Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3840z ostatnich 7 dni
16678z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostarczenie elementów ogrodzenia wokół nieruchomości

Przedmiot:

Dostarczenie elementów ogrodzenia wokół nieruchomości

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Hallera 5
84-200 Wejherowo
powiat: wejherowski
tel. (058) 672-99-52
Województwo: pomorskie
Miasto: Wejherowo
Wadium: 1 800,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostarczenie elementów ogrodzenia wokół nieruchomości
dostarczenie elementów ogrodzenia wokół nieruchomości należących do Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, tj. w budynkach:
I - Wejherowo, ul. HALLERA 5
II - Wejherowo, ul. HALLERA 13
III - Wejherowo, ul. HALLERA 13 A
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie elementów ogrodzenia zgodnego z charakterem okolicy z zachowaniem walorów zabytkowych i historycznych. Istniejące ogrodzenie wymaga wymiany na przęsła wykonane z kształtowników z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych proszkowo o wys. 150 cm, montaż furtek wejściowych oraz miejscowa naprawa betonowego cokołu ogrodzenia. Elementy ogrodzenia muszą być wykonane zgodnie warunkami technicznymi i Polskimi Normami.
I - Wejherowo, ul. HALLERA 5
II - Wejherowo, ul. HALLERA 13
III - Wejherowo, ul. HALLERA 13 A
Zakres robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia:
I - Wejherowo, ul. HALLERA 5
1. Elementy ogrodzenia przęsła rys. 1, wymiary 200 cm x 120 cm w ilości 30 szt.
2. Elementy słupki rys. 2, 50 x 50 mm wys. dla ogrodzenia 120 cm w ilości 31 szt.
3. Elementy uchwytów obejmy początkowe rys. 3, 50 x 50 mm w ilości - 12 szt. +/- 4 szt.
4. Elementy uchwytów obejmy pośrednie rys. 4,50 x 50 mm w ilości - 62 szt. +/- 4 szt.
5. Elementy uchwytów obejmy narożne rys. 5,50 x 50 mm w ilości - 2 szt. +/- 2 szt.
6. Brama przesuwna prawa z napędem elektrycznym rys. 6,400 x 150 cm w ilości 1 szt.
II - Wejherowo, ul. HALLERA 13 i 13A
1. Elementy ogrodzenia przęsła rys. 1, wymiary 200 cm x 120 cm w ilości 23 szt.
2. Elementy słupki rys. 2, 50 x 50 mm wys. dla ogrodzenia 120 cm w ilości 24 szt.
3. Elementy uchwytów obejmy początkowe rys. 3,50 x 50 mm w ilości - 12 szt. +/- 4 szt.
4. Elementy uchwytów obejmy pośrednie rys. 4,50 x 50 mm w ilości - 46 szt. +/- 10 szt.
5. Brama przesuwna prawa z napędem elektrycznym rys. 6,400 x 150 cm w ilości 1 szt.
6. Furtki wejściowe uniwersalne komplet rys. 7 szerokość ~100 cm w ilość 2 szt.
7. Dostawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania powyższych robót. Wszystkie materiały zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i deklaracje zgodność.
8. Materiały należy dostarczyć do 31.03.2020 roku.
9. Prace prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Przedstawiamy przykładowy wzór elementów ogrodzenia wraz z bramą i furtką do posesji:
rys 1. - do wglądu w załączniku

