Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
128z dziś
3609z ostatnich 7 dni
14969z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu docelowej sieci dróg leśnych

Przedmiot:

Wykonanie projektu docelowej sieci dróg leśnych

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Jarosław z siedzibą w Koniaczowie
Koniaczów 1 L
37-500 Jarosław
powiat: jarosławski
tel: 016 623 62 40 fax: 016 623 62 41
jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jarosław
Wadium: 1.000,00zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu docelowej sieci dróg leśnych w Nadleśnictwa
Jarosław, leśnych stałych szlaków zrywkowych i składów drewna, dostosowanej do potrzeb
nadleśnictwa i usprawniającego prowadzenie gospodarki leśnej, użytkowanie lasu, w tym wywóz
drewna (potoki ładunków), wykonanie zabiegów hodowlanych, ochronnych oraz zabezpieczającej
przeciwpożarowo (patrz. pkt. III.A.1 Instrukcji), udostępnienie lasu dla celów turystycznych, w ścisłym
powiązaniu z systemem dróg publicznych oraz dróg głównych i strategicznych sąsiadujących
nadleśnictw. Projekt musi uwzględniać wymogi przeciwpożarowe, ochronne lasu, aspekty
ekonomiczne i prawne, specyfikę ukształtowania terenu oraz uwarunkowania przyrodnicze,
które szczegółowiej opisano w Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa (pkt. III)
Projekt winien również zawierać opis aktualnego stanu sieci dróg leśnych, leśnych szlaków stałych
i składnic drewna wraz z obiektami towarzyszącymi (parkingi, miejsca postoju itp.) w połączeniu
z systemem komunikacyjnym sieci dróg publicznych oraz dróg głównych i strategicznych
sąsiadujących nadleśnictw (inwentaryzacja stanu aktualnego).
Opracowanie winno zawierać pliki wymiany danych XML do zasilenia systemu informatycznego
Lasów Państwowych, zawierający docelową sieć drogową nadleśnictwa oraz leśne szlaki stałe
niewchodzące w skład docelowej sieci, o strukturze i zawartości zgodnej z załącznikami od 1 do 6
Instrukcji (zarządzenia nr 28).
Opracowanie winno być ściśle wykonywane z zaleceniami zawartymi w znowelizowanej w 2018 r.
,,Instrukcji wyznaczenia docelowej sieci drogowej nadleśnictwa", będącej załącznikiem
do Zarządzenia nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 r.
W trakcie realizacji powinno się również wykorzystywać zalecenia opisane w ,,Wytycznych
prowadzenia robót drogowych w lasach" wprowadzonych Zarządzeniem nr 16 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r.
Etap I
Prace przygotowawcze polegać mają na:
zebraniu danych (opisane w pkt. B. 1 Instrukcji),
3
Nadleśnictwo Jarosław
1. Zebraniu danych od zarządców dróg publicznych oraz innych własności, BDOT, Strategię
rozwoju transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) oraz perspektywami rozwoju
dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, ISOK, ortofotomapy, wizji w terenie
i konsultacji z leśniczymi,
2. Inwentaryzacji istniejących zjazdów z dróg publicznych, a w przypadku łączenia projektowanej
sieci z drogami publicznymi -- zdobycie uzgodnień lub warunków wykonania takich zjazdów
z zarządcami poszczególnych dróg publicznych.
