Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3527z ostatnich 7 dni
16087z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyroby produkcji Elektrometal

Przedmiot:

Wyroby produkcji Elektrometal

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel.: 32 756 4077., tel.: 32 756 4974
aukcje@zwp.jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 44 000,00
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa aukcji: Wyroby produkcji Elektrometal
6. Lista produktów
Lp. Nazwa zadania Ilość Jednostka miary
1. Wyroby produkcji Elektrometal 1 pakiet

Dokument nr: 072/A/WRP/20

Otwarcie ofert: Termin rozpoczęcia licytacji: 2019-12-16 09:00

Składanie ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do aukcji: 2019-12-10 23:59

Miejsce i termin realizacji:
Termin dostawy/wykonania
do 31.12.2020 r.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis
Aukcja japońska multiobiektowa - oznacza, że uczestnicy widzą aktualną cenę, którą narzuca system i mają
możliwość jej akceptacji w określonym czasie. Po zakończeniu danego etapu uczestnicy, którzy zaakceptowali
cenę przechodzą do kolejnego etapu z wartością niższą, a Ci którzy go nie zaakceptowali odpadają z gry. Aukcja
prowadzona jest równolegle na dwie lub więcej pozycji.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Należy pamiętać o zalogowaniu się na 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. Brak akceptacji pierwszego lub
kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Oferenta z dalszego udziału w aukcji.
1/5
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulamin określający sposób Postępowania Przetargowego
oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nieobjęte
ustawą Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 270/IX/2019 z dnia 10.04.2019
r.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Oferent powinien uzyskać informację o
dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4974.
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej
dostępnej na stronie internetowej o adresie:https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na
stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem:https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Łączna objętość plików, które Oferenci przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na
skrzynkę mailową o adresie:aukcje@zwp.jsw.pl (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50
MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Oferent zobowiązany jest przesłać w
następnej wiadomości mailowej.
4. Waluta
PLN
7. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium
1. Cena
8. Reguły
Licytacja otwarta
Aukcja japońska multiobiektowa
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy jednej jednostki
Czas na decyzję: 60 sekund
2/5
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
11. Informacje o ofertach
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Jeżeli przedmiotem Aukcji elektronicznej jest pakiet nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie
pakietu. Ponadto po zakończeniu licytacji elektronicznej Oferenci będą zobowiązani (na wniosek Prowadzącego
postępowanie) do obniżenia jednostkowej ceny netto każdej pozycji pakietu proporcjonalnie do obniżenia wartości
netto za pakiet dokonanego w wyniku licytacji elektronicznej. Nierozpisanie cen jednostkowych w pakiecie w
wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty
14. Warunki płatności
Płatność nastąpi przelewem w terminie do 90 dni od daty dostarczenia faktury do JSW S.A. W przypadku gdy cena
lub jej część, wynikająca z faktury VAT przekroczy kwotę 15 000 złotych brutto, Odbiorca dokona zapłaty faktury
VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
Odbiorca uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie
przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto mechanizmem podzielonej płatności.
16. Sposób dostawy/wykonania
Na koszt sprzedającego na magazyny ZWP JSW S.A. przy zakładach JSW S.A.
17. Warunki udziału
I. Oferent, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na
platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz.
23:59 w dniu, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji.
Oferent nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod
adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html Rejestracja oraz udział w
aukcji są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania wniosków o dopuszczenie do aukcji.
Wysokość wadium: 44 000,00
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
3/5
1. Pieniądzu - bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład
Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443
8792 z dopiskiem:
wadium do aukcji nr 072/A/WRP/20
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli uznanie środków w wysokości odpowiadającej wadium nastąpi
na rachunku bankowym Organizatora aukcji przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w aukcji, w sposób umożliwiający Organizatorowi aukcji weryfikację skutecznego wniesienia wadium.
2. Poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w aukcji oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia
Produkcji JSW S.A. lub oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie elektronicznej zostanie przesłany
na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W szczególności treść gwarancji lub
poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie
Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 27 "Regulaminu...",
b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,
d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.
Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować
będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 40 ust. 2 lit. b ,,Regulaminu..."
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości odpowiadającej wartości wadium
jest możliwe:
- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
W przypadku wadium w formie wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości
odpowiadającej wartości wadium, Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego lub elektronicznego
oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o wyrażeniu zgody na wstrzymanie (zablokowanie) na czas trwania
postępowania, odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium.
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności
niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i
bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Oferent składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z
Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami)
potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden
egzemplarz oświadczenia Oferent dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Rozliczeń
z Dostawcami). W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Oferent wysyła elektroniczną kopię
podpisanego oświadczenia na wskazany adresy e-mail: blokady-wadium@jsw.pl Osobami zajmującymi się
blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena
Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w aukcji należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW."
III. Warunkiem dopuszczenia do udziału w aukcji jest przesłanie:
- formularza ofertowego (został zamieszczony w załączniku do ogłoszenia),
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 Specyfikacja techniczna, na adres mailowy aukcje@zwp.jsw.pl lub
złożyć osobiście w formie papierowej w Kancelarii Głównej w ZWP JSW S.A. pokój 019 w terminie składania
wniosków o dopuszczenie do aukcji.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji składany jest w jednej z następujących form:
- w formie pisemnej - przez przesłanie wniosku o dopuszczenie do aukcji w zaklejonej kopercie z dopisanym
numerem aukcji. Oferent przesyła wniosek wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład
Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
- w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik skan wniosku o dopuszczenie do aukcji (pdf),
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami w formie skanów (pdf).
Oferent przesyła wniosek na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule
wiadomości mailowej Oferent podaje numer aukcji.
- w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik wniosek o dopuszczenie do aukcji, sporządzony w
postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazanymi powyżej
załącznikami w formie skanów (pdf). Oferent przesyła wniosek na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie
12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości mailowej Oferent podaje numer aukcji.
Oferent związany jest ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do aukcji.
4/5
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert, unieważnienia
Postępowania, w całości lub w części, w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę
albo Aukcję unieważniono.
4. Reklamacje związane z przebiegiem aukcji należy składać na adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl do następnego
dnia roboczego do godz. 12:00 od daty zakończenia aukcji.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji
elektronicznej
nie dotyczy
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% bez podania przyczyn i nie będzie to stanowiło podstawy do
odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zmiana umowy
wyrażać się będzie w uzgodnionym przez Strony wprowadzeniu innych korzystnych dla Zamawiającego zmian,
polegających między innymi na zmianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych
parametrach technicznych i właściwościach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu
wykonania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie
wyrażenie zgody zarówno przez wykonawcę, jak i Zamawiającego.
5/5

Kontakt:
Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Materiały, Mateusz Brocki nr tel.: 32 756 4974, e-mail:aukcje@zwp.jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Wydział Inżynierii Materiałowej, Edyta Marek nr tel.: 32 756 4077.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.