Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3914z ostatnich 7 dni
16409z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług kompleksowego serwisu pogwarancyjnego 4 agregatów kogeneracyjnych

Przedmiot:

Świadczenie usług kompleksowego serwisu pogwarancyjnego 4 agregatów kogeneracyjnych

Data zamieszczenia: 2019-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mikołaja Reja 2
87-500 Rypin
powiat: rypiński
tel./fax: (54) 280-34-32
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Rypin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
świadczenie usług kompleksowego serwisu pogwarancyjnego
4 agregatów kogeneracyjnych SFGM 560, 1500 rpm, firmy GUASCOR, rok produkcji 2012,
pracujących na gazie ziemnym.
I. Zakres serwisu. W ramach serwisu wykonywane będą zgodnie z Harmonogramem
Serwisowym Producenta następujące okresowe przeglądy:
a) W ramach przeglądu ,,El" wykonywanego po każdych 1 500 motogodzinach pracy agregatu
kogeneracyjnego wykonywane zostaną następujące prace serwisowe:
- wymiana oleju silnikowego,
- analiza zużytego oleju silnikowego,
- wymiana filtrów oleju,
- sprawdzenie zewnętrznego filtra powietrza,
- sprawdzenie i w razie potrzeby dostosowanie stosunku paliwo/powietrze,
- pomiar przeciw ciśnienia spalin,
- sprawdzenie temperatury amortyzatora drgań,
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń, chłodziw, gazów i .systemu spalin,
- kontrola kołnierzy i dokręcenie zacisków,
- kontrola zacisków: akumulatora, sprzęgła elastycznego, filtra powietrza, rury wydechowej, rur
oleju, itp.
- oczyszczenie metalowej gąbki oczyszczalnika oleju,
- pomiar ciśnienia w skrzyni korbowej,
- regulacja zaworów dolotowych oraz wylotowych,
- sprawdzenie urządzeń zabezpieczających oraz ich połączenia (wyłącznik ciśnienia oraz
temperatury)
- sprawdzenie poziomu elektrolitu w akumulatorze,
- sprawdzenie filtra recyrkulacji gazów ze skrzyni korbowej i systemu czyszczenia tego obwodu,
- sprawdzenie akumulatorów i połączenie rozrusznika.
- sprawdzenie, ocena prawidłowości działania turbosprężarek
Elementy wymieniane w czasie przeglądu:
- 530 litrów oleju silnikowego (230 litrów wymiana oleju w misce oraz 300 litrów uzupełnienie
zbiornika oleju).
- w razie potrzeby zewnętrzny filtr powietrza,
- 3 filtry oleju.
Strony ustalają, że Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji przepracowanego oleju,
spuszczanego z silnika w trakcie przeglądu.
b) W ramach przeglądu ,,E2" wykonywanego po każdych 3 000 motogodzin pracy agregatu
kogeneracyjnego wykonywane są dodatkowo następujące prace serwisowe:
- wymiana filtra recyrkulacji gazów ze skrzyni korbowej
- kontrola kąta wyprzedzenia zapłonu,
- wymiana zewnętrznego filtra powietrza.
Elementy wymieniane w czasie przeglądu:
- filtr recyrkulacji gazów ze skrzyni korbowej,
o zewnętrzny filtr powietrza.
* świece zapłonowe
c) W ramach przeglądu ,,E3" wykonywanego po każdych 6 000 godzinach pracy agregatu
kogeneracyjnego bądź raz rocznie wykonywane są dodatkowo następujące prace serwisowe:
- sprawdzenie czasu wyprzedzenia zapłonu,
- sprawdzenie uszczelek pokryw zaworowych ( w razie potrzeby wymiana)
- zdemontowanie, oczyszczenie i dopasowanie prędkości zapłonu na czujniku ,,pick-up",
- wymiana pomocniczego filtra powietrza,
- kontrola momentu siły dokręcenia czujnika spalania stukowego,
- kontrola luzów w turbosprężarce.
Elementy wymieniane w czasie przeglądu:
- pomocniczy filtr powietrza
d) W ramach przeglądu ,,Rl" wykonywanego po każdych 15 000 motogodzinach pracy agregatu
kogeneracyjnego wykonywane są dodatkowo następujące prace serwisowe:
- odremontowanie głowic cylindrowych tj. kontrola powierzchni głowicy i w razie potrzeby
szlifowanie powierzchni, kontrola i w razie potrzeby szlifowanie gniazd zaworowych.
- sprawdzenie systemu zaworowego tj.: popychacze zaworowe, dźwigienki, laski popychacza,
połączenia kulowe, rolki popychacza dźwigniowego i krzywki,
- pomiar zużycia tulei cylindrowych, w razie potrzeby wymiana po stronie Wykonawcy
- wymiana przewodów wysokiego napięcia na silniku,
- odremontowanie turbosprężarki, regeneracja lub w razie potrzeby wymiana po stronie
Wykonawcy
- oczyszczenie obiegu dolotowego (intercooler - filtr powietrza)
- czyszczenie miski olejowej,
- wymiana chłodziwa oraz czyszczenie systemu chłodzenia,
' czyszczenie rur węzłowych,
- test termostatów obiegu chłodzącego i w razie potrzeby wymiana,
- test kontrolny urządzeń bezpieczeństwa: przełączniki temperatury i ciśnienia,
- sprawdzenie łożyska przepustnicy i w razie potrzeby wymiana,
- smarowanie i sprawdzenie luzów w przegubach kulowych łączących kontrolę prędkości
i zmiana w razie potrzeby.
- sprawdzenie ładowania akumulatora,
- analiza amortyzatora drgań,
- wymiana termostatu oleju,
- w razie potrzeby dokręcenie połączenia układu wykrywania spalania stukowego.
