Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i czyszczenie rowów przy drogach

Przedmiot:

Konserwacja i czyszczenie rowów przy drogach

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
ul. Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
tel. 683 280 300, faks 683 280 332
m.szpakowska@zdw.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja i czyszczenie rowów przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie - OD Drezdenko oraz OD Kłodawa Zadanie nr 4 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie - OD Ośno Lubuskie oraz OD Sulęcin
1) Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE NR 1 W zakresie rowów: - czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu 20 cm - czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu 40 cm - czyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m, bez względu na stopień zamulenia - czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, bez względu na stopień zamulenia - czyszczenie przepustów o średnicy 0,8 m, bez względu na stopień zamulenia - czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 m lub 1,25 m bez względu na stopień zamulenia - roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 3 km, gr. o normalnej wilgotności kat. III-IV - rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm wraz z wywozem materiałów z rozbiórki Konserwacja i czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu w przedziale od 20 do 40 cm - usługa polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowów. Namuł i nadmiar gruntu pochodzący z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza pas drogowy i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego. Usługa będzie wykonywana na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Zielonej Górze na terenach Obwodów Drogowych: Zielona Góra, Bobrowice, Babimost. ZADANIE NR 2 - odtworzenie rowu z odwozem mas ziemnych na składowisko wykonawcy (wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków, profilowaniem skarp i dna rowu do wymaganego spadku. - odtworzenie rowu (bez odwozu mas ziemnych) wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków, rozplantowaniem wydobytego urobku oraz profilowaniem skarp i dna rowu do wymaganego spadku. - konserwacja rowu wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków przy gł. namułu 20cm i odwozem na składowisko wykonawcy. Wyprofilowanie dna i skarp rowu. - konserwacja rowu wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków przy gł. namułu 20cm (bez wywozu). Wydobycie i rozplantowanie namułu na przyległy teren. Wyprofilowanie dna i skarp rowu. - konserwacja rowu wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków przy gł. namułu 40cm i odwozem na składowisko wykonawcy. Wyprofilowanie dna i skarp rowu. - konserwacja rowu wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków przy gł. namułu 40cm (bez wywozu). Wydobycie i rozplantowanie namułu na przyległy teren. Wyprofilowanie dna i skarp rowu. - czyszczenie przepustów o średnicy 30-50cm , grubość namułu do 75% jego średnicy (z wywozem nieczystości). - czyszczenie przepustów o średnicy 60-80cm , grubość namułu do 75% jego średnicy (z wywozem nieczystości). - czyszczenie przepustów o średnicy 90-100cm, grubość namułu do 75% jego średnicy (z wywozem nieczystości). - czyszczenie przepustów o średnicy 30-50cm , grubość namułu do 100% jego średnicy (z wywozem nieczystości). - czyszczenie przepustów o średnicy 60-80cm , grubość namułu do 100% jego średnicy (z wywozem nieczystości). - czyszczenie przepustów o średnicy 90-100cm, grubość namułu do 100% jego średnicy (z wywozem nieczystości). Usługa będzie wykonywana na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kożuchowie na terenach Obwodów Drogowych: Kożuchów, Lubsko, Sława i Żagań. ZADANIE NR 3 i ZADANIE NR 4 - czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu 20 cm, - czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu 40 cm, - czyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m, bez względu na stopień zamulenia, - czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, bez względu na stopień zamulenia, - czyszczenie przepustów o średnicy 0,8 m, bez względu na stopień zamulenia, - czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 m lub 1,25m, bez względu na stopień zamulenia, - roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 3 km, gr. o normalnej wilgotności kat. III-IV, - rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm wraz z wywozem materiałów z rozbiórki, - ręczne wykoszenie porostów w obrębie rowów z wygrabieniem, - ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia w obrębie rowów. Konserwacja i czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu w przedziale od 20 do 40 cm - usługa polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowów. Namuł i nadmiar gruntu pochodzący z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza pas drogowy i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego. Roboty związane z usunięciem krzewów - usługa polega na wycięciu i wykarczowaniu krzewów, wywiezieniu pni, karpiny i gałęzi poza pas drogowy na składowisko Wykonawcy, zasypaniu dołów i oczyszczeniu terenu robót. Usługa będzie wykonywana na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kłodawie na terenach Obwodów Drogowych: Kłodawa oraz Drezdenko. 2. PRAWO OPCJI Prawo opcji Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. PRAWO OPCJI DOTYCZY ZADANIA NR 3 i ZADANIA NR 4. 1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum). Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ (odrębnie dla każdego z zadań). Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, odrębnie dla każdego z zadań. 2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie: - dla zadania nr 3 - teren działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie - OD Drezdenko oraz OD Kłodawa - dla zadania nr 4- teren działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie -OD Ośno Lubuskie oraz OD Sulęcin 3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji: - w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia, - w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia. Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności (dotyczy zadania nr 3 i zadania nr 4): - konieczność dokonania konserwacji i czyszczenia rowów, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia ,,podstawowego" - konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, - ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji usług objętych opcją Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r. (DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ) 5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. 6) Wynagrodzenie Wykonawcy Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: W zakresie rowów: - czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu 20 cm - czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu 40 cm - czyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m, bez względu na stopień zamulenia - czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, bez względu na stopień zamulenia - czyszczenie przepustów o średnicy 0,8 m, bez względu na stopień zamulenia - czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 m lub 1,25 m bez względu na stopień zamulenia - roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 3 km, gr. o normalnej wilgotności kat. III-IV - rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm wraz z wywozem materiałów z rozbiórki Konserwacja i czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu w przedziale od 20 do 40 cm - usługa polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowów. Namuł i nadmiar gruntu pochodzący z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza pas drogowy i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego. Usługa będzie wykonywana na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Zielonej Górze na terenach Obwodów Drogowych: Zielona Góra, Bobrowice, Babimost. