Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana i montaż instalacji solarnej, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana...

Przedmiot:

Wymiana i montaż instalacji solarnej, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana istniejących kotłów

Data zamieszczenia: 2019-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sanatorium Uzdrowiskowe "BUDOWLANI" Szczawnica M.Gonciarz, W. Gonciarz-Jeziorek Spółka Jawna
Podegrodzie 183
33-386 Podegrodzie
powiat: nowosądecki
1.tel:601 051 095 2. tel: 693 171 083
biuro@spabudowlani.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221159
Województwo: małopolskie
Miasto: Podegrodzie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana i montaż instalacji solarnej, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana istniejących kotłów na eko-groszek na kotły na pellet wspomagany przez pięć powietrznych pomp ciepła wraz z automatyką sterującą na potrzeby Sanatorium Uzdrowiskowego ,,BUDOWLANI" Szczawnica M.Gonciarz, W. Gonciarz-Jeziorek Spółka Jawna 3/2019/OZE
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana i montaż instalacji solarnej, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana istniejących kotłów na eko-groszek na kotły na pellet wspomagany przez pięć powietrznych pomp ciepła wraz z automatyką sterującą na potrzeby Sanatorium Uzdrowiskowego ,,BUDOWLANI" Szczawnica M.Gonciarz, W. Gonciarz-Jeziorek Spółka Jawna w ramach projektu pt. ,, Poprawa efektywności energetycznej budynku: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Budowlani" Szczawnica w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
a) wymiana instalacji solarnej 60 szt
b) montaż instalacji fotowoltaicznej- 142 panele o łącznej mocy min.39,76kW
c) wymiana istniejących kotłów eko-groszek na kotły na pellet wspomagany przez pięć powietrznych pomp ciepła wraz z automatyka sterująca -PMS
w miejscowości Szczawnica przy ul. Zdrojowa 27 na działce numer 1302 w Szczawnicy.
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"- Załącznik 3 oraz na Szkic projektu stanowiących Załącznik 6.
Cel zamówienia
Celem prac, których dotyczy niniejsze zamówienie jest poprawy efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na działce nr 1302, w miejscowości Szczawnica, ul. Zdrojowa 27 34-460 Szczawnica.
Wynikiem wykonania przedmiotu zamówienia ma być osiągnięcie następujących wskaźników:
a. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE- 1szt
b. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE- 1szt
c. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych- 0,04 MWe
d. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0,285MWt
e. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych /nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE -130,92 MWhe/rok
f. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE- 535,16 MWht/rok
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"- Załącznik 3 oraz na Szkic projektu stanowiących Załącznik 6.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana i montaż instalacji solarnej, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana istniejących kotłów na eko-groszek na kotły na pellet wspomagany przez pięć powietrznych pomp ciepła wraz z automatyką sterującą na potrzeby Sanatorium Uzdrowiskowego ,,BUDOWLANI" Szczawnica M.Gonciarz, W. Gonciarz-Jeziorek Spółka Jawna w ramach projektu pt. ,, Poprawa efektywności energetycznej budynku: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Budowlani" Szczawnica w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
a) wymiana instalacji solarnej 60 szt
b) montaż instalacji fotowoltaicznej- 142 panele o łącznej mocy min.39,76kW
c) wymiana istniejących kotłów eko-groszek na kotły na pellet wspomagany przez pięć powietrznych pomp ciepła wraz z automatyka sterująca -PMS
w miejscowości Szczawnica przy ul. Zdrojowa 27 na działce numer 1302 w Szczawnicy.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"- Załącznik 3 oraz na Szkic projektu stanowiących Załącznik 6.
Zakres ofert musi obejmować wszystkie koszty (robocizna oraz materiały) związane z realizacją zamówienia.
Roboty będące przedmiotem zamówienia muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zaleceniami producentów materiałów i wytycznymi zastosowanych technologii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, a także wskazaniami i wymaganiami osób pełniących nadzór ze strony Zamawiającego.
Wszystkie materiały stosowane podczas wykonywania prac instalacyjnych przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do powszechnego obrotu i zastosowania w budownictwie oraz spełnić wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1221159, 3/2019/OZE

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 19-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. I niniejszego zapytania (liczy się data wpływu do Zamawiającego) bądź elektronicznie w formie email na adres: biuro@spabudowlani.pl według Załącznika nr 1.
