Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
112z dziś
3593z ostatnich 7 dni
14953z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa artykułów elektrycznych

Przedmiot:

Dostawa artykułów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 42377
50-141 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 7779230, faks 717 779 229
tomasz.kazmierczak@um.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 4.700,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa artykułów elektrycznych dla wydziałów Urzędu Miejskiego Wrocławia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia. Szacunkowa ilość, rodzaj, parametry i charakterystyka techniczna zamawianych artykułów elektrycznych została określona w załącznikach od 1.1 do 1.5 do SIWZ: 1.1. - Żarówki/ palniki halogenowe, świetlówki, żarówki/, 1.2. - Elementy składowe obwodów elektrycznych /automat schodowy, bezpieczniki, gniazda, kostki, koszulki termokurczliwe, listwa, łączniki, oprawki, pierścień, statecznik, transformator, taśma izolacyjna, wkładki, wtyczki, wyłączniki, zapłonniki, złączki, filtry p. przepięciowe, przedłużacze, przewody, narzędzia dla elektryka /próbniki, szczypce, wkrętaki, nóż, obcinarka i ściągacz izolacji/, oprawy, dławiki, plastikowe uchwyty do kabli, puszki regipsowe i zwykłe wtykowe, dzwonek drzwiowy oraz kable połączeniowe, USB, HDMI i VGA, 1.3. - Akumulatorki, baterie, ładowarki do akumulatorków, 1.4. - Lampki biurkowe, latarki, projektory halogenowe, 1.5. - Wentylatory, czajniki elektryczne, klimatyzatory przenośne, termowentylatory, grzejnik olejowy. 1. Dostarczone artykuły elektryczne z załączników nr 1.1 i 1.3 do SIWZ, muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji, liczony od dnia odbioru artykułów przez Zamawiającego. 2. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostawę artykułów elektrycznych z zał. 1.4 z zał. A, 1.5 do umowy, której bieg rozpoczyna się od daty odbioru urządzenia. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w kartach gwarancyjnych dołączonych do każdej partii dostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów elektrycznych. 3. Artykuły elektryczne muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i zgodne z ich opisem zawartym w zał. od 1.1 do 1.5 do SIWZ. 4. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, partiami w miarę potrzeb, na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego: telefonicznie, faksem lub e-mailem, potwierdzonych niezwłocznie na piśmie, w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze i nie dłuższym niż 5 dni roboczych. W zamówieniach określone będą ilości i rodzaj asortymentu oraz miejsce odbioru zamówionej partii, która może obejmować dostawę tylko 1 szt. przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca dostarczy każdą zamawianą partię na własny koszt i ryzyko. 6. Wydanie towaru i jego odbiór nastąpi w miejscu wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego w zamówieniu tj. w obiektach i w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia. 7. W przypadku otrzymania towaru złej jakości oraz w razie ujawnienia wad po odbiorze, Wykonawca na własny koszt dokona jego wymiany na nowy w terminie do 1 dnia roboczego od chwili zgłoszenia. 8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych artykułów elektrycznych z załączników nr 1.1 i 1.3 na własny koszt. Odbiór zużytych artykułów elektrycznych będzie realizowany sukcesywnie, partiami na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub e-mailem, w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. W zgłoszeniach określone będą miejsca odbioru partii zużytych artykułów elektrycznych. 9. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przejęcie odpadów tj. zużytych artykułów elektrycznych na karcie przekazania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) niezwłocznie po jej otrzymaniu. Po przekazaniu zużytych artykułów elektrycznych przez Zamawiającego odpowiedzialność za ich zagospodarowanie ponosi Wykonawca. 10. Wykonawca musi posiadać przez okres trwania umowy aktualne zezwolenie/decyzje/ lub inne równoważne dokumenty zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów lub umowę w formie pisemnej z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów (tj. zużyte artykuły elektryczne z zał. 1.1 i 1.3) i wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów powstałych z zużytych artykułów elektrycznych z zał. 1.1 i 1.3. 11. Wykonawca w chwili zawarcia umowy, zobowiązany jest do wyznaczenia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym, dostępnego na terenie Gminy Wrocław, z możliwością kontaktu przez telefon, faks oraz e-mail

CPV: 31532920-9,31220000-4,31440000-2,31521100-5,39710000-2

Dokument nr: 632776-N-2019, ZP/PN/90/2019/WOU

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Adres:
Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. Kromera 44 51-163 Wrocław pok. nr 138

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 30 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, tj.: Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował z należytą starannością co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie artykułów elektrycznych stanowiącej przedmiot zamówienia, każda na kwotę o wartości minimum 90.000 brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - potwierdzający spełnienie warunku określonego w Dziale VII pkt 1 ppkt 2) (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ). Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)Zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów) - wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ 2)Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.um.wroc.pl//przetargi/101, informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez dodatkowego wezwania - oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty (wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.