Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o
ul. Pl. Mickiewicza 8
37-200 Przeworsk
powiat: przeworski
tel. 166 488 236, faks 166 487 325
sekretariat@pgk-przeworsk.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przeworsk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 2020 r. - II
1. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 2020 r. zlokalizowanych w mieście i gminie Przeworsk. 2. Szczegółowy wykaz punktów poboru zawiera tabela z pkt 7, ilość punktów poboru może ulec zmianie w czasie trwania umowy, zmiany zostaną wprowadzone Aneksem do umowy. Zamawiający posiada tytuły prawne do korzystania z obiektów wymienionych w wykazie punktów. Planowana szacunkowa ilość dostawy energii w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi: 1 699 110,00 kWh; Wskazana ilość 1 699 110,00 kWh ma charakter szacunkowy i służy wycenie przedmiotu zamówienia, a nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rzeczywista ilość dostarczonej energii elektrycznej może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji dostaw. 3. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w szczególności ustawie z dnia 10.04.1997 roku Prawo energetyczne (Dz. Ustaw z 2017 poz. 220 z późn. zmianami), aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie i innych związanych z nimi aktach obowiązującego prawa oraz polskimi normami. 4. Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia: 4.1. Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. posiada umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji, zawarte w dniu 31.12.2018 r. na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Dostawcą energii elektrycznej do obiektów PGK Sp. z o.o. w ramach w/w umowy jest PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu. Dodatkowo zawarto nową umowę uzupełniającą na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji z PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu na okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r. 4.2. Zamawiający posiada umowy dystrybucyjne zawarte w dniu 15.11.2019 r. z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, obowiązujące od daty zmiany sprzedawcy na czas nieokreślony. 4.3. Po zakończeniu postępowania (podpisaniu umowy) Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy oraz udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy w OSD. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru pełnomocnictwa stosowanego powszechnie przez wykonawcę. 4.4. W przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej na obszarze, na którym znajdują się miejsca poboru energii elektrycznej, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na tym obszarze. 5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): o 09300000-2: energia elektryczna , cieplna, słoneczna i jądrowa o 09310000-5: elektryczność 6. Zamawiający podpisze jedną umowę sprzedaży energii elektrycznej. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy sprzedaży energii elektrycznej drogą korespondencyjną. 7. Dostawa energii elektrycznej będzie obejmować następujące obiekty: Lp. Miejsce poboru energii elektrycznej 1. Budynek Biurowy PGK, pl. Mickiewicza 8 2. Zakład Oczyszczania, Gospodarki Odpadami i Usług, ul. Głęboka 5 3. Oczyszczalnia Ścieków, ul. Gorliczyńska 31 b 4. Stacja Uzdatniania Wody, Rozbórz 655 5. Fontanna, pl. Mickiewicza 4 6. Szalety, ul. Rynek 7. Zbiornik wody, Aleksandrów 8. Przepompownia ścieków, P-1 ul. Gorliczyńska 9. Przepompownia ścieków, P-2 ul. Gorliczyńska 10. Przepompownia ścieków, P-3 ul. Dobra 11. Przepompownia ścieków, P-4 ul. Dobra 12. Przepompownia ścieków, P-5 ul. Gorliczyńska 13. Przepompownia ścieków, P-6 ul. Gorliczyńska 14. Przepompownia ścieków, P-7 ul. Gorliczyńska 15. Przepompownia ścieków, P-8 ul. Dynowska 16. Przepompownia ścieków, P-9 ul. Gorliczyńska 17. Przepompownia ścieków, P-10 ul. Niepodległości 18. Przepompownia ścieków, P-12 ul. Wojska Polskiego 19. Przepompownia ścieków, P-13 ul. Krzywa 20. Przepompownia ścieków, P-14 ul. Czarnieckiego 21. Przepompownia ścieków, P-15 ul. Czarnieckiego 22. Przepompownia ścieków, P-16 ul. Żurawia 23. Przepompownia ścieków, P-17 ul. Żytnia 24. Przepompownia ścieków, P-18 ul. Korczaka 25. Przepompownia ścieków, P-19 ul. Lwowska 26. Przepompownia ścieków, PZ-21 Żurawiczki 27. Przepompownia ścieków, PZ-22 Żurawiczki 28. Przepompownia ścieków, PZ-23 Żurawiczki 29. Przepompownia ścieków, PZ-24 Maćkówka 30. Przepompownia ścieków, PZ-25 Zalesie 31. Przepompownia ścieków, PZ-26 Zalesie 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z charakterystyką elektroenergetyczną obiektów zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. 9. Układy pomiarowo - rozliczeniowe będące własnością zamawiającego są dostosowane do zasady TPA - zmiany sprzedawcy

CPV: 09300000-2

Dokument nr: 632773-N-2019, 05/2019 ZP

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pgk-przeworsk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna, złożenie osobiste lub przesyłką pocztową/kurierską za potwierdzeniem odbioru
Adres:
Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., pl. Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-12, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-02-01 lub zakończenia: 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: o posiada aktualną koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 755 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: o wykaże, że posiada dokument potwierdzający, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: o wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę energii elektrycznej o wolumenie minimum 1 500 MWh w ciągu 12 miesięcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualnej koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 755 z późn. zm.) Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. finansowej: a) wykaże, że posiada dokument potwierdzający, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę energii elektrycznej o wolumenie minimum 1500 MWh w ciągu 12 miesięcy, wraz, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, (załącznik Nr 8 do SIWZ). Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 3 do SIWZ). 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, które zawiera: a) Informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, b) Informacje o podmiotach, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Forma dokumentu: oryginał Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza). 4. pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymógł powyższy nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 5. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów - propozycja treści dokumentu (zobowiązania) stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.