Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
740z dziś
4653z ostatnich 7 dni
16481z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ,,Miejsca biwakowania Kamienna"

Przedmiot:

Przebudowa ,,Miejsca biwakowania Kamienna"

Data zamieszczenia: 2019-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 914305200, faks 914305201
dagmara.jasnowska.szczecin@rdos.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: 1 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa ,,Miejsca biwakowania Kamienna" w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ,,Miejsca biwakowania Kamienna" w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 w ramach zadania pn.: C.8.5. Modernizacja pola biwakowego (miejsca biwakowania) Kamienna, w zakresie którego wykonane zostanie i przekazane do użytkowania Zamawiającemu miejsce biwakowania w Kamiennej. Zakres zamówienia wybudowanie infrastruktury turystycznej w obrębie planowanego pola biwakowego, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i uzyskanie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zamówienie realizowana będzie w następujących częściach : Część I, sporządzenie dokumentacji Wykonawcy, wnioski materiałowe, certyfikaty, ubezpieczenia, zgłoszenia, Część II, dostawy, prace budowlano-montażowe, Część III, sporządzenie dokumentacji powykonawczej budowy pola biwakowego Kamienna, zgłoszenie do użytkowania, przekazanie do eksploatacji

CPV: 45000000-7,45111291-4,45212100-7,45342000-6

Dokument nr: 632180-N-2019, ZP.261.52.2019.DJ.194

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, kancelaria

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-19, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-04-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną, której zakres obejmował zagospodarowanie terenu o powierzchni min 500m2. Uwaga : Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonał wykazanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów z których wynikał zakres obowiązków. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dla wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni dołączyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 a ust. 1 upzp (załącznik 3 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w niniejszym punkcie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawcóe (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25 a ust. 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tym podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę- jeśli dotyczy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 5 dni, wskazanych poniżej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 upzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 uzpz : 5.1. W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięć) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ). Dowodami są, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dla wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni dołączyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 a ust. 1 upzp (załącznik 3 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w niniejszym punkcie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawcóe (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25 a ust. 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tym podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę- jeśli dotyczy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 5 dni, wskazanych poniżej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 upzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 uzpz : 5.1. W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięć) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ). Dowodami są, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.