3. Analizie zebranych danych w kontekście:
- istniejącej sieci komunikacyjnej i linii podziału powierzchniowego nadleśnictwa pod kątem
zaprojektowania na nich docelowej sieci drogowej,
- istniejących opracowań dotyczących sieci drogowej nadleśnictwa pod względem
wykorzystania zaprojektowanych tam połączeń komunikacyjnych,
-uwzględnienia aspektów przyrodniczych (lokalizacja rezerwatów, otulin parków
narodowych, strefy ochrony gniazd, pozostałe formy ochrony przyrody),
- aktualnych map ochrony przeciwpożarowych dla nadleśnictwa pod względem
udostępnienia istniejących obiektów (dojazdy pożarowe, punkty czerpania wody, dojazdy
do punktów czerpania wody, zbiorniki, itp.),
-możliwości wyjazdu na drogi innych własności wraz z perspektywami rozwoju tych dróg
(publicznych oraz wewnętrznych) - krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, będące
w zarządzie innych podmiotów -- ograniczenia tonażowe (z podaniem przez Wykonawcę
źródła pozyskania danych),
- sieci dróg innych własności pod względem możliwości dojazdu do wszystkich kompleksów
leśnych, w tym uzasadnionych ekonomicznie przypadkach ewentualnego przejmowania dróg
innych własności,
- ustalenie w porozumieniu z nadleśnictwem punktów newralgicznych (uniemożliwiających
przeprowadzenie drogi) oraz koniecznych (wymaganych w sieci komunikacyjnej),
- istniejących i potencjalnych konfliktów w funkcjonowaniu projektowanej sieci drogowej
(w tym ograniczenia w ruchu pojazdów -- tonaż, grunty sporne w trakcie
postępowań administracyjnych itp.),
- połączeń z siecią dróg leśnych sąsiednich nadleśnictw, ze wskazaniem ewentualnych dróg
strategicznych (w uzgodnieniu z Zamawiającym, dokonuje uzgodnień z sąsiadującymi
nadleśnictwami w formie pisemnej, uzyskując jednocześnie akceptację właściwej RDLP),
- czynników decydujących o gęstości i przebiegu docelowej sieci drogowej (planowana
wielkość pozyskania, technologia pozyskania, ochrona przyrody, kategoria zagrożenia
pożarowego lasu itp.)
Etap II
Prace projektowe:
Prace projektowe wykonywać należy dwuetapowo:
1. W pierwszej kolejności Wykonawca przyjmuje wstępne założenia do projektu docelowej sieci
drogowej, ich weryfikację i ostateczne zatwierdzenie układu projektowanej sieci drogowej:
- identyfikując bariery transportowe (punkty newralgiczne),
- wstępnie projektując przebieg dróg głównych i bocznych docelowej sieci drogowej
oraz leśnych szlaków stałych wchodzących w skład docelowej sieci dróg leśnych
wraz z uwzględnieniem dróg strategicznych, dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych innej
własności,
- wstępnie nadać numery dla dróg objętych projektem (w uzgodnieniu z Zamawiającym),
- wstępnie projektując lokalizację składnic zbiorczych.
4
Nadleśnictwo Jarosław
2. Po konsultacji wstępnych założeń i po uzyskaniu jego akceptacji w formie pisemnej,
Wykonawca projektu przystępuje do następnego etapu w ramach którego należy:
- dokonać terenowej weryfikacji wstępnych założeń do projektu sieci drogowej, polegającej
m.in. na sprawdzeniu możliwości przeprowadzenia drogi, występowania barier naturalnych
i sztucznych oraz innych czynników ograniczających lub uniemożliwiających przeprowadzenie
drogi (komisyjnie przy udziale pracownika działu sekretarza i leśniczego w danym obszarze
transportowym),
- określić alternatywny przebieg dróg w miejscach występowania przeszkód,
- zweryfikować możliwości wyjazdów i lokalizacji zjazdów z dróg publicznych na drogi leśne,
wchodzące w skład projektowanej docelowej sieci dróg, w tym potwierdzenia zarządców
dróg o możliwości lokalizacji projektowanych nowych zjazdów, według danej klasy
technicznej drogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124),
- uzyskać informacje dotyczące dojazdów do dróg publicznych przez grunty innych własności,
w tym ustalić właściciela innych dróg wewnętrznych, koniecznych do funkcjonowania
docelowej sieci dróg leśnych, pozyskując dane z ewidencji gruntów lub ksiąg wieczystych,
3. Ostateczny układ projektowanej sieci drogowej winny być ostatecznie zatwierdzone przez
Zamawiającego w formie pisemnej.
Etap III
Prace związane z opisem dróg leśnych:
Prace kameralne związane z nadaniem numeracji dróg leśnych projektowanych i istniejących
należy wykonać wg poniższych wytycznych:
- nadanie numeracji dróg objętych projektem (zgodnie z instrukcją),
- pomiar parametrów geometrycznych i technicznych dróg leśnych oraz leśnych szlaków stałych
wchodzących w skład docelowej sieci w terenie (zgodnie z listą atrybutów wymaganych podczas
inwentaryzacji)
-opis dróg zgodnie z kartą ewidencyjną drogi,
-przygotowanie zestawienia dróg ujętych w planie urządzenia lasu niewchodzących w skład
docelowej sieci dróg z wnioskiem o przekodowanie nazwy na: ,,Leśne szlaki stałe",
-przygotowanie bazy danych geometrycznych i danych opisowych (wg załączonej struktury pliku
wymiany danych XML) zawierający docelową sieć drogową nadleśnictwa oraz leśne szlaki stałe
niewchodzące w skład docelowej sieci,
-zaplanowanie pilności działań w kierunku osiągnięcia docelowej sieci dróg (określenie pilności
prac remontowych oraz inwestycyjnych w zestawieniu z planowanym pozyskaniem drewna).
