Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzenie i dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania...

Przedmiot:

Sporządzenie i dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 2011/114 o nazwie ,,Przebudowa drogi "

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Zakopane
ul. T. Kościuszki 13
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
tel. 18 20 20 448, faks 182 020 448
przetargi@um.zakopane.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sporządzenie i dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 2011/114 o nazwie ,,Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie" w Zakopanem
3.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznych zezwoleń na prowadzenie robót budowlanych, obejmującej: a) przebudowę drogi publicznej w granicach istniejącego pasa drogowego ul. Małe Żywczańskie, klasy D o długości ok. 400 m i skrzyżowania z drogą gminną ul. Kasprusie wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, w procedurze zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, b) przebudowę/rozbudowę mostu w ciągu ul. Małe Żywczańskie, wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, w procedurze zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID. w ramach II etapu zadania inwestycyjnego: nr 2011/114 o nazwie ,,Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie" w Zakopanem. 3.1.W zakresie realizacji zamówienia należy: 1) zdefiniować i dokonać analizy niezbędnych do rozwiązania zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 2) zbudować i przedstawić Zamawiającemu harmonogram czynności wraz z planem opisowym. 3) na bieżąco, pod nadzorem Zamawiającego monitorować wykonywanie harmonogramu. 3.2. W zakresie zawartości dokumentacji należy : 1. sporządzić bądź pozyskać aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową i ewidencyjną, zawierającą wszystkie naniesienia niezbędne do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, 2. ustalić dane dotyczące przebiegu infrastruktury technicznej w projektowanym pasie drogowym na podstawie danych uzyskanych z podkładów mapowych i rozeznania w terenie, 3. zaprojektować zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w razie potrzeby zaproponować rozwiązanie kolizji sieci na warunkach wydanych przez odpowiednich zarządców sieci, 4. dokonać uzgodnienia projektów branżowych u odpowiednich zarządców sieci, 5. uwzględnić wycinkę drzew kolidujących z planowaną trasą drogi i uzyskaniem wymaganych parametrów drogi lub ich zabezpieczenie, 6. pozyskać niezbędne badania rodzaju podłoża, wskaźników nośności podłoża i inne niezbędne opracowania geologiczne, 7. zaprojektować i zaprojektować rozwiązania odwodnienia korpusu drogi wraz z odprowadzeniem do odbiorników, 8. przedstawić i zaprojektować rozwiązania dla charakterystycznych elementów projektowanej drogi (skrzyżowania, geometria i przebieg drogi, itp.), 9. zaprojektować i przedstawić rozwiązania rozbudowy/przebudowy/budowy sieci oświetlenia oświetlenia ulicznego, 10. uwzględnić odtworzenie (remont) istniejących nawierzchni drogi i zjazdów, 11. opracować i przedstawić Zamawiającemu projekt przebudowy/rozbudowy/budowy obiektu mostowego, 12. opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację projektowo - kosztorysową, we wszystkich branżach wynikających ze specyfiki opracowania, wraz z określeniem optymalnego terminu i planowanego czasu prowadzenia robót budowlanych, 13. wykonać wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją w wersji elektronicznej (Excel), z podaniem numerów działek i adresów, oparty na zapisach w ewidencji nieruchomości i w księgach wieczystych wraz z podaniem ilości proponowanych podziałów dla wybranego przez Zamawiającego wariantu , 14. wykonać podział inwestycji na etapy z uwzględnieniem konieczności sporządzenia oddzielnych wniosków o uzyskanie pozwoleń umożliwiających prowadzenie robót budowlanych dla każdego z etapów, 15. pozyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje, w tym pozwolenia wodno - prawne, opinie ZUDP, wynikające ze specyfiki opracowania i niezbędne do dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla przedmiotowej drogi i uzyskania ostatecznej decyzji ZRID dla obiektu mostowego, 16. przygotować materiały do wniosku o odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych dla zawartych w projekcie budowlanym rozwiązań technicznych wraz z przygotowaniem kompletnych materiałów, wniosków i przeprowadzeniem procedury, jeśli specyfika opracowania będzie tego wymagała, 17. ustalić przebieg projektowanego pasa drogowego i sporządzić operaty podziałowe służące do pozyskania gruntu na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2013.687 z późn. zm.) wraz z uzyskaniem klauzuli Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, jeśli specyfika opracowania będzie tego wymagała, 18. przygotować kompletny wniosek wraz z załącznikami dla dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i wniosku wraz z załącznikami do uzyskania decyzji pozwalającej na realizację robót budowlanych ZRID, 19. dokonać skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i uzyskać ostateczną decyzję pozwalającej na realizację robót budowlanych ZRID, 20. sporządzić projekt docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych zatwierdzeń, 21. uczestniczyć w konsultacjach społecznych, 22. opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót na wszystkie elementy realizowanych robót, dostosowane do specyfiki i skomplikowania realizowanych robót. 