Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
608z dziś
4089z ostatnich 7 dni
15449z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: WS SPZOZ w Nowej Soli
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól
powiat: nowosolski
tel. (68)3882285, faks (68)3871281
a.flis@szpital-nowasol.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Nowa Sól
Wadium: 7 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - zarządzenie, kontrola i nadzór nad realizacją zadania pn. ,,Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie nadzoru nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwanych w dalszej treści też ,,Kontraktem", której przedmiotem są: Roboty budowlane polegające na budowie budynku bloku operacyjnego, przebudowie budynków szpitala warz z wykonaniem rozbiórek, zagospodarowaniem terenu oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej dla zadania pn. ,,Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul Chałubińskiego 7 " na warunkach określonych w Umowie z Inżynierem Kontraktu oraz zgodnie z Warunkami Kontraktowymi. Postępowanie przetargowe w tym zakresie oraz pełna dokumentacja dostępne są na Platformie Przetargowej Zamawiającego pod adresem: https://szpital-nowasol-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

CPV: 71540000-5,71520000-9

Dokument nr: 632882-N-2019, DZP-280-75/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip1.szpital-nowasol.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
ul. Chałubińskiego 7, 67 - 100 Nowa Sól

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-17, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-01-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) zdolności technicznej Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełnia Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał lub wykonuje usługę : funkcji Kierownika Zespołu/Inżyniera Kontraktu lub inwestora Zastępczego połączonego z nadzorem inwestorskim, dla co najmniej dwóch inwestycji - w tym przynajmniej jedna o wartości minimum 15 000 000,00 zł brutto, których przedmiotem były usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. budowy lub przebudowy zakładów opieki zdrowotnej, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wg. wzoru załącznik nr 4 do SIWZ. Na podstawie rozporządzenia Ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w spawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia zgodnie z § 2 ust. 5 pkt. 2 w celu zapewnia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowania Zamawiający dopuszcza aby wykonawca przedłożył wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat. Uwaga. Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy Wykonawca wykaże szerszy zakres usług niż wymaga Zamawiający w ppkt.1. W przypadku, gdy jakiekolwiek wartości dotyczące ww. warunku wyrażone będą w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). 2) zdolności zawodowej (w zakresie personelu) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami posiadającymi wymagane uprawniania budowlane wnikające z postanowień Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016roku, poz. 290): W celu realizacji zamówienia Inżynier Kontraktu zapewni odpowiedni Personel składający się z osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia: a . Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu - 1 osoba posiadająca: o Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę. o Doświadczenie w pełnieniu, w okresie ostatnich 5 lat, funkcji Kierownika Zespołu / Koordynatora / Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego połączonego z nadzorem inwestorskim, dla co najmniej dwóch inwestycji - w tym przynajmniej jedna o wartości minimum, 15 mln zł brutto, których przedmiotem były usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. budowy lub przebudowy zakładów opieki zdrowotnej. b. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w specjalności (minimum po 1 osobie dla każdej specjalności): o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o drogowej w zakresie kierowania i nadzorowania robót drogowych o telekomunikacyjnej (strukturalnej lub logistycznej) - w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej Wymagania: o Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w wymienionych specjalnościach lub odpowiadające im uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę. c. Ekspert branżowy - technolog medyczny (minimum 1 osoba): o doświadczenie zawodowe (przykładowo projektant z minimum 2 letnim doświadczeniem w projektowaniu technologii medycznej lub inspektor nadzoru z minimum 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu inwestycji w zakresie technologii medycznej w zakładzie opieki zdrowotnej. Liczba osób wyżej wymienionych może być mniejsza w zależności od posiadanych przez nich uprawnień a Inżynier Kontraktu może pełnić funkcję Kierownik Zespołu i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uwaga: np. ,,3 - letnie doświadczenie" Zamawiający rozumie okres czasu liczony od daty uzyskania uprawnień zawodowych do daty wszczęcia niniejszego postępowania. Uwaga: Pod pojęciem ,,pełnienia funkcji" Zamawiający rozumie wykonanie lub wykonywanie (obecnie) danej funkcji. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem - załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie - wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ. b)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zał. 9 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony Formularz oferty - wg załącznika nr 2 do SIWZ. 2.Zobowiązanie podmiotu trzeciego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ ( jeśli dotyczy). 3.Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ( jeśli dotyczy). 4. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 5. Wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ- Doświadczenie Inżyniera kontraktu- - kryterium oceny ofert- wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu i wyjaśnieniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Doświdczenie zawodowe Inżyniera kontraktu 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.