Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
267z dziś
4088z ostatnich 7 dni
16196z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa rurociągu sieci wodociągowej

Przedmiot:

Naprawa rurociągu sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
powiat: Gdynia
tel. 261 26 24 72
kpw.gdynia.zamowienia@ron.mil.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest:
Naprawa rurociągu sieci wodociągowej - usunięcie awarii - Zespół Techniczny Gdynia,
ul. Sakowicza 1, zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót stanowiące załącznik nr 2 do zaproszenia zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy .

Dokument nr: 94/P/INFR/2019

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w jednej z następujących form:
- faksem w postaci wypełnionego i podpisanego ,,formularza oferty" wraz z wymaganymi załącznikami na nr 261-26-20-39
- za pomocą e-maila w postaci skanu wypełnionego i podpisanego ,,formularza oferty" wraz z wymaganymi załącznikami na adres: kpw.gdynia.oferty@ron.mil.pl podając w tytule wiadomości: (załącznik nie może przekroczyć rozmiaru 20MB)
,,zamówienie poniżej progów ustawowych - nr sprawy : " 94/P/INFR/2019."
UWAGA!
Oferty złożone w innej formie, na inny adres e-mail lub na inny nr faksu nie będą rozpatrywane.

8) Oferty należy przesyłać do dnia: 09.12.2019 do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Wymagania:
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WRAZ Z OFERTĄ:
Kosztorys ofertowy zgodnie z załączonym przedmiarem robót i zestawieniem materiałów

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
2) Ofertę (wraz z załącznikami jeżeli są wymagane) należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3) Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
4) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy łącznie z podatkami i opłatami, do których poniesienia obowiązany będzie Wykonawca. Cena oferty oraz ceny jednostkowe przedstawione w kalkulacji ceny ofertowej winny być podane w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5) Ofertę należy złożyć na druku ,,Formularza oferty" - wzór- załącznik nr 1 do zaproszenia;
6) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawca, na żądanie zamawiającego, na każdym etapie postępowania przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).

Uwagi:
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od terminu złożenia ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (za zgodą Wykonawcy) do przedłużenia, o oznaczony okres, terminu związania ofertą.

KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE ZŁOŻONYCH OFERT
CENA 100%

9. WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kontakt:
Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami:
Stopień, imię i nazwisko: Patrycja BERGER-DZIERZYK
E-mail: kpw.gdynia.zamowienia@ron.mil.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.