23. opracować i przedstawić Zamawiającemu przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie z podziałem na etapy zgodnie z podziałem zezwoleń/decyzji na prowadzenie zaprojektowanych robót budowlanych, 24. w opracowaniu należy uwzględnić przystosowanie do poruszania się osób niepełnosprawnych zgodnie z Zarządzeniem Nr 258/2016 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15.12.2016 r., w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia naziemne, pochylnie, schody zewnętrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych. 3.3.Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania architektoniczno-budowlane, które będą zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty inżynierskie, a w szczególności: 1) racjonalne rozwiązania lokalizacji i efektywne zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej pod inwestycję, 2) rozwiązanie komunikacji z przyległymi pasami drogowymi i terenami, z uwzględnieniem dostosowania do poruszania się osób niepełnosprawnych, 3) optymalne rozwiązania systemu odwodnienia drogi łącznie z wylotami do istniejących odbiorników, 4) dowiązanie elementów projektowanej inwestycji do stanu istniejącej infrastruktury drogowej. UWAGA!!! 1) Przyjęte przez projektanta założenia wstępne do projektu podlegają uzgodnieniu przez Zamawiającego. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania wybranych prac projektowych wyszczególnionych w zał. nr 1 projektu umowy stanowiącego załącznik do niniejszej siwz, których wykonanie okaże się niecelowe lub zbędne z uwagi na zupełność dokumentacji, w szczególności w wypadku zmian w przepisach prawa uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających wykonanie inwestycji, negatywnego odbioru społecznego dla danej inwestycji. 3.4.Forma opracowania dokumentacji dla każdego zadania inwestycyjnego: 1) Dokumentacja w wersji papierowej zbroszurowanej w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację, wykonana w ilości: a) projekty budowlane - 6 egz. (4 egz. oprawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U.2012.462 z późn. zm.), b) projekty wykonawcze uzupełniające projekty budowlane - 4 egz., c) specyfikacje istotnych warunków wykonania i odbioru robót - 2 egz., d) kosztorys inwestorski, przedmiary robót - 2 egz., e) Tabela Elementów Rozliczeniowych z przedstawieniem ilości (długości, powierzchnie, objętości, sztuki, komplety, itp.) zaprojektowanych do wykonania robót budowlanych oraz zaplanowanych do dostarczenia i wbudowania urządzeń - 2 egz., f) kompletny wniosek wraz z załącznikami dla uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych ZRID, z potwierdzeniem złożenia w stosownym organie architektoniczno-budowlanym - 1 egz. g) kompletny wniosek do dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, z potwierdzeniem złożenia w stosownym organie architektoniczno-budowlanym - 1 egz., h) zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych bez wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji - 1 egz. i) ostateczna decyzja zezwalająca na realizację robót budowlanych ZRID - 1egz. 2) wersja elektroniczna w formacie Word, PDF, DWG oraz dodatkowo kosztorys inwestorski w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie Excel, wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją w wersji elektronicznej (Excel), a także mapę do celów projektowych w formacie DWG - w ilości 1 szt. CD 3) układ i zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF (np. nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentację - projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator, uzgodnienia, itp.) powinny być identyczne z wersją papierową. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji papierowej, wraz ze stosownymi podpisami i klauzulami. 4) dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych, w szczególności w: a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2018.1202 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, b) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 698, 730 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, c) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.2000.63.735 z późn. zm.), d) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.2016.124 z późn. zm.), e) Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2019.1716 z późn. zm.), f) Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U.2019 poz. 125,534 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, g) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz.U.2013.1129 z późn. zm.), h) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz.U.2013.1129 z późn. zm.), i) Rozporządzeń wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). 3.5 .Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej rękojmi na wykonane prace projektowe objęte przedmiotowym zamówieniem 3.6 Zamawiający z uwagi na charakter usług objętych zamówieniem nie stawia wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz.108 ) (Numeracja przeniesiona z numeracji przyjętej w siwz)