Prace etapu III kończą się przekazaniem opracowania.
Szczegółowa zawartość opracowania
Część opisowa ma zawierać:
1. Podstawę formalną wykonania opracowania,
2. Cel oraz metodykę przyjętą do wykonania prac,
3. Charakterystykę otoczenia i uwarunkowania komunikacji w nadleśnictwie,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowane technologie prac leśnych, ochronę
przeciwpożarową, formy ochrony przyrody, planowane inwestycje w regionie, szlaki
migracyjne dla zwierząt (przejścia dla zwierząt) itp.,
4. Ogólną charakterystykę obecnego stanu sieci drogowej, a w szczególności :
5
Nadleśnictwo Jarosław
- ustalenia niezbędnych potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz zasadności
ich realizacji,
- optymalizację wydatków związanych z budową i utrzymaniem sieci drogowej
nadleśnictwa,
-
6
Nadleśnictwo Jarosław
miejsc niebezpiecznych, odcinków dopuszczonych dla ruchu publicznego itp. (nr drogi
leśnej, rodzaj obiektu, lokalizacja w ramach drogi -- kilometraż od-do, uwagi),
7. Zestawienie i opis dróg, na których ustanowiono służebność drogi koniecznej
oraz dzierżawę,
8. Zestawienie i opis dróg innej własności (w tym rodzaj własności i właściciel)
stanowiących niezbędne uzupełnienie docelowej sieci drogowej nadleśnictwa,
w tym dróg do ewentualnego przejęcia.
9. Zestawienie obiektów mostowych na drogach objętych opracowaniem (dotyczy
również obiektów niezakwalifikowanych, jako odrębne obiekty mostowe).
10. Pilność prac remontowych i inwestycyjnych w ramach opracowanej docelowej sieci
drogowej.
Część kartograficzna ma zawierać:
1. Mapy analogowe docelowej sieci drogowej:
- przeglądowa całego nadleśnictwa skala (1:25000, mapy dla poszczególnych obrębów
1:25000 oraz mapy poszczególnych leśnictw 1:10000), np. na podkładzie BDOT --
szczegółowość map zostanie ustalona z Zamawiającym,
- inne wg potrzeb,
2. Mapa przeglądowa winna zawierać:
- przebieg dróg publicznych, w tym: autostrad, dróg ekspresowych, krajowych,
wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz dróg innych własności mających znaczenie
w sieci drogowej nadleśnictwa (tworząc bariery transportowe lub stanowiąc dojazdy
do kompleksów leśnych), zaznaczone zgodnie z wytycznymi kartograficznymi
załączonymi do instrukcji,
- drogi leśne wchodzące w skład docelowej sieci drogowej zaznaczone zgodnie
z wytycznymi kartograficznymi załączonymi do instrukcji,
- numerację dróg leśnych,
- składnice drewna, parkingi, miejsca postojowe, place manewrowe,
- przebieg tras kolejowych, w szczególności przejazdy kolejowe na drogach leśnych,
- obiekty mostowe.
Pozostałe obiekty na mapach takie jak wydzielenia leśne, granice administracyjne, składy
drewna, parkingi, miejsca postojowe, place manewrowe, trasy kolejowe, obiekty
mostowe należy odwzorować zgodnie z wytycznymi kartograficznymi z ,,Instrukcji
urządzania lasu Część III Instrukcja techniczna sporządzania i wydruku map leśnych".
Mapa przeglądowa powinna zawierać fragmenty przygraniczne kompleksów leśnych
sąsiadujących nadleśnictw.
