Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3562z ostatnich 7 dni
15148z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa elektrowni fotowoltaicznej

Przedmiot:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2019-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o
ul. Kaszubska 52, I piętro
70-226 Szczecin
powiat: Szczecin
biuro@cra.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217779
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: 50.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na działce nr 248/2, obręb Robawy, gmina Reszel
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z jej uruchomieniem. Inwestycja zostanie zrealizowana na gruncie zlokalizowanym w gminie Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie, na działce nr 248/2 (obręb 0014 Robawy).
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest jest budowa o instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z jej uruchomieniem, a w szczególności:
a) budowę elektrowni - wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego i rozruch elektrowni,
b) w razie zaistnienia konieczności - opracowanie dokumentacji zamiennej, w tym projektu budowlanego.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z jej uruchomieniem.
Zadanie obejmuje zakup i montaż elektrowni fotowoltaicznej, w skład której wchodzą następujące elementy:
o panele fotowoltaiczne o mocy 280 Wp - 3.560 sztuk,
o inwertery fotowoltaiczne o mocy 50 kW - 18 sztuk,
o konstrukcja naziemna - komplet,
o stacja transformatorowa - komplet,
o infrastruktura techniczna: okablowanie i zabezpieczenie oraz linia średniego napięcia - komplet.
Wynikiem projektu jest budowa gotowej do eksploatacji elektrowni słonecznej. Dodatkowo Zamawiający, w ramach kosztów niekwalifikowalnych wymaga:
ozakup i montaż opłotowania,
ozakup i montaż oświetlenia - 2 lampy LED z okablowaniem,
ozakup i montaż monitoringu.
Instalacja musi być nowa z co najmniej 10 letniarancją producenta na panele polikrystaliczne. Na potwierdzenie tego faktu Zamawiający wymaga kart katalogowych, z których będzie wynikał fakt min. 10 letniej gwarancji (bez wskazywania możliwych rozwiązań opcjonalnych i zastrzeżeń) na panele polikrystaliczne. Zamawiający wymaga również min. 5 letniej gwarancji producenckiej na inwertery. Dodatkowo Zamawiający wymaga min. 15 letniej gwarancji na konstrukcję wsporczą - okres gwarancji w zakresie konstrukcji zostanie oceniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym.
Wymagane parametry instalacji fotowoltaicznej
Parametry panelu PV:
o polikrystaliczny o mocy 280 Wp - 3.560 sztuk,
o gwarancja producenta,
- na produkt obejmująca wszystkie ewentualne wady ukryte: min.10 lat;
- liniowa gwarancja stałej mocy: min. 25 lat;
- w pierwszym roku zachowanie min. 97% mocy; następnie spadek o maks. 0,7 % rok,
- po 10 latach powyżej 90% mocy,
- po 25 latach powyżej 80% mocy,
o certyfikat CE,
o zgodność z normami polskimi lub równoważnymi.
Parametry Inwerterów (falowników):
o inwertery fotowoltaiczne o mocy 50 kW - 18 sztuk:
- Zamawiający, podobnie jak w przypadku paneli fotowoltaicznych, wymaga aby inwertery objęte były min. 5 letnią gwarancją producencką,
o sprawność maksymalna nie mniejsza niż 98,6%
o sprawność europejska nie mniejsza niż 98,4 %
o minimalny temperaturowy zakres pracy: -25°C do +60°C
o stopień ochrony min. IP65
o certyfikat CE
o zgodność z normami polskimi lub równoważnymi normy przyłączenia do sieci: muszą spełniać wymagania OSD określone lub nieokreślone w warunkach przyłączeniowych.
System nadzoru, monitoringu pracy elektrowni fotowoltaicznej:
1. Elektrownia fotowoltaiczna musi być zaprojektowana i wykonana do pracy w trybie bezobsługowym, spełniając wymagania stawiane przez Operatora zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia i instrukcjami powiązanymi.
2. Farma fotowoltaiczna musi posiadać system stacyjny typu SCADA lub alternatywny z możliwością bieżącego monitoringu parametrów pracy farmy (dotyczących produkcji energii, ilości pracujących paneli, inwerterów, ewentualnych awarii itp.), sterowania łącznikami ruchowymi w tym ŚN, a także do bieżącej kontroli parametrów energii wytwarzanej, archiwizacji danych pomiarowych, raportowania bieżącego i historycznego w formie tabelarycznej i wykresów (trendów). System powinien posiadać możliwość zdalnego sterowania urządzeniami i kontroli online.
3. Automatyka farmy powinna być wyposażona w system zdalnego powiadamiania obsługi o zdarzeniach usterkowych i awaryjnych poprzez komunikaty SMS.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1217779

