Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
612z dziś
4175z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa termostatu grzewczo-chłodzącego

Przedmiot:

Dostawa termostatu grzewczo-chłodzącego

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk Warszawa
ul. Sokołowska 29/37
01-142 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 632 50 10; fax 22 632 42 18
bernard.kurowski@unipress.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA
,,Dostawa termostatu grzewczo-chłodzącego"
3. Przedmiot zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termostat grzewczo-chłodzący. Oferta powinna obejmować transport, rozładunek oraz montaż w miejscu dostawy. Wymagania Techniczne: 1. Termostat grzewczo-chłodzący o ilość: 1 sztuki; o pojemność minimum 15 litrów; o możliwość wprowadzenia programu pracy z panelu sterującego; o programowalny czas pracy i zatrzymania; o możliwość pracy w zakresie temperatur od -40°C do 200°C; o możliwość stabilizacji temperatury z dokładnością do ?0.02°C; o minimalna moc grzania 1.5 kW; o minimalna wydajność chłodnicza w 20°C 0.6 kW; o minimalna wydajność przepływu pompy 20 1/min; o ciśnienie pompy minimum 0.4 bara; o moc zasilania 230 Y/50 Hz;
o wyświetlacz aktualnych parametrów; o wodoodporny panel sterowania; o masa urządzenia maksymalnie 70 kg (bez medium); o gwarancja: min. 2 lata. Warunki płatności i dostawy: 1. Forma dostawy: gotowe oprzyrządowanie zamontowane na miejscu w laboratorium po konsultacjach z Zamawiającym. 2. Miejsce dostawy: Laboratorium Ceramiki i Szkła NL-10, ul. Wrzosowa 46, 05-430 Celestynów, Polska 3. Termin dostawy: maksymalnie 45 dni od dnia zawarcia umowy. 4. Płatność: przelewem w ciągu 30 dni od daty złożenia prawidłowej faktury, wystawionej na podstawie podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego dokumentu odbioru.

Dokument nr: RZ- 50/2019

Składanie ofert:
5. Miejsce składania ofert: 1. Drogą mailową w postaci zeskanowanego podpisanego dokumentu na adres: bernard.kurowski@unipress.waw.pl z podaniem w tytule poczty numeru postępowania: RZ-50/2019 oraz do wiadomości dyrekcja@unipress .waw.pl
6. Forma złożenia ofert: 1. Oferta powinna zawierać przynajmniej: - nr sprawy, której dotyczy oferta; - nazwę i adres oferenta z nr. NIP oraz nazwisko osoby do kontaktów w przedmiocie zamówienia; - cenę netto oraz brutto w PLN; - nr rachunku bankowego oferenta; - termin wykonania dostawy od dnia zawarcia umowy przez Zamawiającego; - dane teleadresowe oferenta niezbędne do złożenia zlecenia przez Zamawiającego; 2. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zdolność finansowej i technicznej do wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do wystawiania ofert.
7. Termin złożenia ofert: 1. Termin złożenia ofert: 13.12.2019 r., do godziny 12:00 2. Decyduje data i godzina wpływu do IWC PAN. 3. Oferty złożone po terminie podanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane.

Wymagania:
4. Kryterium oceny: 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od wymaganego przez Zamawiającego terminu złożenia ofert. 2. Oferty niezawierające wszystkich elementów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane. Przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę: a. Cena brutto: - oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 100 pkt - pozostałe oferty są punktowane liniowo wg formuły: Cc= najniższa cena brutto/ cena oferowana brutto x 100 pkt z zaokrągleniem do wartości całkowitej. 3. O wyborze zadecyduje największa liczba punktów. 4. W przypadku jednakowej ilości punktów dla najkorzystniejszych ofert decyduje okres gwarancji a w przypadku takiego samego okresu gwarancji Zamawiający rozstrzygnie postępowanie w drodze negocjacji z wybranymi oferentami.
8. Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 2. Istotne postanowienia które, zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy: a) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres minimum 24 miesięcy, liczony od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z gwarancji z zachowaniem najwyższej staranności i standardów. c) kary umowne: za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy strony będą płacić następujące kary umowne: - wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0.1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; - w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn nieuzasadnionych, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 3. Wiążące są jedynie pytania i odpowiedzi udzielone drogą mailową.

Kontakt:
4. Osoba do kontaktów: Bernard Kurowski e-mail: bernard.kurowski@unipress.waw.pl 5. W sprawach merytorycznych odpowiedzi udzielane są tylko na pytania zadane droga mailową.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.