Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
196z dziś
4016z ostatnich 7 dni
16124z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bytów
ul. 1-go Maja 15
77-100 Bytów
powiat: bytowski
tel. 59 822 20 11, faks 59 822 25 92
urzad@bytow.com.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Bytów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Fiołkowej, Konwaliowej, Piwonii, drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową, osiedle Pochyła
Część I Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Fiołkowej, Konwaliowej, Piwonii w Bytowie. o Branża drogowa: ul. Piwonii, Konwaliowa o przebudowa dróg - ciąg pieszo - jezdny o szerokości 6 z kostki betonowej - zakres zgodnie z załącznikiem ul. Fiołkowa: o nawierzchnia dróg o szerokości 6 m z kostki betonowej, chodnik - 1.5 m, zjazdy - 3 m, parking wzdłużny 2,5 m - zakres zgodnie z załącznikiem o klasa drogi - L, o kategoria ruchu - KR2 o Branża sanitarna o budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem, o w razie konieczności przebudowa istniejącego uzbrojenia o Branża elektryczna - budowa oświetlenia drogowego z możliwością zastosowania technologii Smart City; o Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na cały obszar w obrębie granic. Część II - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową o Branża drogowa - przebudowa drogi wraz z chodnikami, ścieżką rowerową i parkingami - zakres zgodnie z załącznikiem o nawierzchnia dróg z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości min. 6 m, jednostronny chodnik o szerokości 2 m z kostki betonowej, ścieżka rowerowa dwustronna z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości 2 m o skrzyżowanie ul. Lęborska z ul. Przemysłową oraz z ul. Mickiewicza przy pomocy ruchu okrężnego typu rondo, o klasa drogi - L, o kategoria ruchu - KR2 o Branża sanitarna o budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem, o budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku projektowanej drogi, o w razie konieczności przebudowa istniejącego uzbrojenia o Branża elektryczna - budowa oświetlenia drogowego z możliwością zastosowania technologii Smart City; o Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na cały obszar w obrębie granic. Część III - Dokumentacja projektowa zagospodarowania w zakresie budowy dróg na osiedlu Pochyła o Branża drogowa - przebudowa dróg szerokość 4 m, - zakres zgodnie z załącznikami o nawierzchnia dróg z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodników z kostki betonowej o klasa drogi - L, o kategoria ruchu - KR2 o Branża sanitarna o budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem, o przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku projektowanej drogi, o w razie konieczności przebudowa istniejącego uzbrojenia o Branża elektryczna - budowa oświetlenia drogowego z możliwością zastosowania technologii Smart City; o Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na cały obszar w obrębie granic. Do wszystkich części zamówienia: UWAGA: Zamawiający posiada wersje edytowalne załączonych planów zagospodarowania terenu. W ramach niniejszego zamówienia należy przygotować materiały do uzyskania decyzji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod pas drogowy m.in.: 1. Projekt budowlany wielobranżowy: o Mapy do celów projektowych o Projekt zagospodarowania terenu. o Projekt architektoniczno - budowlany o Projekt branży drogowej o Projekt branży sanitarnej o Projekt rozbiórki o Wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji o Projekty podziału o Projekt organizacji ruchu - oznakowanie pionowe oraz poziome po zakończeniu budowy 2. Specyfikacje techniczne. Przedmiary robót, 3. Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów 4. Wersje elektroniczne całości zamówienia. Dodatkowo do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia Opracowanie należy wykonać w ilości: 1. wersja papierowa w ilości 4 egzemplarzy, 2. wersje elektroniczna projektu zatwierdzonego decyzją ZRiD nieedytowalna na nośniku CD / DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej 1 kpl

CPV: 71322000-1

Dokument nr: 632712-N-2019, OR.271.46.2019.IS

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.bytow.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski 77-100 Bytów, ul. 1-go Maja 15

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 09:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.