Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3840z ostatnich 7 dni
16678z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń znajdujących...

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń znajdujących się w budynku

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa
ul. Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 22 4431400, faks +48 22 4431402
mkaras@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 12 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń znajdujących się w budynku przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń znajdujących się w budynku przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: a) malowanie ścian, sufitów, sztukaterii, elementów wystroju architektonicznego na biało oraz w kolorze (kolor zostanie określony z Wykonawcą po wykonaniu próbek na ścianie); b) wykonanie drobnych zaprawek (szpachlowanie po ubytkach), uzupełnień tynków; c) przygotowanie podłoża pod malowanie; d) prace renowacyjne związane z bieżącą konserwacją parkietów oraz listew przypodłogowych; e) dwukrotne nałożenie olejowosku maszynowo oraz jednokrotne nałożenie olejowosku ręcznie na powierzchnie parkietów, schodów, listew przypodłogowych wraz z ćwierćwałkami; f) prace renowacyjne stolarki drzwiowej obejmujące swym zakresem malowanie drzwi, ościeżnic i parapetów wraz z przygotowaniem podłoża i uzupełnieniem drobnych ubytków; g) wydzielenie obszaru prac, zabezpieczenie dróg komunikacyjnych od wejścia do miejsca prowadzenia prac; h) przeniesienie, zabezpieczenie, oraz ponowne ustawienie mebli i wyposażenia; i) demontaż i utylizacja wykładzin; j) prace renowacyjne klatki schodowej w wejściu D wraz z pracami renowacyjnymi balustrad (m.in. wymontowanie desek stopnicowych, podstopnicowych, pochwytu, elementów tralkowania, desek cokołowych, cyklinowanie, wyeliminowanie uszkodzeń w nawierzchni schodów i spoczników na drodze wymiany, szpachlowanie drobnych ubytków, nałożenie olejowosku, montaż elementów balustrady po renowacji, montaż nowych desek cokołowych - prace należy wykonać zgodnie z programem prac remontowo-konserwatorskich). 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja, której wykaz stanowi Załącznik nr 1 do umowy, stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ

CPV: 45400000-1,45442100-8,45442300-0,45453000-7,45454100-5

Dokument nr: 632681-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w trwale zamkniętym opakowaniu.
Adres:
Biuro Zamówień Publicznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, III piętro, pok. 302

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-20, godzina: 11:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 140
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na malowaniu ścian o powierzchni co najmniej 4 000 m2 oraz cyklinowaniu parkietu o powierzchni co najmniej 500 m2 w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. UWAGA! W przypadku występowania robót budowlanych, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert, wskazane roboty budowlane objęły swoim zakresem malowanie ścian o powierzchni co najmniej 4 000 m2 oraz cyklinowanie parkietu o powierzchni co najmniej 500 m2. 2. dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186), w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 18-miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej ,,Rozporządzeniem", Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 12.2.1. SIWZ; 2) dowody określające, że wykazane w ww. wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów. 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu czynności, które będą przez te osoby wykonywane w ramach realizacji zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 12.2.2. SIWZ wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, 2) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 4) w przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nią dokumentu zawierającego dowody, o których mowa w pkt 17.10. lit. c) SIWZ, 5) w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 80,00
doświadczenie osób realizujących zamówienie 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.