2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2019r. do godziny 15.00.
3. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
4. Ofertę papierową należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej tytułem:
,,Oferta do zapytania nr 3/2019/OZE "
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: nowotarski Miejscowość: ul. Zdrojowa 27 34-460 Szczawnica
Harmonogram realizacji zamówienia
Rozpoczęcie realizacji zamówienia wyznaczono na: 15.01.2020 r.
Zakończenie realizacji zamówienia wyznaczono na: 30.06.2020 r.
2. Zamawiający wyszczególnia następujące etapy realizacji inwestycji:
a) Etap I -wymiana instalacji solarnej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej
b) Etap II - wymiana istniejących kotłów na eko-groszek na kotły na pellet wspomagany przez 5 powietrznych pomp ciepła wraz z automatyką sterującą-PMS
realizacja powyższego zakresu dotyczy działki nr 1302, w miejscowości Szczawnica ul. Zdrojowa 27 34-460 Szczawnica, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą.
Wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Po zakończeniu każdego z etapów wykonania zamówienia Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu obiekt celem dokonania odbioru wykonanych prac. W ramach odbioru Zamawiający zweryfikuje, czy Wykonawca wykonał wszystkie wymagane elementy prac oraz czy wykonał je w sposób odpowiadający założeniom zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą. Dodatkowo, w ramach odbioru Zamawiający zleci wykonanie audytu energetycznego by ustalić, czy Wykonawca osiągnął zdefiniowane cele zamówienia. Jeżeli w wyniku odbioru, na podstawie opracowanego audytu energetycznego Zamawiający ustali, że Wykonawca wykonał prawidłowo przedmiot zamówienia, strony podpiszą protokół odbioru, opatrzony klauzulą ,,bez zastrzeżeń". W takim przypadku za każdy etapem umowa zostanie uznana za wykonaną w dniu podpisania wskazanego protokołu. W związku z odbiorem, Zamawiający będzie mieć prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad lub niezgodności z Projektem budowlanym. Zakres prac, niezbędnych do wykonania przez Wykonawcę celem dostosowania przedmiotu zamówienia do wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zapytaniu, Zamawiający oznaczy w treści protokołu rozbieżności. Umowa z Wykonawcą będzie określała, że protokół rozbieżności może być skutecznie doręczony Wykonawcy drogą elektroniczną, na adres e-mail, ustalony w treści umowy. Koszty wykonania prac określonych w treści protokołu rozbieżności będzie ponosić wyłącznie Wykonawca. Prace związane z wykonywaniem prac określonych w treści protokołu rozbieżności winny zakończyć się najpóźniej w terminie miesiąca od dnia doręczenia Wykonawcy protokołu rozbieżności, jednak nie później niż do dnia finansowego zakończenia realizacji projektu.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Rozpoczęcie realizacji zamówienia wyznaczono na: 15.01.2020 r.
Zakończenie realizacji zamówienia wyznaczono na: 30.06.2020 r.
2. Zamawiający wyszczególnia następujące etapy realizacji inwestycji:
a) Etap I -wymiana instalacji solarnej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej
b) Etap II - wymiana istniejących kotłów na eko-groszek na kotły na pellet wspomagany przez 5 powietrznych pomp ciepła wraz z automatyką sterującą-PMS
realizacja powyższego zakresu dotyczy działki nr 1302, w miejscowości Szczawnica ul. Zdrojowa 27 34-460 Szczawnica, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą.
Wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Po zakończeniu każdego z etapów wykonania zamówienia Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu obiekt celem dokonania odbioru wykonanych prac. W ramach odbioru Zamawiający zweryfikuje, czy Wykonawca wykonał wszystkie wymagane elementy prac oraz czy wykonał je w sposób odpowiadający założeniom zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą. Dodatkowo, w ramach odbioru Zamawiający zleci wykonanie audytu energetycznego by ustalić, czy Wykonawca osiągnął zdefiniowane cele zamówienia. Jeżeli w wyniku odbioru, na podstawie opracowanego audytu energetycznego Zamawiający ustali, że Wykonawca wykonał prawidłowo przedmiot zamówienia, strony podpiszą protokół odbioru, opatrzony klauzulą ,,bez zastrzeżeń". W takim przypadku za każdy etapem umowa zostanie uznana za wykonaną w dniu podpisania wskazanego protokołu. W związku z odbiorem, Zamawiający będzie mieć prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad lub niezgodności z Projektem budowlanym. Zakres prac, niezbędnych do wykonania przez Wykonawcę celem dostosowania przedmiotu zamówienia do wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zapytaniu, Zamawiający oznaczy w treści protokołu rozbieżności. Umowa z Wykonawcą będzie określała, że protokół rozbieżności może być skutecznie doręczony Wykonawcy drogą elektroniczną, na adres e-mail, ustalony w treści umowy. Koszty wykonania prac określonych w treści protokołu rozbieżności będzie ponosić wyłącznie Wykonawca. Prace związane z wykonywaniem prac określonych w treści protokołu rozbieżności winny zakończyć się najpóźniej w terminie miesiąca od dnia doręczenia Wykonawcy protokołu rozbieżności, jednak nie później niż do dnia finansowego zakończenia realizacji projektu.
Wiedza i doświadczenie
Rozpoczęcie realizacji zamówienia wyznaczono na: 06.01.2020 r.
Zakończenie realizacji zamówienia wyznaczono na: 30.06.2020 r.
2. Zamawiający wyszczególnia następujące etapy realizacji inwestycji:
a) Etap I -wymiana instalacji solarnej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej
b) Etap II - wymiana istniejących kotłów na eko-groszek na kotły na pellet wspomagany przez 5 powietrznych pomp ciepła wraz z automatyką sterującą-PMS
realizacja powyższego zakresu dotyczy działki nr 1302, w miejscowości Szczawnica ul. Zdrojowa 27 34-460 Szczawnica, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą.
Wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Po zakończeniu każdego z etapów wykonania zamówienia Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu obiekt celem dokonania odbioru wykonanych prac. W ramach odbioru Zamawiający zweryfikuje, czy Wykonawca wykonał wszystkie wymagane elementy prac oraz czy wykonał je w sposób odpowiadający założeniom zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą. Dodatkowo, w ramach odbioru Zamawiający zleci wykonanie audytu energetycznego by ustalić, czy Wykonawca osiągnął zdefiniowane cele zamówienia. Jeżeli w wyniku odbioru, na podstawie opracowanego audytu energetycznego Zamawiający ustali, że Wykonawca wykonał prawidłowo przedmiot zamówienia, strony podpiszą protokół odbioru, opatrzony klauzulą ,,bez zastrzeżeń". W takim przypadku za każdy etapem umowa zostanie uznana za wykonaną w dniu podpisania wskazanego protokołu. W związku z odbiorem, Zamawiający będzie mieć prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad lub niezgodności z Projektem budowlanym. Zakres prac, niezbędnych do wykonania przez Wykonawcę celem dostosowania przedmiotu zamówienia do wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zapytaniu, Zamawiający oznaczy w treści protokołu rozbieżności. Umowa z Wykonawcą będzie określała, że protokół rozbieżności może być skutecznie doręczony Wykonawcy drogą elektroniczną, na adres e-mail, ustalony w treści umowy. Koszty wykonania prac określonych w treści protokołu rozbieżności będzie ponosić wyłącznie Wykonawca. Prace związane z wykonywaniem prac określonych w treści protokołu rozbieżności winny zakończyć się najpóźniej w terminie miesiąca od dnia doręczenia Wykonawcy protokołu rozbieżności, jednak nie później niż do dnia finansowego zakończenia realizacji projektu.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w tym:
- co najmniej 1 osobę-kierownika budowy: posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nabyte w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty.
- co najmniej 1 osobę: posiadającą ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii), i/lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączy do ofert wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę. Jednocześnie wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie niezbędnych kompetencji przez osoby wskazane do realizacji zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
a) Wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, obejmującej odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200 000,00 zł. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną powyżej, wraz z potwierdzeniem opłacenia ubezpieczenia.
b) Wykonawca potwierdzi, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2
Ocena spełnienia wszystkich powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta -Załącznik nr 2 oraz Załącznika nr 4.
