Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie prac polegających na termomodernizacji budynku

Przedmiot:

Przeprowadzenie prac polegających na termomodernizacji budynku

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Caritas Diecezji Rzeszowskiej
ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów
powiat: Rzeszów
+48 178521658 +48 178528661, tel.: 606 508 421
caritas@caritas.rzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: 2.000,00
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi termomodernizację budynku wraz z modernizacją kotłowni, w którym będzie mieścić się Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach.
Przedmiot zamówienia
Na przedmiot zamówienia składają się zgodnie z obmiarem robót następujące prace:
- ocieplenie, ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropu;
- wymiana stolarki okiennej;
- wymiana stolarki drzwiowej;
- ocieplenie podłogi;
- ocieplenie stropu piwnicy;
- modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła.
Przedmiar robót precyzuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Obmiar robót zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia. Obmiar robót budynku dla którego należy przeprowadzić prace remontowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy proszeni są o zapoznanie się
z ww. załącznikiem celem sporządzenia oferty.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie
z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnie obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego, innymi obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymaganiami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.
Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia może przed złożeniem oferty dokonać oględzin miejsca prac remontowych w celu poznania uwarunkowań prowadzenia robót na obiekcie, za uprzednim powiadomieniem (jednodniowym) Zamawiającego, w godzinach od 08:00 do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku.
Zawarcie umowy nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 5 dni kalendarzowych od zawarcia umowy o roboty budowlane/remontowe.
Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu realizacji robót budowlanych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót, bez odszkodowania dla Wykonawcy lub wprowadzenia robót zamiennych, za powiadomieniem Wykonawcy złożonym z odpowiednim wyprzedzeniem, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez Instytucję Finansującą przeprowadzenie robót objętym niniejszym zapytaniem. W takim przypadku płatność nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa wyżej Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek odsetek.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2019 roku o godzinie 10:15.

Składanie ofert:
IX. Tryb przekazania oferty.
Oferta powinna być przekazana w formie papierowej do siedziby Zamawiającego ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów w godzinach 8:00-14:00 albo pocztą elektroniczną w formie tzw. skanu zawierającego oryginalny podpis Wykonawcy jego przedstawiciela) na adres: Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów lub caritas@caritas.rzeszow.pl.

X. Termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 10.12.2019 r. do godz. 10:00 - liczy się data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego.
Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne u Zamawiającego - lub pod numerem telefonu: 606 508 421 Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Urszula Rymut; e-mail: ular@vp.pl.

Miejsce i termin realizacji:
VII. Termin realizacji umowy: 23.12.2019 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:
a) posiadają udokumentowane doświadczenie - należyte wykonanie
w okresie ostatnich 5 lat przed terminem upływu składania ofert, a jeżeli okres działalności podmiotu jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń lub nieruchomości
o wartości co najmniej 100.000,00 PLN brutto każda. Do oferty należy dołączyć wykaz robót potwierdzający posiadanie wymaganego doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (np. listy intencyjne, referencje, protokoły odbioru);
b) posiadanie odpowiedniego zaplecza kadrowego, w tym:
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
c) posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego.
d) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
e) udzielą na roboty stanowiące przedmiot umowy co najmniej
36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane.
f) zaoferują, że wykonają roboty budowlane do dnia 20.12.2019 r.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do formularza ofertowego i oświadczeń. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.
3. W celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przed końcem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy (liczy się data wpływu na konto Zamawiającego) nr 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616 prowadzony przez bank PKO BP w tytule przelewu wpisać ,,Wadium - termomodernizacja, Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach". Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy oferentom, których oferta nie została wybrana
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego należy dołączyć:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Wykaz doświadczenia - na formularzu ofertowym;
c) Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie (referencje, listy intencyjne, protokoły odbioru itp.);
d) Kosztorys ofertowy - sporządzony metodą szczegółową (w oparciu o załączone do niniejszego zapytania przedmiary robót).
f) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
g) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania - według załączonego przez Zamawiającego wzoru;
h) Potwierdzenie wpłaty wadium.
i) Dokumenty potwierdzające uzyskanie uprawnień budowlanych,
o których mowa w pkt 1 lit.b).
Powyższe załączniki należy przedstawić w formie oryginałów dokumentów lub poświadczonych dokumentów za zgodność z oryginałem - obić pieczęcią firmową/pieczęcią imienną wraz z podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która jednocześnie podpisuje ofertę.
Wybrany Wykonawca może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów w/w dokumentów.