CPV: 45 000 000-7, 45 100 000-8, 45 340 000-2, 31 720 000-9, 45 342 000-6, 45 341 000-9

Dokument nr: 2/WSM/2019

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
1) Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę w oryginale w formie pisemnej. 2) Oferty należy złożyć od 03.12.2019 r. do dnia 17.12.2019 r. do godziny 1200 w sekretariacie Spółdzielni,
1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
"ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTARCZENIE ELEMENTÓW OGRODZENIA WOKÓŁ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO WEJHEROWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WEJHEROWIE"
Prosimy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, ul. Gen. Hallera 5 w Wejherowie od 03.12.2019 r do dnia 17.12.2019 r. do godziny 1200.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania:
W celu spełnienia wymogu opisanego przedmiotu zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne.
Wobec powyższego należy opisać, że oferowane przez Dostawcę rozwiązanie zamienne spełnia wymogi określone przez Zamawiającego.
Wycenę dostawy materiałów na w/w budynku zaleca się wykonać na podstawie wizji lokalnej nieruchomości.
Wizje należy odbyć samodzielnie.
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Dostawcy, którzy spełniają warunki:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Dostawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 Zamówienia (potwierdzone dowodami, że te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone) o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł brutto każde, polegające na wykonaniu i montażu ogrodzenia.
Ocena spełnienia przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionych referencji zawierających potwierdzenie realizacji zamówień oraz wykazu zrealizowanych usług (załącznik nr 2).
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 4); 3. Zamawiający wykluczy z postępowania Dostawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu lub których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postepowaniu będzie oświadczenie złożone wraz z ofertą. Nie wykazanie spełnienia choćby jednego z podanych warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania.
(Wzór stanowią załącznik nr 2 i 4 do nin. Zapytania ofertowego).
Dostawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w następujących okolicznościach:
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Dostawców: Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 1. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Dostawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie, lub z dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.
Istnienie powiązania, o którym mowa powyżej pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym, będzie skutkować wykluczeniem Dostawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty (załącznik nr 3).
Termin związania ofertą:
30 dni od daty otwarcia ofert. Informacje dotyczące wadium 1) Warunkiem przystąpienia do postępowania zapytania ofertowego jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej lub zabezpieczenia bankowego, w wysokości 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100) 2) Wadium musi być wpłacone na konto bankowe Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w banku: Getin Bank 88 1560 0013 2354 1412 2000 0002 przed złożeniem oferty 3) Kopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty, 4) Wadium nie podlega oprocentowaniu, 5) Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w terminie 14 dni w przypadku: a) nie zakwalifikowania się oferty, b) zawarcia umowy z wybranym oferentem, c) zakończenia postępowania zapytania ofertowego bez wyboru oferenta,
d) wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert. 6) wadium podlega zwrotowi na konto podane w ofercie, 7) Dostawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego wyłącznie, gdy: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe, b) zawarcie umowy staje się niemożliwe z winy oferenta, 8) Dostawca, którego oferta nie została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego, gdy przedstawił ofercie dane nieprawdziwe, 9) Zabezpieczenie bankowe należy dostarczyć do Zamawiającego w oryginale. 10) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia żadnej oferty i unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Opis sposobu przygotowania oferty
1) Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę w oryginale w formie pisemnej. 2) Oferty należy złożyć od 03.12.2019 r. do dnia 17.12.2019 r. do godziny 1200 w sekretariacie Spółdzielni,
3) Oferta składana przez Dostawcę musi być sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
4) Ofertę należy dostarczyć w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opieczętowaną pieczątką firmową z dokładnym adresem i nazwę firmy składającej ofertę z dopiskiem:
"ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTARCZENIE ELEMENTÓW OGRODZENIA WOKÓŁ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO WEJHEROWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WEJHEROWIE"
5) Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana, spięta i parafowana przez osobę upoważnioną przez Dostawcę - bark któregokolwiek elementu prawidłowości przygotowania oferty powoduje odrzuceniem oferty. 6) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez Wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany. Przez podpis należy rozumieć czytelny podpis imię i nazwisko lub podpis nieczytelny z pieczątką imienną pozwalającą odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 7) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8) Dokumenty dotyczące podmiotów, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia bez względu na jego charakter muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez ten podmiot.
9) Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów powoduje odrzucenie oferty.
10) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Umowa Partnerstwa 2014-2020) z dnia 19 lipca 2017 r.
14) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
15) Rozliczenia między Zamawiającym, a Dostawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej.
16) Zamawiający nie przewiduje zaliczek.
17) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Dostawcami w celu wyjaśnienia, uzupełnienia, poprawienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
18) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.
19) Do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys ofertowy poprzez przedstawienie cen jednostkowych.
Zawartość oferty
1. Dokumenty wymagane w części Zapytania Ofertowego należy dostarczyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych ,,za zgodność z oryginałem"
2. Złożona oferta musi zawierać:
- datę jej sporządzenia,
