Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych

Przedmiot:

Sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
ul. Zielona 5
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
Tel : +48 91 384 20 47 do 49, Fax : +48 91 384 22 14, tel. 91 384-20-47
lachowicz@zuk.gryfice.eu
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych
do Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamówienie zostało podzielone na 7 zdań, z których każdy stanowi odrębne zadanie .
Zadanie nr 1 Rury
Zadanie nr 2 Kształtki, armatura, elementy instalacji domowej
Zadanie nr 3 Armatura przemysłowa
Zadanie nr 4 Kształtki PP i PE
Zadanie nr 5 Kształtki PVC
Zadanie nr 6 Kształtki żeliwne
Zadanie nr 7 Opaski do nawiercania z armaturą i narzędziami
2. Wykonawcy mogą złożyć odrębne oferty na pakiety (zadania) albo jedną ofertę na cały
przedmiot zamówienia (wszystkie zadania), określając w formularzach cenowych ceny
poszczególnych artykułów dla podanych w formularzu cenowym ilości. W przypadku gdy
Wykonawca złoży ofertę na dany pakiet lub pakiety przedmiotu zamówienia, a cena danego
pakietu zostanie wybrana , Zamawiający dostosuje wzór umowy do przewidzianego tą ofertą
zakresu przedmiotu zamówienia . Oceniając oferty niezależnie od tego czy oferta dotyczy
całego przedmiotu zamówienia czy poszczególnych pakietów zamówienia , Zamawiający
będzie brał pod uwagę ceny poszczególnych pakietów zamówienia i spośród tych cen
wybierze najkorzystniejsze (najtańsze) oferty na dane pakiety zamówienia. Części przedmiotu
zamówienia (zadania) zostały określone w załącznikach - formularzach cenowych - do
formularza cenowo- ofertowego.
3. Specyfika głównych wymagań:
a) Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj artykułów hydraulicznych
oraz ilości dla określenia cen jednostkowych dla dostaw przewidywanych w okresie
objętym zamówieniem, został zawarty w formularzu cenowym stanowiącym załącznik
do formularza cenowo-ofertowego.
b) Zamawiający będzie dokonywał zakupów po cenach jednostkowych przez okres
obowiązywania umowy lub do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający określił w umowie.
c) Wymaga się, aby oferowane artykuły hydrauliczne posiadały gwarancję na minimum
12 miesięcy od dnia dostawy.
d) Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zaopatrzyć dostarczany towar
w atesty i certyfikaty jakości.
e) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać materiały określone w formularzu oferty
każdorazowo na odrębne zamówienie Zamawiającego, określające ilość i rodzaj
materiałów.
f) W sporadycznych przypadkach Zamawiający może zakupić u Wykonawcy inne artykuły
hydrauliczne, nie występujące w formularzu cenowym, lecz objęte Polską Klasyfikacją
Wyrobów i Usług w działach: 13, 20, 22,23, 24, 25, wprowadzoną Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów
i Usług (PKWi11) (Dz. U. nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), po cenach obowiązujących
w dniu zakupu u Wykonawcy.
g} Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamawiane materiały w ciągu 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zamówienia. W przypadkach szczególnych, jak np. wystąpienie awarii
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej po stronie Zamawiającego, do której usunięcia
wymagane jest sprowadzenie niestandardowych części, a więc zaistnienie obiektywnych
trudności nie leżących ani po stronie Wykonawcy ani po stronie Zamawiającego,
dopuszcza się uzgodnienie innego terminu dostawy nie dłuższego niż 24 godziny,
potwierdzonego niezwłocznie faksem lub pocztą elektroniczną przez Wykonawcę
na żądanie Zamawiającego. Za skuteczne doręczenie zapotrzebowania będzie także
uważany pozytywny wynik wysłania do Wykonawcy zapotrzebowania pocztą
elektroniczną lub faksem.
h) Miejscem dostawy zamawianych materiałów jest magazyn Zamawiającego zlokalizowany
przy ul. Zielonej 5 w Gryficach.
i) Dostawy wraz z rozładunkiem winny być realizowane w godzinach od 7;00 do 14;00 w dni
robocze, tj. od poniedziałku do piątku, chyba że w szczególnych sytuacjach Strony
postanowią inaczej.
j) Zamawiający nie przewiduje zmiany cen jednostkowych netto artykułów hydraulicznych
wyszczególnionych w formularzu cenowym oferty w okresie trwania umowy.
k) Zapłata należności za dostarczony towar będzie dokonywana przelewem na konto
Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury .
Za termin płatności uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi
przelać na konto Wykonawcy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.
l) Pozostałe warunki wykonania zamówienia określa wzór umowy.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

Dokument nr: DKR-311.97.2019.ML

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego: budynek Zarządu, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice,
sekretariat, pok. nr 4, z dopiskiem ,, Oferta na dostawy artykułów hydraulicznych zadanie
Nr ....artykułu .............".z dopiskiem ,,Nie otwierać przed 17 grudnia 2019 r. do godz.
10:00 , przesłać pocztą lub złożyć osobiście .
w terminie do dnia 17 grudnia 2019 r.. do godz. 10:00

Wymagania:
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
formularz cenowo-ofertowy wg załączonego wzoru, formularz cenowy, oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru, oświadczenie o byciu
płatnikiem podatku VAT oraz wydruk aktualnego wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub aktualnego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym .
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu (91 384 22 14) lub drogą elektroniczną.
lachowicz@zuk.gryfice.eu
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
służącą do porównania ofert, przeniesioną z pozycji razem formularza cenowego.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.
3. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
5. Cena brutto w formularzu cenowo-ofertowym Wykonawcy służy porównaniu ofert i nie jest
tożsama z kwotą, na którą Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą.
VIII. Informacje o formalnościach .
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Marek Lachowicz tel. 91 384-20-47 , a . w sprawie wyjaśnień
merytorycznych Andrzej Durbajło oraz Jerzy Aniśko tel. 91 384-39-86 w. 41
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
udzjelenia zamówienia w godzinach pracy Zakładu, tj.: od 7:00 do 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.