Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
637z dziś
4119z ostatnich 7 dni
15479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ulicy Ziemiańskiej

Przedmiot:

Budowa ulicy Ziemiańskiej

Data zamieszczenia: 2019-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Augustów
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
powiat: augustowski
tel. 87 643 42 28, faks 87 643 42 11
zp@urzad.augustow.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Augustów
Wadium: 30 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa ulicy Ziemiańskiej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Kwaśnej w Augustowie
.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania: ,,Budowa ulicy Ziemiańskiej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Kwaśnej w Augustowie" 3.2. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności wykonanie: Część opisowa Programu Funkcjonalno - użytkowego Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie ulicy Ziemiańskiej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Kwaśnej w Augustowie, wraz ze skrzyżowaniem ul. Ziemiańskiej z ulicą Wojska Polskiego oraz ul. Ziemiańskiej z ul. Kwaśną. Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj". Zakres zamówienia obejmuje: - sporządzenie projektu budowlanego na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskanie zezwolenia na budowę (ZRID), - sporządzenie projektów wykonawczych, podziałów działek, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót dla wszystkich branż, - sporządzenie kosztorysów inwestorskich z podziałem na wszystkie branże, - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych projektów, - opracowanie dokumentacji powykonawczej. Charakterystyczne parametry określające wielkość robót: - długość odcinka: ok. 400mb, - jezdnia o szerokości 6,0 m z mieszanki mineralno - bitumicznej, - obustronne ciągi pieszo - rowerowe szer. 2,5m z kostki brukowej betonowej gr. 6cm bez fazowej czarnej, odseparowane od jezdni pasami zieleni, na których należy wykonać nasadzenia drzew (klonów kulistych), - zjazdy na przyległe posesje z kostki brukowo betonowej gr. 8cm, w kolorze grafitowym - wyniesione przejścia dla pieszych, oznakowane z kostki ułożonej naprzemiennie (pas grafitowej pas czarnej), - kanalizacja deszczowa, - oświetlenie uliczne, z systemem sterowania - kanał technologiczny, - w razie potrzeby hydranty do celów przeciwpożarowych, - kolizje z istniejącą infrastrukturą, - w razie potrzeby wykonanie projektu stałej organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną. Rodzaj robót oraz ich zakres został określony w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Informacje dotycząca systemu sterowania i rodzaju opraw LED zawiera załącznik nr 1a do SIWZ. Oferta wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 3.3. Ubezpieczenie na etapie realizacji kontraktu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 11 projektu umowy. 3.4. Gwarancja. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane, instalacyjne, zastosowane materiały i urządzenia, na okres wskazany z formularzu oferty. Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, instalacyjne zastosowane materiały i urządzenia stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego - niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji z zastrzeżeniem. 3.5. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W związku z powyższym: 1) wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał zamawiającego podczas realizacji umowy o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy. 4) Szczegółowe zasady angażowania podwykonawców oraz rozliczeń w przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3.6. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, prace operatorów sprzętu, prace wykonywane przez kierowców i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 13 Projektu umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

CPV: 71320000-7,71221000-3,45000000-7,45220000-5,45233200-1,45233253-7,45233120-6,45233252-0,45111200-0,45112710-5

Dokument nr: 632306-N-2019, ZP.271.54.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.augustow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, osobiście.
Adres:
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, pokój nr 7 - biuro obsługi klienta

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-19, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Doświadczenie. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie/ rozbudowie/ przebudowie/ remoncie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego - 800 m2, wraz z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane 2) Potencjał kadrowy O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie uprawniającym do zaprojektowania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, - osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta branży drogowej, oraz b) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie uprawniającym do zaprojektowania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych, - osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej, oraz c) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie uprawniającym do zaprojektowania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych, - osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta branży teletechnicznej, oraz d) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie uprawniającym do zaprojektowania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych, - osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta branży elektrycznej, oraz e) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie uprawniającym do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy w branży drogowej, oraz f) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie uprawniającym do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży sanitarnej, oraz g) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie uprawniającym do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży teletechnicznej, oraz h) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie uprawniającym do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży elektrycznej. Uwaga: 1) Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej należy rozumieć uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku wskazanego w pkt 5.2.3 ppkt 2) lit a) - h) może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). 2) W celu wykazania spełniania warunku wskazanego w pkt 5.2.3 ppkt 2) lit a) -h) zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby spełniającej więcej niż jeden warunek udziału w zakresie potencjału kadrowego pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji. 3) Jeżeli w rozdziale 4 SIWZ użyto pojęcia: ,,budowa", ,,rozbudowa", ,,przebudowa", ,,remont"- należy je odczytywać zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4) Dla wartości wykazanych (w dokumentach i oświadczeniach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu) przez wykonawcę w walucie innej niż PLN, zamawiający przyjmuje przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym postępowaniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 5.2.3. ppkt. 2) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane, instalacyjne, zastosowane materiały i urządzenia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.