Dodatkowe warunki
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwości niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a takie są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego (zgodnie z pkt. XV).
3. We wszystkich miejscach dokumentacji, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis ,,lub równoważne o porównywalnych parametrach". Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne , co wskazany w dokumentacji, konkretnych z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji technicznej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 5).
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Zmiany będą dopuszczone w szczególności w sytuacji jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę.
2. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
3. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy,
5. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta, Warunki dokonania zmian: wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.
6. Wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych (zamówień uzupełniających), wstrzymujących lub opóźniających realizację robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych.
7. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
8. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
o tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub
o danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Warunkiem ważności oferty jest jej złożenia na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Wraz ofertą należy złożyć następujące załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego (Załącznik nr 1)
2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2)
3. Referencje potwierdzające prawidłowość wykonania prac lub protokołu odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń wobec prac wykonanych przez oferenta zgodnie z informacją podaną w zapytaniu ofertowym punkt VI.1.ppkt.a.b.c
4. Załącznik 4 - Wykaz osób

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena całkowita netto oraz brutto w PLN.
3. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu/Ogłoszeniu, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji całości zamówienia oraz ewentualne upusty.
4. Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), tzn.: Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
5. Ceną oferty jest kwota (wraz z podatkiem od towarów i usług) za realizację przedmiotu zamówienia wymieniona w Formularzu Oferty.
OCENA OFERT:
1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
I. Cena (C) - 70%
II. Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (T) - 20%
III. Gwarancja (G)- 10%
Kryterium I: Cena - 70% Maksymalną liczbę punktów (70) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia (łączna cena brutto za całość zamówienia), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
CN.
C = ------------ x 70
COB.
gdzie:
C = ocena punktowa za oceniane kryterium Cena
CN - najniższa zaoferowana Cena spośród wszystkich ocenianych ofert
COB - Cena zaoferowana w ofercie badanej.
70% - waga procentowa ocenianego kryterium (70% = 70 pkt.)
Kryterium II: Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) - 20% Maksymalną liczbę punktów tj. 20 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy możliwy czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów. Punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane według wzoru:
Tmin.
T = ------------ x 20
Tof.
Gdzie:
T - ocena punktowa za oceniane kryterium Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki
Tmin. - najkrótszy czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki spośród wszystkich ocenianych ofert
Tof - czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki podany w ofercie cenowej
20% - waga procentowa ocenianego kryterium (20% = 20 pkt.)
Zaproponowany czas usunięcia awarii Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do zapytania). Brak w ofercie wskazania czasu usunięcia awarii spowoduje odrzucenie oferty.
Kryterium III: Gwarancja- 10%
Gof.
G = ------------ x 10
Gmax.
gdzie:
G- ocena punktowa za oceniane kryterium gwarancja
Gmax - najdłuższy okres gwarancji liczony w miesiącach spośród wszystkich ocenianych ofert
Gof - proponowany okres gwarancji liczony w miesiącach podany w ofercie cenowej
10% - waga procentowa ocenianego kryterium (10% = 10 pkt.)
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (największa liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
Wykluczenia
1. Zamówienie nie zostanie udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonywującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
2. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy:
a) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
b) Została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym.
c) Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonywującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy.
d) Została złożona po terminie składnia ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
e) Charakteryzuje się rażąco niską ceną.
f) Budzi wątpliwości rzetelnego i fachowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SANATORIUM UZDROWISKOWE "BUDOWLANI" SZCZAWNICA M. GONCIARZ, W.GONCIARZ-JEZIOREK SPÓŁKA JAWNA
Adres
Zdrojowa 27
34-460 Szczawnica
małopolskie , nowotarski
Numer telefonu
693171083
Fax
182622510 w.500
NIP
7342785657
Tytuł projektu
"Poprawa efektywności energetycznej budynku: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Budowlani" Szczawnica w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery."
Numer projektu
RPMP.04.02.00-12-0222/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
1. Adam Gonciarz e-mail: biuro@spabudowlani.pl 2. Wioleta Gonciarz-Jeziorek e-mail: biuro@spabudowlani.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
1.tel:601 051 095 2. tel: 693 171 083

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.