3. Dane inwentaryzacyjne w wersji cyfrowej- na płycie CD/DVD - pliki obsługiwane przez
pakiet Microsoft Office
Część bazodanowa ma zawierać:
Wymagania pliku wymiany danych XML pod względem zwartości składowych sieci:
1. Geometria oraz opis w sekcji ,,Droga" dla autostrad, dróg ekspresowych, krajowych,
wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych innych własności,
mających znaczenie w sieci dróg leśnych,
2. Geometria oraz opis wszystkich zdarzeń występujących na drogach leśnych oraz leśnych
szlakach stałych wchodzących w skład docelowej sieci drogowej,
3. Geometria oraz opis w sekcji ,,Droga" i ,,Szerokość jezdni" dla leśnych szlaków stałych
niewchodzących w skład docelowej sieci drogowej.
7
Nadleśnictwo Jarosław
Układ współrzędnych płaskich oraz wysokościowych dla danych przestrzennych należy przyjąć
zgodnie z S 139 ,,Instrukcji urządzania lasu" stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.
Odbiór poszczególnych etapów prac podczas tworzenia opracowania docelowej sieci dróg
nadleśnictwa będzie odbywał się w formie pisemnej według schematu.
Wykonawca Zamawiający
Umowa na wykonanie projektu docelowej sieci drogowej (dróg leśnych oraz leśnych szlaków stałych
uwzględniającą i zawierającą drogi publiczne i wewnętrzne innych własności)
Wykaz materiałów do przekazania przez
Zamawiającego
Przekazanie zamówionych materiałów
Prace przygotowawcze :
- rozpoznanie sieci dróg publicznych i wewnętrznych
innych własności
- określenie sieci dróg leśnych i leśnych
szlaków stałych podlegających inwentaryzacji
Konsultacje oraz akceptacja sieci dróg leśnych i leśnych
szlaków stałych podlegających inwentaryzacji,
uwzględniając drogi publiczne oraz wewnętrzne innych
własności
Prace terenowe - etap I:
- inwentaryzacja dróg leśnych i leśnych szlaków
stałych uwzględniając drogi publiczne
oraz wewnętrzne innych własności
Prace kameralne - etap I:
- Projekt wstępny co najmniej dwóch wariantów
docelowej sieci dróg i stałych szlaków zrywkowych
w postaci mapy z wstępnymi zestawieniami
i analizami SWOT wariantów.
- Opracowanie pierwszej wersji pliku XLM
do zasilenia SILP - w celu przeprowadzenia analiz
i oceny merytorycznej wstępnie opracowanej DSD.
- Uzgodnienie i akceptacja z Zamawiającym zakresu
ostatecznej wersji DSD (możliwe w tym etapie są
zmiany w koncepcji DSD, wraz z koniecznością
ponownych prac terenowych, a co za tym idzie
nowych wersji w/w wydruków
oraz zmodyfikowanych plików XML
- Zatwierdzenie z udziałem zamawiającego
optymalnego warianty DSD
8
Nadleśnictwo Jarosław
Konsultacje oraz analiza wstępnie opracowanej przez
Wykonawcę docelowej sieci dróg leśnych i leśnych
szlaków uwzględniająca drogi publiczne oraz wewnętrzne
innych własności (możliwa konieczność zmian w sieci wraz
z ponownymi pracami terenowymi). Docelowo,
przy wykorzystaniu aplikacji znajdującej się w nowym
module Infrastruktura > Mapa > Drogi-model,
sprawdzenie nieprawidłowości oraz kompletności pliku
XML zasilającego bazę danych SILP oraz sprawdzenie
prawidłowości wyliczania potoków ładunków drewna
w oparciu o pobranie z PUL dane wskaźnikowe w module
Mapa > Drogi-analizy.
Prace terenowe - etap II (jeśli stwierdzono
konieczność we wcześniejszym etapie):
- inwentaryzacja dróg leśnych i leśnych szlaków
stałych, konieczność dokonania zmian w sieci
po przeprowadzonych konsultacjach i testach pliku
XML
Prace kameralne - etap II:
- Opracowanie i przekazanie projektu docelowej
sieci drogowej Nadleśnictwa - plik XML, wydruki
map i zestawień (po 1 egzemplarzu).