V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga)
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru:
- Cena: 70 %
- Gwarancja: 30 %.

VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena oferty = A + B, gdzie: A oznacza - Cena, B oznacza - Gwarancja,

Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia /cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia x 70 punktów
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.

Ad. B Kryterium Gwarancja zostanie ocenione w następujący sposób:
a) Jeżeli Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji jakości na roboty budowlane - otrzyma 0 punktów.
b) Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości roboty budowlane mieszczącej się w przedziale 37 miesięcy do 48 miesięcy - otrzyma 10 punktów.
c) Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości gwarancji na roboty budowlane mieszczącej się w przedziale 49 miesięcy do 60 miesięcy - otrzyma 20 punktów.
d) Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na roboty budowlane mieszczącej się w powyżej 60 miesięcy- otrzyma 30 punktów.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 30 punktów.
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium I Cena oraz Kryterium II Gwarancja, zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium I i II). Punkty będą liczone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznie, na wzorze/szablonie załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim. Do formularza należy dołączyć kosztorys ofertowy.
3. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia bez podawania przyczyn oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
7. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
8. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.
9. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie płatne
po realizacji prac remontowych objętych niniejszym zapytaniem.
XI. Okres związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

XII. Wadium
1. Zgodnie z powyższym Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert (Zamawiający uzna wadium za skuteczne, tylko wówczas gdy kwota wadium zostanie zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert), do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy o numerze: 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616, prowadzony przez: PKO BP w Rzeszowie.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule polecenia przelewu Na poleceniu przelewu należy wpisać: ,,Wadium - oferta termomodernizacja, Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach".
4. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy z wyłonionym Wykonawcą.
6. Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek - wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium.
XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie wymagane przed zawarciem umowy ustanowienie i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o realizację przedmiotowego zamówienia, w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą ,,nie na zlecenie" wraz z deklaracją wekslową. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia do Zamawiającego prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia w formie weksla in blanco na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu, z tytułu umowy o realizację przedmiotowego zamówienia, który to Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na kwotę odpowiadającą wierzytelności przysługującej Zamawiającemu wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej z Wykonawcą umowy oraz w przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane - przed zawarciem umowy o realizację przedmiotu zamówienia.
Zabezpieczenie będzie wystawione na okres od dnia zawarcia umowy do końca trwania udzielonej gwarancji. Zamawiający zwróci Wykonawcy powyższe zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia upływu jego ważności na pisemne żądanie Wykonawcy. Zgodnie z deklaracją Diecezji Rzeszowskiej, będzie miał prawo wypełnić weksel w każdym czasie na kwotę odpowiadającą wierzytelności przysługującej mu z umowy dotyczącej realizacji zamówienia
w postaci wykonania prac polegających na remoncie budynku, w którym będzie mieścić się Świetlica na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach" wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z w/w umowy oraz w przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

XIV. Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych określonych
w punkcie IV i VIII, IX, zostanie odrzucona (za wyjątkiem powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których wystąpienie powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu).
2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych
w poszczególnych kryteriach oceny.

XV. Informacja na temat zakresu wykluczenia
O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału
w postępowaniu ofertowym.

XVI. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a) zmiany jakichkolwiek przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych WFOŚiGW mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu płatności;
c) zmiany terminu realizacji umowy;
d) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające
z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
e) zmiany wynagrodzenia (zmiany stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu robót, zmiany umówionego zakresu robót);
f) zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych).
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia

Kontakt:
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawców:
Urszula Rymut
e-mail: ular@vp.pl
tel.: 606 508 421

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.