Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3840z ostatnich 7 dni
16678z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa osiedlowej sieci wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja...

Przedmiot:

Przebudowa osiedlowej sieci wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego

Data zamieszczenia: 2019-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Harcerska 15
45-118 Opole
powiat: Opole
600095209
przetargi@ecosa.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221141
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa osiedlowej sieci w rejonie ul. Wrocławskiej wraz z zabudową 2 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Wrocławskiej 28 w Opolu WOP-26
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa osiedlowej sieci w rejonie ul. Wrocławskiej wraz z zabudową 2 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Wrocławskiej 28 w Opolu - WOP-26
Cel zamówienia
Przebudowa osiedlowej sieci w rejonie ul. Wrocławskiej wraz z zabudową 2 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Wrocławskiej 28 w Opolu - WOP-26
Przedmiot zamówienia
Przebudowa osiedlowej sieci w rejonie ul. Wrocławskiej wraz z zabudową 2 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Wrocławskiej 28 w Opolu - WOP-26

CPV: 45100000-8

Dokument nr: 1221141

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 18-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie organizowane dwufazowo:
W pierwszym etapie Wykonawcy składają oferty wstępne. W celu złożenia oferty wstępnej należy zalogować się do platformy zakupowej na stronie: https://eco.eb2b.com.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl i złożyć ofertę wstępną. Ofertę wstępną Wykonawcy składają na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do IDW. W formularzu ofertowym Wykonawca wypełnia puste miejsca w zakresie dot. przede wszystkim elementów cenowych za wykonanie zamówienia, informacji dot. gwarancji, serwisu gwarancyjnego oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Termin na złożenie ofert wstępnych wynosi min. 14 dni od dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności (na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/), termin ten został określony wprost datą dzienną w Zapytaniu ofertowym (w pkt VII IDW).
Do oferty wstępnej Wykonawcy dołączają dokumenty i załączniki określone przez Zamawiającego w niniejszej IDW.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wstępną.
W przypadku wniesienia ofert wstępnych po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę i zwraca mu ofertę wstępną złożoną po terminie.
Z zawartością ofert wstępnych nie można się zapoznać przed upływem terminu na ich składanie.
Po upływie terminu na składanie ofert wstępnych Zamawiający zapoznaje się ze złożonymi przez Wykonawców ofertami wstępnymi i dokonuje badania ofert wstępnych, które obejmuje weryfikację, czy Wykonawca i jego oferta wstępna spełnia wymagania określone w niniejszej IDW, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
O wynikach badania ofert wstępnych Zamawiający informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne. Wykonawcy, którzy pozytywnie przeszli badanie ofert wstępnych i ich oferty wstępne nie podlegały odrzuceniu, zostaną zaproszeni do drugiego etapu postępowania.
Drugi etap postępowania jest organizowany w trybie licytacji elektronicznej, prowadzonej na platformie zakupowej. Szczegóły dotyczące prowadzenia licytacji elektronicznej opisano w pkt X IDW. W trakcie licytacji elektronicznej Wykonawcy licytują wyłącznie cenę ryczałtową netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Inne elementy oferty wstępnej nie podlegają licytacji. Ofertę ostateczną Wykonawcy składają na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do IDW. W porównaniu do oferty wstępnej, zmianie mogą ulec wyłącznie czynniki cenowe oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jako powiązane z ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy wskazują w ofercie ostatecznej najniższą cenę zaoferowaną przez siebie podczas licytacji elektronicznej, a wskazanie innej ceny będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty Wykonawcy (zarówno wstępnej, jak i ostatecznej).
Wykonawca, który wziął udział w licytacji elektronicznej (tj. co najmniej raz złożył w postępowaniu ofertę w licytacji elektronicznej) jest zobowiązany do złożenia oferty ostatecznej w formie zaktualizowanego załącznika nr 2 do IDW po zakończonej licytacji elektronicznej - w terminie maksymalnie 7 dni (liczy się data wpływu do Zamawiającego) po upływie dnia, w którym przeprowadzono licytację elektroniczną, a w przypadku braku złożenia w terminie takiej oferty ostatecznej Wykonawca ten zostanie wykluczony z postępowania.
Końcowa ocena ofert przez Zamawiającego będzie dokonywana w oparciu o kryteria oceny ofert, zgodnie z pkt XII w odniesieniu do ofert ostatecznych (w tym odpowiednio: ofert wstępnych stanowiących oferty ostateczne - w przypadku gdy Wykonawca nie wziął udziału w drugim etapie postępowania pomimo zaproszenia przez Zamawiającego do wzięcia udziału w drugim etapie).
Dokumentacja przetargowa ze względu na duży rozmiar do pobrania na stronie: www.ecosa.pl/przetargi/roboty budowlane oraz www.eco.eb2b.com.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole
Harmonogram realizacji zamówienia
do 14.08.2020 r. - wykonanie prac montażowych przyłącza/węzłów wraz z próbami potwierdzającymi gotowość do pracy (w tym ruch "na gorąco"), wykonanie robót ziemnych zakrywających - Etap I.
do 31.08.2020 r. - wykonanie prac odtworzeniowych terenu oraz budowlanych, zwrotne przekazanie terenu właścicielom, wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej oraz wszystkich prac umożliwiających dokonanie odbioru końcowego - odbiór końcowy - Etap II.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Cena - 95 %
Gwarancja - 5 %
1 . Kryterium - cena (netto) podlegać będzie ocenie wg wzoru
cena oferty najtańszej
ilość punktów = _________________________________ x 100pkt x 95%
cena oferty rozpatrywanej
2. Kryterium - gwarancja jakości na przedmiot umowy, która dotyczy także jakości zastosowanych materiałów i wyrobów podlegać będzie ocenie :
1 rok gwarancji powyżej 5 lat z oferty rozpatrywanej = 1 pkt. ( max 5 pkt.)
Gwarancja minimum 5 lat = 0 pkt.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji w innej jednostce czasu niż pełne lata (np. dni, miesiące), Zamawiający w celu oceny ofert dokona przeliczenia podanego przez Wykonawcę okresu na lata i przyzna punktację zgodnie z niniejszą IDW. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji w niepełnych latach Zamawiający na potrzeby oceny ofert dokona zaokrąglenia podanego okresu w dół (np. Wykonawca zaoferował 6,5 roku, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 6 lat i przyzna ofercie 1 pkt).
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Harcerska 15
45-118 Opole
opolskie , Opole
NIP
7542524950
Tytuł projektu
Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej miasta Opole w zakresie przebudowy sieci cieplnej, budowy przyłączy cieplnych, likwidacji węzłów grupowych i budowy nowoczesnych węzłów indywidualnych
Numer projektu
POIS.01.05.00-00-0021/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agata Walczak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
600095209

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.