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232452-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: - odtworzenie rowu z odwozem mas ziemnych na składowisko wykonawcy (wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków, profilowaniem skarp i dna rowu do wymaganego spadku. - odtworzenie rowu (bez odwozu mas ziemnych) wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków, rozplantowaniem wydobytego urobku oraz profilowaniem skarp i dna rowu do wymaganego spadku. - konserwacja rowu wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków przy gł. namułu 20cm i odwozem na składowisko wykonawcy. Wyprofilowanie dna i skarp rowu. - konserwacja rowu wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków przy gł. namułu 20cm (bez wywozu). Wydobycie i rozplantowanie namułu na przyległy teren. Wyprofilowanie dna i skarp rowu. - konserwacja rowu wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków przy gł. namułu 40cm i odwozem na składowisko wykonawcy. Wyprofilowanie dna i skarp rowu. - konserwacja rowu wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków przy gł. namułu 40cm (bez wywozu). Wydobycie i rozplantowanie namułu na przyległy teren. Wyprofilowanie dna i skarp rowu. - czyszczenie przepustów o średnicy 30-50cm , grubość namułu do 75% jego średnicy (z wywozem nieczystości). - czyszczenie przepustów o średnicy 60-80cm , grubość namułu do 75% jego średnicy (z wywozem nieczystości). - czyszczenie przepustów o średnicy 90-100cm, grubość namułu do 75% jego średnicy (z wywozem nieczystości). - czyszczenie przepustów o średnicy 30-50cm , grubość namułu do 100% jego średnicy (z wywozem nieczystości). - czyszczenie przepustów o średnicy 60-80cm , grubość namułu do 100% jego średnicy (z wywozem nieczystości). - czyszczenie przepustów o średnicy 90-100cm, grubość namułu do 100% jego średnicy (z wywozem nieczystości). Usługa będzie wykonywana na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kożuchowie na terenach Obwodów Drogowych: Kożuchów, Lubsko, Sława i Żagań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232452-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie - OD Drezdenko oraz OD Kłodawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest: - czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu 20 cm, - czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu 40 cm, - czyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m, bez względu na stopień zamulenia, - czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, bez względu na stopień zamulenia, - czyszczenie przepustów o średnicy 0,8 m, bez względu na stopień zamulenia, - czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 m lub 1,25m, bez względu na stopień zamulenia, - roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 3 km, gr. o normalnej wilgotności kat. III-IV, - rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm wraz z wywozem materiałów z rozbiórki, - ręczne wykoszenie porostów w obrębie rowów z wygrabieniem, - ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia w obrębie rowów. Konserwacja i czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu w przedziale od 20 do 40 cm - usługa polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowów. Namuł i nadmiar gruntu pochodzący z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza pas drogowy i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego. Roboty związane z usunięciem krzewów - usługa polega na wycięciu i wykarczowaniu krzewów, wywiezieniu pni, karpiny i gałęzi poza pas drogowy na składowisko Wykonawcy, zasypaniu dołów i oczyszczeniu terenu robót. Usługa będzie wykonywana na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kłodawie na terenach Obwodów Drogowych: Kłodawa oraz Drezdenko. 2. PRAWO OPCJI Prawo opcji Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum). Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ (odrębnie dla każdego z zadań). Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, odrębnie dla każdego z zadań. 2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie: - dla zadania nr 3 - teren działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie - OD Drezdenko oraz OD Kłodawa 3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji: - w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia, - w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia. Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności: - konieczność dokonania konserwacji i czyszczenia rowów, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia ,,podstawowego" - konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, - ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji usług objętych opcją Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r. 5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. 6) Wynagrodzenie Wykonawcy Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232452-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie - OD Ośno Lubuskie oraz OD Sulęcin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest: - czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu 20 cm, - czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu 40 cm, - czyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m, bez względu na stopień zamulenia, - czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, bez względu na stopień zamulenia, - czyszczenie przepustów o średnicy 0,8 m, bez względu na stopień zamulenia, - czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 m lub 1,25m, bez względu na stopień zamulenia, - roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 3 km, gr. o normalnej wilgotności kat. III-IV, - rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm wraz z wywozem materiałów z rozbiórki, - ręczne wykoszenie porostów w obrębie rowów z wygrabieniem, - ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia w obrębie rowów. Konserwacja i czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu w przedziale od 20 do 40 cm - usługa polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowów. Namuł i nadmiar gruntu pochodzący z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza pas drogowy i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego. Roboty związane z usunięciem krzewów - usługa polega na wycięciu i wykarczowaniu krzewów, wywiezieniu pni, karpiny i gałęzi poza pas drogowy na składowisko Wykonawcy, zasypaniu dołów i oczyszczeniu terenu robót. Usługa będzie wykonywana na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kłodawie na terenach Obwodów Drogowych: Kłodawa oraz Drezdenko. 2. PRAWO OPCJI Prawo opcji Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum). Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ (odrębnie dla każdego z zadań). Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, odrębnie dla każdego z zadań. 2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie: - dla zadania nr 4- teren działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie -OD Ośno Lubuskie oraz OD Sulęcin 3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji: - w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia, - w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia. Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności: - konieczność dokonania konserwacji i czyszczenia rowów, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia ,,podstawowego" - konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, - ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji usług objętych opcją Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r. 5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. 6) Wynagrodzenie Wykonawcy Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232452-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

