Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA WYPOSAŻENIA

Przedmiot:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
32-600 Oświęcim
powiat: oświęcimski
tel. 338448230, faks 338448384
zamowienia@szpitaloswiecim.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Oświęcim
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO APTEKI SZPITALNEJ W RAMACH INWESTYCJI PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA W OŚWIĘCIMIU NA DZIAŁKACH NR EWID. 2007/23 I 2007/37, OBRĘB NR 0001 OŚWIĘCIM, WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia do Apteki Szpitalnej - zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ: pakiet nr 1 - Meble ze stali kwasoodpornej, pakiet nr 2 - Komora laminarna do Pracowni Żywieniowej, pakiet nr 3 - Komora laminarna do Pracowni Cytostatycznej, pakiet nr 4 - Okno podawcze na stelarzu - 2 szt - dostawa i montaż

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 - Meble ze stali kwasoodpornej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Meble ze stali kwasoodpornej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 1
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 - Komora laminarna do Pracowni Żywieniowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Komora laminarna do Pracowni Żywieniowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141500-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 - Komora laminarna do Pracowni Cytostatycznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Komora laminarna do Pracowni Cytostatycznej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141500-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 - Okno podawcze na stelarzu - 2 szt - dostawa i montaż
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Okna podawcze na stelarzu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44221100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 39100000-3,39141500-7,44221100-6

Dokument nr: 632037-N-2019, ZOZ.DZP.271.2.XI.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpitaloswiecim.pl; www.przetargi.propublico.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemny
Adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, Dział Zamówień Publicznych, pokój 33

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: BRAK WYMOGU
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: BRAK WYMOGU
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: BRAK WYMOGU
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a. Dokumenty potwierdzające, że zaoferowane wyroby posiadają Świadectwo ISO 9001 dla Producenta - dotyczy pakietu nr 2, b. Dokumenty potwierdzające, że zaoferowane wyroby posiadają Deklarację zgodności WE producenta -dotyczy pakietu nr 2, c. Dokumenty potwierdzające że zaoferowane wyroby spełniają II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2002 lub normami równoważnymi -dotyczy pakietu nr 3, d. Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego TUV PN EN 12469:2002 lub normą równoważną- dotyczy pakietu nr 3, e. Certyfikat Bezpieczeństwa elektrycznego TUV 61000226.001 zgodnie z normą PN EN 61010-1:2011, PN EN 61326-1:2013-06 lub normami równoważnymi- dotyczy pakietu nr 3, f. Dokumenty potwierdzające, że zaoferowane wyroby posiadają deklarację zgodności CE zgodnie z Dyrektywą 2006/95/WE, 2004/108/WE-dotyczy pakietu nr 3, g. Dokumenty potwierdzające, że zaoferowane wyroby posiadają protokół z badań fabrycznych m.in. prędkość przepływu powietrza, integralność filtrów -dotyczy pakietu nr 3, h. Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do rozładunku, montażu i uruchomienia w terminie ustalonym z pracownikiem Zamawiającego - załącznik nr 5 do SIWZ - dotyczy pakietu nr, 2, 3 i. Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do rozładunku i montażu w terminie ustalonym z pracownikiem Zamawiającego - załącznik nr 5 do SIWZ - dotyczy pakietu nr 4.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.