Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
128z dziś
3609z ostatnich 7 dni
14969z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż układu hybrydowego z kotłem gazowym kondensacyjnym i pompą ciepła

Przedmiot:

Dostawa i montaż układu hybrydowego z kotłem gazowym kondensacyjnym i pompą ciepła

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski
powiat: radzyński
tel. 834 131 800, faks 834 131 800
ug@radzynpodlaski.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Radzyń Podlaski
Wadium: 1000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż układu hybrydowego z kotłem gazowym kondensacyjnym i pompą ciepła w ramach projektu pt: ,,Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzysząca w zabudowie zagrodowej w Jaskach, Gmina Radzyń Podlaski"
. Dostawa i montaż układu hybrydowego z kotłem gazowym kondensacyjnym i pompą ciepła w ramach projektu pt: ,,Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzysząca w zabudowie zagrodowej w Jaskach, Gmina Radzyń Podlaski" 1.Zakres dostaw: Przedmiotem opracowania jest montaż układu hybrydowego z kotłem gazowym kondensacyjnym i pompą ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w msc. Jaski. dz. nr ewid. 62/1, 62/2dz. Zakres opracowania obejmuje: -montaż pompy ciepła typu monoblok, -montaż zbiornika buforowego z zaworem nadmiarowo-upustowym, -montaż zasobnika c.w.u., -montaż modułu wymiennika glikolowego, -montaż naczyń wzbiorczych i zaworów bezpieczeństwa, -montaż rurociągów, -uruchomienie układu hybrydowego 2.Szczegółowy zakres dostaw znajduje się w przedmiarze robót, schemacie pompy ciepła, STWiOR stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego SIWZ. 3.Wymagania podstawowe: a) Okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia musi wynosić co najmniej 36 miesięcy, liczonej od dnia odbioru końcowego. UWAGA: Wydłużenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert opisanym w rozdz. XV niniejszej SIWZ b) Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. a) Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji ceny oferty i jest on dołączony do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Zamawiający uznaje, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to, czy zostały określone, czy zasugerowane, zawarte w załacznikach. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia. d)Wykonawca po wykonaniu dostaw wraz z montażem winien przekazać zamawiającemu m.in.: -instrukcje użytkowania pompy ciepła; -wyniki przeprowadzonych badań, prób, sprawdzeń i rozruchów; -odpowiednio deklaracje zgodności - certyfikaty zgodności dla materiałów i urządzeń; e)Równoważne rozwiązania techniczne. - W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. -W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. -Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy/roboty budowlane spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. - Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. - Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. - Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy h) wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne i pozwolenia oraz muszą być zgodne z obowiązującymi, w tym zakresie unormowaniami prawnymi, a w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2019 poz. 266). i) Zamawiający informuje, iż pompa ciepła jest przewidziana do montażu w nowo budowanym budynku świetlicy wiejskiej w Jaskach. Wykonawca winien przed dostawą i montażem pompy ciepła pozostać w kontakcie z Zamawiającym

CPV: 45331000-6

Dokument nr: 632923-N-2019, I-ZP.271.12.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
ugradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub za posrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Oferty należy składać do dnia 13.12.2019 roku do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego: 21-300 Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32, Powiat radzyński, woj. lubelskie, ul. Warszawska 32, pokój nr 3- sekretariat Oferty należy sporządzić w postaci papierowej i opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz można złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.-prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-02-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-02-28

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny i obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert-zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ. Zamawiający uzna opisany powyżej warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie i montażu pompy ciepła o wartości min. 18 000 zł brutto. Uwaga: o Wykonawca powinien w wykazie dostaw wyraźnie określić wartość oraz zakres dostaw, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu. o Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia w BZP.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny i obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert-zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ. Zamawiający uzna opisany powyżej warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie i montażu pompy ciepła o wartości min. 18 000 zł brutto. Uwaga: o Wykonawca powinien w wykazie dostaw wyraźnie określić wartość oraz zakres dostaw, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu. o Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia w BZP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
b) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) oświadczenie Zamawiającemu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. -zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ .Jeżeli Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) składa oświadczenie zgodnie z zał. Nr 2 i 3 10.OFERTA WSPÓLNA 1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: -partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; -oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów; -każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdz. VII. ust 1 lit a (Załącznik nr 2i 3 do SIWZ) -wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
długośc oferowanej gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.