Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty wykończeniowo - adaptacyjne w budynku przedszkola

Przedmiot:

Roboty wykończeniowo - adaptacyjne w budynku przedszkola

Data zamieszczenia: 2019-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedszkole ,,Radosne nutki"
Leśna 2a;
32-080 Zabierzów
powiat: krakowski
693 616 661
przedszkole@radosnenutki.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221184
Województwo: małopolskie
Miasto: Zabierzów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty wykończeniowo - adaptacyjne w budynku przedszkola ,,Radosne nutki " w Eximus Park i żłobka ,,Radosne nutki" w Zabierzowie w celu utworzenia trzyoddziałowego przedszkola i dwuoddziałowego żłobka
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odpowiednie zaadaptowanie pomieszczeń w celu utworzenia dwuoddziałowego żłobka dla 50 dzieci i oraz trzyoddziałowego przedszkola dla 60 dzieci w tym siedmiorga dzieci z niepełnosprawnościami w budynku położonym w Rząsce przy ul. Suchej 44, 30-199 Rząska zgodnie z przedmiarem robót (kosztorysem ofertowym).
W celu ułatwienia sporządzenia oferty do zapytania ofertowego dołączono także rzut architektoniczny pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót adaptacyjno - wykończeniowych w budynku żłobka i przedszkola w Rzasce.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odpowiednie zaadaptowanie pomieszczeń w celu utworzenia dwuoddziałowego żłobka dla 50 dzieci i oraz trzyoddziałowego przedszkola dla 60 dzieci w tym siedmiorga dzieci z niepełnosprawnościami w budynku położonym w Rząsce przy ul. Suchej 44, 30-199 Rząska zgodnie z przedmiarem robót (kosztorysem ofertowym).
W celu ułatwienia sporządzenia oferty do zapytania ofertowego dołączono także rzut architektoniczny pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji.
Realizator:
Cezary Schiff 31-999 Kraków, ul. Kościelnicka 29
- inwestycja finansowana jest w 50% z projektu nr RPMP.10.01.01-12-0138/19 (przedszkole)
- inwestycja finansowana jest w 50% nr RPMP.08.05.00-12-0117/19 (żłobek)
Budynek w którym będą utworzone przedszkole i żłobek, to budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony . Lokal przewidziany na przedszkole i żłobek stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia przedszkola i żłobka.
Wejście na poziom parteru odbywać się będzie bezpośrednio z poziomu terenu.
Aby zaadaptować te pomieszczenia przewidziano następujące prace wykończeniowe.
Adaptowane pomieszczenia to 5 sal dla dzieci (3 dla przedszkola, 2 dla żłobka), 5 toalet dla dzieci (3 dla przedszkola, 2 dla żłobka, 2 szatnie, 2 toalety dla niepełnosprawnych, toaleta dla personelu, 2 pokoje dyrektora, pokój socjalny, pokój matki z dzieckiem, korytarz, pomieszczeniem gospodarczym z kotłownią oraz drugą kotłownią.
Aby zaadaptować te pomieszczenia przewidziano prace budowlane, prace związane
z wykonaniem robót instalacyjnych elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wyposażenia sanitariatów i innych pomieszczeń w ,,biały montaż", tzn. wszystkie prace adaptacyjne tzw. pod klucz.
Szczegółowy zakres prac adaptacyjno-wykończeniowych zawiera kosztorys ofertowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego

CPV: 45214200-2

Dokument nr: 1221184, 01/ŻP/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 19-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Wykonawca składa ofertę cenową opatrzoną pieczęcią, datą i podpisem w jednym z wymienionych wariantów:
a/ w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem, lub osobiście do siedziby Zamawiającego w zabezpieczonej kopercie oznaczonej jako:
,,Roboty wykończeniowo - adaptacyjne w budynku przedszkola ,,Radosne nutki " w Eximus Park i żłobka ,,Radosne nutki" w Zabierzowie w celu utworzenia trzyoddziałowego przedszkola i dwuoddziałowego żłobka" na adres: Przedszkole ,,Radosne nutki", 32-080 Zabierzów, ul. Leśna 2a; do dnia 19.12.2019 r. do godziny 23.59
b/ w formie elektronicznej - podpisana oferta wraz z podpisanymi załącznikami - w formie skanu na adres: przedszkole@radosnenutki.pl do dnia 19.12.2019 r. do godziny 23.59

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Rząska
Harmonogram realizacji zamówienia
Składanie ofert do 19.12.2019 r. do godziny 23.59
Podpisanie umowy 23.12.2019
Realizacja umowy w terminie od 01.02.2020 r. do 30.04.2020 r. lub krótszym tj. do dnia zadeklarowanego w ofercie.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O realizację zamówienia mogą starać się podmioty, które posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Weryfikowane na podstawie oświadczenia.
Wiedza i doświadczenie
Uprawnionymi do wykonania zamówienia są podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, konieczne dla prawidłowego wykonania umowy.
Weryfikowane na podstawie oświadczenia.
Potencjał techniczny
Wykonawca powinien posiadać odpowiedni potencjał techniczny.
Weryfikowane na podstawie oświadczenia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj. podmiotów powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Weryfikowane na podstawie oświadczenia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca winien znajdować sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Weryfikowane na podstawie oświadczenia.
Dodatkowe warunki
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy tylko w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w momencie podpisywania umowy zdarzeń jak np. wad ukrytych stanu budynku lub okoliczności natury prawnej czy zdarzeń losowych.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena brutto i termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu ofertowym.
Kryteria: najniższa cena i najkrótszy termin wykonania.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (L) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w przedmiocie zamówienia. Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach L = C + D
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
C - 50% - cena oferty
D - 50% - termin wykonania = liczba dni kalendarzowych (liczba dni wykonania robót)
Sposób obliczenia punktów:
Dla kryterium C:
Liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 50.
Przeliczenie wg wzoru
C (liczba punktów) = Cnajtańszej/Coferty badanej * 50
Dla kryterium D:
Liczba punktów dla kryterium D obliczona zostanie przez podzielenie liczby dni wykonania robót z oferty o najmniejszej liczbie dni przez liczbę dni wykonania robót z oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 50.
Przeliczenie wg wzoru
D (liczba punktów) = Dmin/Dbadanej * 50
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium C to 50, a kryterium D to 50.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Wykluczenia
Oferenci nie mogą należeć do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj. podmiotów powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli'
Weryfikowane na podstawie oświadczenia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
CEZARY SCHIFF
Adres
Kościelnicka 29
32-999 Kraków
małopolskie , Kraków
Numer telefonu
693616661
NIP
6780059821
Tytuł projektu
"Radosne nutki" w Zabierzowie
Numer projektu
RPMP.08.05.00-12-0117/19-00
Inne źródła finansowania
Nie dotyczy

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Cezary Schiff w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
693 616 661

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.