CPV: 71250000-5

Dokument nr: 632290-N-2019, BZP.271.70.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zakopane.pl w linku Zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy skladac w formnie pisemnej-za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.-Prawo pocztowe,osobiście lub za posrednictwem posłańca
Adres:
Biuro zamówien publicznych pok 8 i 7 Urzad Miasta Zakopane ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy : 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co najmniej : -1 dokumentację projektowo - kosztorysową, dla której uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w trybie procedury ZRID -co najmniej 1 dokumentację projektowo - kosztorysową, dla której dokonano skutecznego zgłoszenia robót budowlanych o zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy odcinka drogi w granicach istniejącego pasa drogowego na długości co najmniej 0,20 km. 2) zapewnią, do wykonania opracowania przedmiotowej dokumentacji: a) co najmniej jedną osobą, która obejmie funkcję Kluczowego Projektanta projektu budowlanego i wykonawczego posiadającą uprawnienia w specjalności drogowo-mostowej do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, b) co najmniej jedną osobą, która obejmie funkcję projektanta projektu budowlanego i wykonawczego posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, c) co najmniej jedną osobą, która obejmie funkcję projektanta projektu budowlanego i wykonawczego posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, d) co najmniej jedną osobą, która obejmie funkcję projektanta projektu budowlanego i wykonawczego posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. UWAGA Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba legitymowała się wszystkimi lub kilkoma wymaganymi uprawnieniami
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt. 1 ustawy. Uwaga ! Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w ust.1
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)wykaz usług ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do siwz) wykonanych a w przypadku usług ciągłych również wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. ( Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy) 2)wykaz osób (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do siwz) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)Do oferty należy załączyć druk oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz 2).Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a)w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru-pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b)w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3).Do oferty należy załączyć zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega Wykonawca) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do siwz). Zamawiający wymaga aby dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego wyrażał w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 4)Zamawiający wymaga załączania do oferty Tabel Elementów Rozliczeniowych Prac i Czynności Projektowych (tabela a- dotyczy drogi, tabela b- dotyczy mostu) wypełniając wzóry tabel dołączone do siwz. Suma wartości prac projektowych wykazana w tabelach musi odpowiadać cenie oferty. Wypełnione tabele będzie służyć do wyceny elementów i czynności zaniechanych na warunkach podanych we wzorze umowy UWAGA Oferta wykonawcy który nie załączy do oferty Tabeli Elementów Rozliczeniowych Prac i Czynności Projektowych( tabeli a-droga i tabeli b-most) zostanie odrzucona - treść oferty nie odpowiada treści siwz. 5 )Wykonawca ,który chce uzyskać punkty w kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej Doświadczenie personelu wykonawcy tj. Kluczowego Projektanta - osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności drogowo-mostowej - musi do oferty załączyć wykaz usług wraz z oświadczeniem kluczowego projektanta - wzór wykazu i oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do niniejszej siwz Nie załączenie do oferty wymaganego wykazu usług wraz z oświadczeniem kluczowego projektanta skutkować będzie nie otrzymaniem punktów w kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: Doświadczenie personelu wykonawcy tj. Kluczowego Projektanta.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto za całość usług 60,00
Doświadczenie personelu wykonawcy tj. osoby- Kluczowego Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowo-mostowej 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.