Elementy wymieniane w czasie przeglądu:
- przewody wysokiego napięcia.
e) W ramach przeglądu ,,R2" wykonywanego po każdych 30 000 motogodzinach pracy agregatu
kogeneracyjnego, wykonywane są dodatkowo następujące prace serwisowe:
- wymiana tłoków,
- wymiana pierścieni tłokowych,
- kontrola połączeń elastycznych i w razie potrzeby wymiana,
- kontrola elastycznych amortyzatorów i wyrównanie,
- kontrola luzów na wale korbowym,
- kontrola stanu korbowodów i w razie potrzeby wymiana,
- wymiana tulei małych i dużych korbowodowych,
- wymiana nakrętek korbowodowych,
- wymiana termostatów na obiegach chłodzących,
- remont pompy obiegu chłodzącego
Elementy wymieniane w czasie przeglądu:
-16 tłoków,
- 16 zestawów pierścieni tłokowych,
-16 małych tulei korbowodowych,
-16 dużych tulei korbowodowych,
- 32 nakrętki korbowodowe,
- 4 termostaty.
Dodatkowo w ramach serwisu wykonane zostaną :
- przegląd wraz z czyszczeniem wymienników spaliny woda (co najmniej raz w okresie
serwisu),
- przegląd i stały nadzór nad instalacją układu chłodzenia silnika wraz z całym osprzętem,
- modernizacja układu smarowania i chłodzenia ośmiu turbosprężarek, w celu zwiększenia
ich żywotności.
1. Dopuszczalna tolerancja wykonania interwałów obsługowych wynosi +/- 5%
2. Czynności obsługowe uwzględniają wytyczne producenta silnika i prądnicy, które ujęte
są w harmonogramie obsługowym.
II. Cena usług serwisowych dla poszczególnych typów przeglądów zawiera wszelkie koszty
wykonania przedmiotowych przeglądów.
III. Wszystkie czynności o charakterze serwisowym wykonywane przez Wykonawcę muszą być
odnotowane w Książce serwisowej każdego silnika przechowywanej u Zamawiającego.
IV. W ramach serwisu Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisu nie później niż w ciągu
30 godzin od momentu oficjalnego zgłoszenia awarii z zastrzeżeniem ustaleń z punktu 5 poniżej.
Forma zgłoszenia to: fax, e-mail, telefon, forma pisemna.
V. Kary za opóźnienie reakcji serwisu wyniosą równowartość utraconych zysków ze sprzedaży
energii elektrycznej i świadectw pochodzenia przy czym za utratę zysków uznaje się jedynie
sytuację, w której pozostałe pracujące agregaty nie są w stanie przejąć obciążenia uszkodzonej
jednostki. W takim przypadku za zysk utracony uznaje się nadwyżkę możliwej
do wyprodukowania energii elektrycznej ponad energię wyprodukowaną przez działające
agregaty. Przyjmuje się, że energia elektryczna produkowana jest w funkcji zapotrzebowania na
ciepło. Za utratę zysku nie uznaje się sytuacji w której awaria nastąpiła z winy obsługi
tj. niestosowania się do instrukcji eksploatacji. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie
pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
VI. Faktyczny termin skutecznej naprawy każdego z silników zostanie każdorazowo ustalony
przez Strony po zidentyfikowaniu uszkodzenia. Czas przeglądów okresowych ustala się na
przegląd El - do 12 roboczogodzin, przegląd E2 - do 16 roboczogodzin, przegląd E3 - do 24
roboczogodzin, przegląd Rl- do 7 dni roboczych (w zależności od stanu głowic i turbosprężarki),
przegląd R2 - do 21 dni roboczych (w zależności od stanu silnika).
VII. W przypadku powstania potrzeby dodatkowych prac, które niezbędne do prawidłowej pracy
agregatów, a nie są zawarte w przeglądach okresowych, będą one rozliczane na podstawie
oddzielnego zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami po wcześniejszej każdorazowej
pisemnej akceptacji Zamawiającego.
VIII. Czynności wykonywane w zakresie serwisu wykonywane będą przy użyciu fabrycznie
nowych materiałów eksploatacyjnych oraz fabrycznie nowych części zamiennych zalecanych
przez producenta.

Składanie ofert:
Termin składania ofert upływa 13 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w sekretariacie Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Mikołaja Reja 2 w Rypinie, z dopiskiem
,,Serwis pogwarancyjny agregatów-NIE OTWIERAĆ".

Miejsce i termin realizacji:
Okres serwisu - 1 rok (od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku).

Wymagania:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Dokumenty wymagane w postępowaniu:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik do zaproszenia -
oryginał;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert - oryginał lub kserokopia
poświadczona za zgodność z oryginałem;
- zestawienie nazw i adresów obiektów gdzie Wykonawca realizuje bądź realizował usługi
serwisowe o zbliżonym zakresie;
- referencje.
Zamawiający zastrzega kontynuowanie postępowania w drodze negocjacji.
Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
Ziemowit Kłosowski, z-ca kierownika działu sprzedaży i logistyki,
tel. 0-54 280 34 32, e-mail: ziemowit.klosowski@mpecrypin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.