specyfikację proponowanych części i podzespołów).
4. Oferta powinna zawierać:
a. wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
9. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Termin ważności oferty: min. 60 dni liczone od daty złożenia oferty.
11. Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie.
12. Koperta winna być zaadresowana następująco:
Netrix S.A.
ul. Rejtana 23, 35-326 Rzeszów
oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
,,Oferta na zakup części i podzespołów do zapytania nr 1/12/2019/1.2WP"
13. Dostawca powinien wpisać na kopercie swoją nazwę i dane adresowe.
14. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
15. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta oraz zatytułowane ,,Oferta na zakup części i podzespołów do zapytania nr 1/12/2019/1.2WP".

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu będą podlegać dalszej ocenie zgodnie z poniższym kryterium:
o cena brutto 100%
Ocena oferty odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną według wzoru:
Cena brutto = najniższa cena brutto wśród wszystkich otrzymanych ofert / cena brutto badanej oferty *100
Łączną liczbę punktów stanowi suma punktacji uzyskanej zgodnie z poniższym wzorem:
Punkty = Cena brutto
Z Oferentem, który uzyskał najwyższą, łączną liczbę punktów podpisana zostanie umowa.
Wykluczenia
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiające-go czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dostawca powiązany z Zamawiającym podlega wykluczeniu, o jego oferta nie będzie rozpatrywana.
2. Wykluczeniu podlegają także Dostawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykluczeniu podlegają Dostawcy, którzy złożyli ofertę po upływie terminu składania ofert.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Związkowa 26
20-148 Lublin
lubelskie , Lublin
Numer telefonu
693127551
Fax
817404737
NIP
7123299856
Tytuł projektu
"Inteligentna platforma sensorowa o architekturze otwartej do monitorowania i sterowania systemów cyber- fizycznych."
Numer projektu
RPPK.01.02.00-18-0001/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Rymarczyk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
81 748 08 34

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.