Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane w formule zaprojektuj - zbuduj dla adaptacji lokalu na potrzeby utworzenia...

Przedmiot:

Roboty budowlane w formule zaprojektuj - zbuduj dla adaptacji lokalu na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego

Data zamieszczenia: 2019-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 178 754 636, faks 178 754 634
zampub@erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: 3 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane w formule zaprojektuj - zbuduj dla adaptacji lokalu na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego przy Pl. Wolności 4 w Rzeszowie - Zadanie 1.1
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja lokalu na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego. Lokal przy ul. Pl. Wolności 4 w Rzeszowie mieści się na parterze budynku mieszkalno - usługowego. Lokal posiada dużą witrynę oraz przeszklone, podwójne drzwi wejściowe bezpośrednio od ulicy. Lokal o powierzchni użytkowej 132,90 m2 poprzednio był użytkowany jako apteka. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na adaptacji tego obiektu celem dostosowania do potrzeb placówki wsparcia dziennego oraz do określonych przepisami standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 13 października 2015r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego. Planuje się maksymalne wykorzystanie istniejących elementów pomieszczeń, dlatego przy projektowaniu należy sprawdzić istniejące w lokalu instalacje i w maksymalny sposób wykorzystać je dla projektowanych rozwiązań. Podstawą opracowania jest Program Funkcjonalno - Użytkowy adaptacji lokalu na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego przy Pl. Wolności 4 w Rzeszowie w ramach zadania ,,Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowej na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie", który szczegółowo określa zakres prac. Zamówienie nie obejmuje wyposażenia w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć, o których mowa w PFU na str.7. Wyposażenie o którym mowa będzie zamawiane odrębnym postępowaniem przetargowym. W zakresie obecnie prowadzonego postępowania przetargowego są urządzenia będące zakończeniem instalacji, np. lampy oświetleniowe, urządzenia sanitarne, baterie, kontakty, włączniki, itp. niezbędne do odbiorów technicznych instalacji. Przy realizacji w/w zadania należy uwzględnić Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - Załącznik nr 2 wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, VII Standard Architektoniczny, Rozdział 2 Budynek: 2.1 Strefa wyjścia, 2.2 Wiatrołap drzwi wejściowe 2.3 domofon - jeśli będzie potrzebny 2.4 Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji 2.5 plany telegraficzne 2.6 Pętle indukcyjne 2.7 oznaczenia nawierzchni 2.8 system fakturowych oznaczeń nawierzchniowych FON 2.9 Komunikacja pozioma 2.11 komunikacja pionowa 1-6 2.13 Bezpieczeństwo pożarowe 2.14 Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne

CPV: 45210000-2,45300000-0,45400000-1,71000000-8

Dokument nr: 632079-N-2019, CZ-A.271.111.324.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.erzeszow.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna być dostarczona w formie pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego.
Adres:
Wydział Centralnego Zamawiającego 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 13.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-19, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-20

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi: a) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń - która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, b) w specjalności instalacyjnej (branży sanitarnej) m. in. w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - która będzie pełniła funkcję kierownika robót, c) w specjalności instalacyjnej (branży elektrycznej) m. in. w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych - która będzie pełniła funkcję kierownika robót. * Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (określonych w rozdziale III.1.3), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA, stanowiący załącznik do SIWZ. 2. Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przyznania punktów w innych kryteriach niż cena, tj.: 1). Oświadczenie wymagane w celu ustalenia ilości punktów w kryterium okres rękojmi, 2). Oświadczenie wymagane w celu ustalenia ilości punktów w kryterium doświadczenie kierownika budowy, 3. Pełnomocnictwa - jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres rękojmi 20,00
doświadczenie kierownika budowy 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.