CPV: 45232452-5

Dokument nr: 632454-N-2019, ZDW-ZG-WZA-3310-102/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zdw.zgora.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32, pokój nr 5

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-07, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.: 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: Zadanie nr 1: 90.000,00 zł Zadanie nr 2: 60.000,00 zł Zadanie nr 3: 22.000,00 zł Zadanie nr 4: 22.000,00 zł W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, wystarczającym będzie wykazanie spełniania warunku określonego dla zadania o najwyższej wartości spośród zadań, na które wykonawca składa ofertę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.: 1) usługi* wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; *) przez usługi zamawiający rozumie min.1 usługę w zakresie konserwacji i/lub czyszczenia rowów przydrożnych o wartości min.: Zadanie nr 1 - 90 000,00 zł brutto, Zadanie nr 2 - 60.000,00 zł brutto, Zadanie nr 3 - 22.000,00 zł brutto, Zadanie nr 4 - 22.000,00 zł brutto. Nie dopuszcza się sumowania usług w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden z podmiotów. W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, w zakresie zgodnym z zad. nr 1-4 w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, wystarczającym będzie wykazanie spełniania warunku określonego dla zadania o najwyższej wartości spośród zadań, na które wykonawca składa ofertę. 2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami, tj. DLA ZADANIA NR 1,2,3,4: - wskaże osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia Spełnianie warunku udziału w postępowaniu musi wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2.3.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.; 2.4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.3.1. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 Instrukcji w SIWZ: 3.1. 1) ppkt 2.3.1. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.2. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1.1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2. stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.1. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 5.1.B)b) Instrukcji w SIWZ. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.1wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zamawiający żąda: 1.1. Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5 Instrukcji w SIWZ- załącznik nr 1 do formularza oferty. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1. 1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1. 1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi , których wskazane zdolności dotyczą (wzór - załącznik nr 2 do formularza oferty w SIWZ). 1.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1.7. Oferta winna również zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy, 2) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu) 3) dowód wniesienia wadium, 4) wypełniony formularz cenowy, 5) pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy.
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: ZADANIE NR 1 - 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset 00/100 zł), ZADANIE NR 2 - 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta 00/100 zł), ZADANIE NR 3 - 900,00 zł (słownie: dziewięćset 00/100 zł), ZADANIE NR 4 - 900,00 zł (słownie: dziewięćset 00/100 zł) . 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GÓRA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu ZDW-ZG-WZA-3310-102/2019 na ,, Konserwacja i czyszczenie rowów przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, dotyczy zadania nr .....". 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz żądania ponownego wniesienia wadium określa ustawa Pzp. 13 . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli : a) wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.