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 20-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy przesłać listownie, mailowo lub złożyć osobiście do dnia 20.12.2019 r. do godz. 15:00 na adres :
Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 52, I piętro
70-226 Szczecin
lub e-mail: biuro@cra.com.pl
z dopiskiem: ,,OFERTA NA WYBUDOWANIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ - VOLTASOL"
Decyduje data wpływu dokumentów do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: kętrzyński Miejscowość: gmina Reszel, na działce nr 248/2 (obręb 0014 Robawy).
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, pod warunkiem uzyskania finansowania przez Zamawiającego na wkład własny.
Maksymalny termin zakończenia inwestycji - 26.03.2020 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń - złożenie oferty oznacza akceptacjeści zapytania bez zastrzeżeń;
2. Zapoznali się z projektem umowy i akceptują jej treść;
3. W ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykażą się doświadczeniem w postaci wykonanych co najmniej 2 instalacji fotowoltaicznych wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej o mocy min. 0,5 MW każda. Doświadczenie w realizacji instalacji fotowoltaicznych należy udokumentować w postaci załączonych do oferty protokołów zdawczo - odbiorczych lub referencji oraz załącznika nr 3 do zapytania ofertowego - ,,Wykaz zrealizowanych instalacji spełniających wymagania określone w pkt. IV Zapytania Ofertowego". Brane pod uwagę będą usługi, w których moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej wynosiła minimum 0,5 MW. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych dokumentów, na co Wykonawca, składając ofertę wyraża zgodę;
Potencjał techniczny
Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym oraz pozostałymi punktami zawartymi w ogłoszeniu.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże (Załącznik 4), że dysponuje: osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia (kopie dokumentów potwierdzające odpowiednie uprawniania należy załączyć do oferty wraz z załącznikiem nr 4):
1. Kierownik budowy - wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
a) wykształcenie wyższe,
b) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
c) min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
2. Kierownik robót elektrycznych - wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
a) wykształcenie wyższe;
b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
c) min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3. Instalator - wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
a) ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii w postaci systemów fotowoltaicznych (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii);
b) min. 3 letnie doświadczenie w instalowaniu paneli fotowoltaicznych.
Osoby te muszą porozumiewać się komunikatywnie w jęz. polskim lub taka komunikacja zostanie zapewniona poprzez tłumacza towarzyszącemu montażowi lub serwisowi w trakcie prowadzenia prac wykonawczych.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Przedłożą Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;
2. Przedłożą Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;
3. Przedłożą polisę ubezpieczeniową na kwotę minimum 500.000,00 zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i zgodnej z kodem PKD;
4. Posiadają zdolność kredytową lub środki własne na poziomie 500.000,00 złotych. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie załączonej przez Wykonawcę informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie uzna za wystarczający wyciągu z rachunku bankowego.
Dodatkowe warunki
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.) - Załącznik 2;
2.Wniosą w terminie wadium.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień podpisanej umowy,
w formie aneksu do umowy, pod warunkiem zgody obu stron:
1. Przedłużenia terminu wykonania umowy, takiego jak:
o zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wymagająca wprowadzenia zmian do już wykonanych elementów przedmiotu zamówienia - po udokumentowaniu przez Wykonawcę wykonania tych elementów,
o wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy zdarzeń noszących znamiona tzw. siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, którym Wykonawca nie mógł zapobiec lub których nie mógł przewidzieć, po udokumentowaniu zamawiającemu faktu wystąpienia tych zdarzeń oraz rzeczywistego ich wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy,
o za zgoda stron,
o zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy;
2. Zmiany harmonogramu prac;
3. Zmiany terminów płatności;
4. Zmiany wynagrodzenia - w przypadku zmiany przepisów w zakresie podatku VAT.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy - załącznik 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Wykaz wykonanych instalacji - załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego wraz z protokołami odbioru/referencjami potwierdzającymi zrealizowane usługi wraz z informacją, że usługi te zostały wykonane należycie.
4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami.
5. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
6. Kopia polisy ubezpieczeniowej.
7. Informacja o posiadanej zdolności kredytowej lub środkach na rachunku bankowym.
8. Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane uprawnienia - załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
9. Karty katalogowe proponowanych urządzeń.
10. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Kryterium nr 1 - Łączna cena netto oferty - waga kryterium: 80%
2. Kryterium nr 2 - Gwarancja na instalacjeej elementy - waga kryterium: 20%
Sposób przyznawania punktacji:
Maksymalna liczba punktów jakaże zdobyć oferta Wykonawcy wynosi 100 punktów, w podziale na poszczególne kryteria (według ich wagi):
1. Kryterium nr 1 -80 punktów
2. Kryterium nr 2 - 20 punktów
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, które będą wyliczane następująco:
1. Kryterium nr 1 - Łączna cena netto oferty
Wartość oferty
najtańszej (w PLN)
Punkty = ---------------------------------- x 80 pkt. (max. 80pkt)
Wartość oferty
badanej (w PLN)
2. Kryterium nr 2 - Gwarancja na instalacjeej elementy
W ramach niniejszego kryterium Wykonawca otrzyma odpowiednio punkty, wg. wskazanej w ofercie długości okresu gwarancji:
Gwarancja producenta:
a) Panele fotowoltaiczne:
- 10 lat - 0 pkt
- 11 lat i więcej - 7 pkt.;
b) Inwertery:
- 5 lat - 0 pkt;
- 6 lat i więcej - 8 pkt.;
c) Konstrukcja wsporcza - 16 lat i więcej - 3 pkt.
Gwarancja wykonawcy:
a) Na prace budowlane i montażowe:
- 2 lata - 0 pkt.
- od 3-4 lat- 1 pkt.
- 5 lat i więcej - 2 pkt.
Wykluczenia
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;
2. Zostanie złożona po terminie składania ofert;
3. Oferta nie będzie posiadała wszystkich wymaganych załączników;
4. Nie będzie się odnosiła do kryteriów oceny ofert;
5. Zaproponowane parametry techniczne instalacji nie będą zgodne z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.),
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 3.
3. Zmawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
VOLTASOL SP. Z O.O.
Adres
Menueta 32
02-827 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
605767757
NIP
9512449179
Tytuł projektu
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na działce nr 248/2, obręb Robawy, gmina Reszel
Numer projektu
RPWM.04.01.00-28-0319/17-00
Inne źródła finansowania
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu nr RPWM.04.01.00-28-0319/17 pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce nr 248/2, obręb Robawy, gmina Reszel", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Artur Rusin

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.