- nazwę Dostawcy, adres, e-mail, telefon, fax., numer konta bankowego, NIP, REGON,
- cenę brutto w PLN,
- okres gwarancji,
- oświadczenie potwierdzające posiadania wiedzy i doświadczenia,
- gwarancje bankowe,
- referencje,
- wykaz robót budowlanych,
- wypełniony formularz cenowy - Oferta (załącznik nr 5),
- wszystkie wymagane zapytaniem ofertowym załączniki i oświadczenia,
3. Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty. Dokumenty powinny być spięte i ponumerowane według niżej wymienionej kolejności:
a) Aktualny odpis z właściwego Rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 2 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
b) Oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 3),
c) Pełnomocnictwo osób upoważnionych do reprezentowania Dostawcy w toczącym się postępowaniu, o ile nie wynika to z właściwego rejestru lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
d) Dowody, o którymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
e) Dowód wpłacenia wadium (opcjonalnie),
f) Szczegółowy kosztorys ofertowy z przedstawionymi cenami jednostkowymi.
- Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie, powoduje odrzucenie oferty. Zasady zawierania Umowy
1. Wybrany Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Umowa zostaje zawarta zgodnie z wynikiem zapytania rozstrzygniętego w danym dniu a Dostawca przyjmie zakres robót wg. szczegółowego kosztorysu ofertowego
3. Wartość elementów strony ustalają na kwotę wraz z podatkiem VAT.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
- w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie a także zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Dostawcy.
- zmiana mająca na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,
- zmiana osób pomocy których Dostawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi osobami.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (tj. w formie aneksu).
4. W trakcie części jawnej Przewodniczący Komisji odczyta:
a) Nazwę, adres okres gwarancji oraz cenę Dostawcy,
b) Otwarte oferty Zamawiający sprawdzi pod względem formalnym, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w zapytaniu ofertowym,
c) Odczyta oferty i sprawdzi spełnienie warunków - ujętych w zapytaniu ofertowym i poda do wiadomości,
d) Komisja odczyta, które oferty podlegają odrzuceniu.
5. W toku dokonywania oceny Zamawiający może żądać udzielania od Dostawcy wyjaśnień dot. treści złożonej oferty.
6. O wynikach ofert wszyscy Dostawcy zostaną powiadomieni.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach http:// bazakonkutencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.wsm.wejher.pl.
Opis sposobu obliczania ceny
1. Oferta cenowa uwzględniająca wszystkie zobowiązania musi być podana w PLN liczbowo, z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług,
2. Podana cena jest ceną ryczałtową ponoszoną przez Zamawiającego, a zatem cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego,
3. Po podpisaniu umowy cena nie ulega zmianie przez okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem zapisów przewidzianych w umowie.
Kryteria oceny ofert
1. Ocena ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium 1: Cena - 80 %
C - Najniższa łączna cena oferowana brutto / łączna cena badanej oferty netto) x 80 punktów. Komisja dokona oceny i porównania poszczególnych ofert cenowych poprzez porównanie ceny ryczałtowej brutto.
Kryterium 1: Cena - 80 %
CMIN - najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
CB - cena oferty badanej
Kryterium 2: Okres gwarancji - 20 %
G - Liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Okres gwarancji", zgodnie z poniższą tabelą.
Długość gwarancji (G) obliczanie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w niniejszym kryterium na podstawie poniższego wzoru:
L.p. Opis kryteriów oceny ofert Waga kryterium w % Maksymalna liczba punktów do uzyskania
1.
Cena - C
80
80
2.
Długość gwarancji - G
20
20
Suma:
100
100
Długość gwarancji
5 lat (minimalny okres gwarancji)
0 pkt
7 lat
10 pkt
10 lat (maksymalny okres gwarancji)
20 pkt
Uwaga: Okres gwarancji liczony jest w latach. Dostawca winien zaoferować w przedmiotowym kryterium okres gwarancji w pełnych okresach rocznych. Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat. Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. Jeżeli Dostawca zaoferuje ,,Okres gwarancji" krótszy niż 5 lat - oferta takiego Dostawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.
Jeżeli Dostawca zaoferuje ,,Okres gwarancji" dłuższy niż 10 lat - przyjmuje się, że Wykonawca udzielił 10 lat gwarancji i Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 20 pkt.
Jeżeli Dostawca nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji lub zaoferuje okres w miesiącach lub niepełnych latach przyjmuje się, że Dostawca udzielił 5 lat gwarancji i Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 0 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach.
PŁ = C + G
gdzie:
PŁ - łączna liczba punktów
C - liczba punktów w kryterium: cena
G - liczba punktów w kryterium: okres gwarancji
Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Za najkorzystniejszą zostaną uznane oferty, które nie podlegają odrzuceniu (spełniają warunki formalne i merytoryczne określone w zapytaniu ofertowym) i uzyskają najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.
Przyznane ofercie przez oceniających w poszczególnych kryteriach punkty zostaną zsumowane. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Punkty będą obliczane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
(zgodnie z załącznikiem nr 1)
Zastrzeżenia Zamawiającego
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. Najkorzystniejszego wyboru oferty z zachowaniem zasad uczciwej konkrecji
b. Unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn,
Ponadto Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
c. Odrzucenia oferty w przypadkach określonych w zapytaniu ofertowym
Ponadto Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) została złożona przez dostawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
6) oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d. Dokonania zmiany zapisów umowy polegających na uszczegóławiając jej treści.
e. Ewentualnych negocjacji cenowych z wybranym Dostawcą.
f. Niewybrania najtańszej oferty cenowej, jeżeli w ocenie Zamawiającego jej cena jest nierealna (rażąco niska).
g. Zmiany zakresu przedmiotu zamówienia

Kontakt:
Osobą uprawnioną udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego jest p. Piotr Stępkowski - Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych WSM - tel. (58) 672 - 99 - 55
(w poniedziałek od godz. 900 do 1000 i od 1500 - 1600 oraz od wtorku do czwartku w godz. 9.00- 10.00 i 1300-1400).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.