- Zatwierdzenie opracowania (brak uwag
do opracowania) - potwierdzone podpisaniem
protokołu końcowego i przekazaniem opracowania
- przygotowanie danych do SILP - plik XML,
- przygotowanie danych opisowych, zestawianie
oraz map
Analiza przez Zamawiającego przekazanej wersji DSD, tj.
kontrola merytoryczna zawartości opracowania oraz
kontrola terenowa losowo wybranych dróg.
Ewentualne zgłoszenie uwag do opracowania w celu
usunięcia przez wykonawcę usterek. W przypadku
zgłoszenia usterek - wymagana jest ponowna analiza
opracowania lub ponowna kontrola terenowa.
Przekazanie opracowania
Analiza opracowanej przez Wykonawcę docelowej sieci
dróg leśnych i leśnych szlaków uwzględniająca drogi
publiczne oraz wewnętrzne innych własności
na podstawie danych opisowych, zestawień oraz map.
Zespół odbierający dokonuje:
1. Oceny zawartości opracowania zgodnie z zapisami
instrukcji:
a) część opisowa,
b) część tabelaryczna,
c) część kartograficzna
- Docelowo, przy wykorzystaniu aplikacji znajdującej się
w nowym Module Infrastruktura > Mapa > Drogi-model,
sprawdzenie prawidłowości wyliczania potoków ładunku
drewna w oparciu o pobrane w PUL dane wskaźnikowe
9
Nadleśnictwo Jarosław
w module Mapa > Drogi-analizy,
Kontrola zaimportowanych danych
1. Dokonujemy importu pliku *.xml zgodnie
z ,,uproszczoną instrukcja importu plików XML do baz
SILP.pdf" do bazy produkcyjnej nadleśnictwa.
2. Po prawidłowo zakończonym imporcie należy wykonać
kontrolę danych (zgodnie z instrukcją):
o Kontrola generalnie powinna wykazać brak
błędów. W przypadku ich występowania należy
je wyjaśnić z wykonawcą opracowania.
o Ponadto należy przeanalizować statystyki danych
drogowych (można dołączyć je do protokołu
odbioru).
3. Przegląd dostępnych map - analiza wizualna sieci oraz
kompletności elementów drogowych (zdarzeń)
4. Kontrola w module ,,Drogi - analizy"
5. Kontrola poprawności przebiegu dróg - na NMT
6. Zatwierdzenie opracowania po kontroli opracowania
przez RDLP
Protokolarny odbiór przez zamawiającego

CPV: 77231900-7

Składanie ofert:
Rozdział X.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Koniaczów 1L 37-500 Jarosław w sekretariacie
lub elektronicznie na adres e-mail Nadleśnictwa -- do dnia 17.12.2019 do godz. 1200
O wyborze oferty wykonawcy zostaną powiadomieni do trzech dni od dnia składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział IV.
Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
a) Zadanie należy wykonać do 31.08.2020 r.
2. Tak określony termin realizacji zamówienia może ulec zmianie na warunkach określonych
poniżej:

Wymagania:
Wystąpienia:
1. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności:
a)wstrzymanie prac przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie,
b)konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
2. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące
niemożliwością prowadzenia prac.
10
Nadleśnictwo Jarosław
3. Inne zawinione lub niezawinione działania osób lub podmiotów trzecich
uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia, których nie można było
przewidzieć w dniu podpisania umowy.
Warunki dokonania zmiany:
1. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 -- 3 termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
2. Wprowadzenie zmiany w terminie realizacji wymaga sporządzenia stosownego aneksu,
przy czym na jego zawarcie muszą wyrazić zgodę obydwie strony umowy.
3. O zaistniałych okolicznościach uzasadniających przedłużenie terminu realizacji umowy strony
są zobowiązane zawiadomić siebie niezwłocznie w formie pisemnej z podaniem przyczyny.
Rozdział V.
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów
1. Zamawiający i wykonawcy porozumiewają się wyłącznie w języku polskim.
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z SIWZ kierując swoje zapytania na piśmie pod adres wskazany
w rozdziale l.
3. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: fax. 16 623-62-41 lub na adres e-mail
jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl
Rozdział VI.
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:
- Elżbieta Ścibor,
- Andrzej Sobota.
Rozdział VII.
Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium o wartości 1.000,00zł. (jeden tysiąc 00/100 zł).
2. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić do kasy nadleśnictwa lub wnieść przelewem
na rachunek bankowy Zamawiającego nr: BNP Paribas S.A. nr rachunku: 10 2030 0045
1110 0000 0077 5440; na przelewie należy umieścić informację ,,wadium -wykonanie
projektu docelowej sieci drogowej" wraz z podaniem konta, na które Zamawiający
powinien wadium zwrócić.
3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do
dnia:
17.12.2019 r., do godz. 1130
4. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego
oferta zostanie uznana za odrzuconą.
11
Nadleśnictwo Jarosław
5. Zwrot wadium:
a)Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta ostała wybrana jako najkorzystniejsza;
b)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Zatrzymanie wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została Wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
Rozdział VIII.
Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział IX.
Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Wskazane jest sporządzenie oferty wg wzoru
załączonego do SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia własnych wzorów
formularza ofertowego z zastrzeżeniem, aby tak sporządzony formularz ofertowy zawierał
co najmniej te elementy, które zostały określone przez Zamawiającego we wzorze.
Rozdział X.

Uwagi:
Sposób udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone będzie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
Wartość zamówienia poniżej 30.000 EUR
Rozdział XI.
Opis sposobu obliczenia ceny
1.Cena powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
na każdą część osobno i powinna:
a) obejmować wszystkie koszty i składniki, związane z wykonaniem zamówienia.
b) uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko, wynikające
z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej
złożenia,
c) zawierać podatek VAT
2.Cenę należy podać zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego.
12
Nadleśnictwo Jarosław
3.Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy przekazany mu przez
Zamawiającego lub sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów
znajdujących się we wzorze.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń w walutach
obcych w trakcie wykonywania zamówienia publicznego
5.Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
Rozdział XII.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej Zamawiający
nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż PLN.
Rozdział XIII.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Oferta wykonawcy otrzyma ilość punktów wynikająca z wzoru:
P= Cp + Rp
gdzie P - ilość punktów przyznana ofercie badanej,
Cp - ilość punktów przyznana w kryterium "Cena" - waga kryterium 80%
Rp - ilość punktów przyznane w kryterium "Referencje" - waga kryterium 20%
2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2 Referencje
Liczba punktów = Rp (0-20)
W kryterium referencje wykonawca otrzyma ilość punktów wg poniższych zasad:
- za pozytywne referencje wykonania docelowej sieci dróg lub aktualizację
docelowej sieci dróg nadleśnictwa od co najmniej dwóch zamawiających
potwierdzone na piśmie terminowością wykonania zadania oraz brakiem zastrzeżeń
wykonania opracowania DSD oferent otrzyma - 10 pkt.
- za pozytywne referencje wykonania docelowej sieci dróg lub aktualizację
docelowej sieci dróg nadleśnictwa za każdą referencję powyżej dwóch
od zamawiających którzy potwierdzą na piśmie terminowość wykonania zadania
oraz brakiem zastrzeżeń wykonania opracowania DSD oferent otrzyma - 5 pkt. za
każdą referencję ( max 10 punktów).
13
Nadleśnictwo Jarosław
3. Oferta, która uzyska maksymalną ilość punktów w oparciu o powyższe kryteria, zostanie uznana
za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną ilością
punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane powyżej kryterium wyboru.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w przypadku ofert
równoważnych lub do rezygnacji z zamówienia
Rozdział XIV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
b) termie podpisania umowy
Rozdział XV
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - dalej ,,RODO") Zamawiający
informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Jarosław
reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarosław.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP,
do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone
do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
14
Nadleśnictwo Jarosław
rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP -
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8-8a oraz 96 ust. 3-3b PZP.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
8. Niezależnie od postanowień pkt 18.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie

zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi
prawne, i konsultingowe,
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany.
11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane
osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO, przy czym
w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO, przy czym
skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
3) do żądania od Zamawiającego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, w tym przepisy RODO.
15
Nadleśnictwo Jarosław
12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych
lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu
administratora danych osobowych.
Rozdział XVI
Załączniki do specyfikacji
1. Załącznik nr 1 -- formularz oferty
2. Załącznik nr 2 -- wzór umowy,
3. Instrukcja wyznaczania docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa (załącznik
do Zarządzenia DGLP nr 28 z dnia 27 kwietnia 2018)

Kontakt:
Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:
- Elżbieta Ścibor,
- Andrzej Sobota.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.