Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów budowlanych

Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kamil Szurgociński "Regionalny Przysmak"
Oś na Górce 4
38-610 Polańczyk
powiat: leski
663861673
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26824
Województwo: podkarpackie
Miasto: Polańczyk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe - materiały budowlane do budynku pensjonatowego w miejscowości Polańczyk
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Dostarczanie materiałów budowlanych na potrzeby budowy budynku pensjonatowego w Polańczyku
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamówienie obejmuje materiały budowlane
4. Materiały będą dostarczane transportem dostawcy w terminach uzgodnionych podczas składania zamówienia
5. Dostawy mogą odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 - 16.00.
6. Zapłata dla Wykonawcy (dostawcy) będzie następowała każdorazowo za dostarczone artykuły na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
7.Termin realizacji zamówienia według potrzeb Zamawiającego na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. Czas dostawy od daty wysłania zamówienia przez Zamawiającego do dostarczenia wynosi maksymalnie 3 dni kalendarzowe
Cel zamówienia
Cel zamówienia
Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu:
"Wprowadzenie nowych usług szansą na rozwój firmy Kamil Szurgociński Regionalny Przysmak"
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
działanie: 1.4 Wsparcie MŚP
poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
typ:1 Rozwój MŚP
Przedmiot zamówienia
1. Dostarczanie materiałów budowlanych na potrzeby budowy budynku pensjonatowego w Polańczyku
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamówienie obejmuje materiały budowlane
4. Materiały będą dostarczane transportem dostawcy w terminach uzgodnionych podczas składania zamówienia
5. Dostawy mogą odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 - 16.00.
6. Zapłata dla Wykonawcy (dostawcy) będzie następowała każdorazowo za dostarczone artykuły na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

CPV: 44190000-8

Dokument nr: 26824

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 13-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 13-12-2019 do godz. 15.00 (osobiście, pocztą/kurierem).
Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
(a) osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego wskazanym w punkcie "Dane teleadresowe Zamawiającego"
(b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji wskazany w punkcie "Dane teleadresowe Zamawiającego", w godzinach pracy (do godz. 15:00 w ostatnim dniu terminu wpływu oferty)
Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: leski Miejscowość: Polańczyk
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia realizowany będzie do 31-12-2019r
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/wydłużenia terminu realizacji zamówienia, przy czym ustala się, że usługa będzie realizowana nie dłużej niż do 31.12.2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium nr 1: Cena oferty - waga 80 %
Cena oferty najniższej za realizację przedmiotu zamówienia/ cena oferty ocenianej x 80 = Cena
Łączna cena za realizację przedmiotu zamówienia - wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 80 punktów
Kryterium nr 2: termin - waga 20 %
liczba dni na dostarczenie materiałów :
do 14 dni - 0 pkt.
do 7 dni - 10 pkt.
do 3 dni - 20 pkt.
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 20 punktów
Wykluczenia
1.Zamawiający wykluczy Wykonawcę który jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Kamil Szurgociński "Regionalny Przysmak"
Adres
Oś na Górce 4
38-610 Polańczyk
podkarpackie , leski
Numer telefonu
663-861-673
NIP
6881242633
Numer naboru
RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kamil Szurgociński
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
663861673

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.