Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi konserwacji oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Usługi konserwacji oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rawicz
ul. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
powiat: rawicki
tel. 65 5465400, faks 65 5464167
umg@rawicz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Rawicz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Rawicz
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego stanowiące własność Gminy Rawicz w 2020 roku. Wykonawca będzie zobowiązany również do utrzymania i konserwacji oświetlenia iluminacyjnego rawickiego ratusza i innych obiektów. Wykaz oświetlenia ulicznego stanowiący własność Gminy Rawicz określający lokalizacje punktu oświetleniowego, ilość słupów i opraw jak również moc zostały zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w trakcie realizacji umowy dokonania zmian w zakresie majątku oświetleniowego w związku z budową nowych linii oświetleniowych, montażem dodatkowych punktów świetlnych, przejęcie dróg w zarząd wraz z oświetleniem itp.). Konserwacja oświetlenia ulicznego ma na celu zapewnienie utrzymania sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego. Wobec tego Wykonawca wybrany w drodze przetargu będzie odpowiedzialny za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych. 2. Przedmiot zamówienia w okresie realizacji zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wymiana uszkodzonych kloszy i szyb - 10 szt. 2) mycie kloszy i szyb opraw - 10 szt. 3) likwidacja miejsca uszkodzenia i naprawa kabla (m) - 10 m 4) awaryjna wymiana przepalonych źródeł światła - 20 szt. 5) wymiana uszkodzonych opraw - 5 szt. 6) wymiana podstawy bezpiecznikowej - 10 szt. 7) wymiana uszkodzonych elementów oprawy - 10 szt. 8) wymiana stycznika - 10 szt. 9) naprawa zamknięć wnęk latarni - 10 szt. 10) wymiana tabliczek bezpiecznikowych - 10 szt. 11) wymiana przepalonych bezpieczników w sieci - 30 szt. 12) wymiana zegara sterującego - 6 szt. 13) zmiana nastaw czasowych zegarów - 10 szt. 14) wymiana reflektora - 5 szt. 15) wymiana reflektora LED - 5 szt. 16) wymiana kabla (m) - 10 m 17) pionowanie słupa - 3 szt. 18) wymiana słupa (6-8m) - 1 szt. 19) Wymiana opraw ze źródłem światła LED - 10 szt. 20) Wymiana żarówki LED o mocy 36W - 10 szt. 21) Wymiana żarówki LED o mocy 50W - 4 szt. oraz inne prace towarzyszące konserwacji oświetlenia 3. Wykonywanie usług związanych z przedmiotem zamówienia ze względu na specyfikę zamówienia (bieżąca naprawa i konserwacja oraz usuwanie awarii oświetlenia ulicznego) zostały przez Zamawiającego podane jako ilości przewidywalne do wykonania w okresie realizacji zamówienia. Wobec tego w razie wystąpienia potrzeby wykonania ww. usług Zamawiający będzie je zlecał - zgłaszał Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego drogą elektroniczną, faksową lub drogą telefoniczną na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy, faks, numer telefonu. 4. Usuwanie awarii zagrażających życie i zdrowie Wykonawca usunie w terminie odwrotnym-natychmiastowym, natomiast w pozostałych przypadkach usuwanie awarii w sieci oświetleniowej (licząc od momentu zgłoszenia) : w linii kablowej, napowietrznej, wymiana przepalonych źródeł światła oraz inne zgłoszone usługi - w terminie do 5 dni roboczych. 5. Wszelkie niezbędne materiały, sprzęt oraz odpowiednio wykwalifikowany personel służący do likwidacji powstałych awarii i innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego zapewnia Wykonawca w ramach zaoferowanych cen. Wobec tego Wykonawca musi powyższe okoliczności uwzględnić przy kalkulacji cen jednostkowych. Skalkulowane przez Wykonawcę ceny muszą zapewniać prawidłowe wykonanie zlecanych prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami wynikającymi z zapisów zawartych niniejszej SIWZ. Wartość niniejszego zamówienia, obliczona w oparciu o informacje zawarte w niniejszym rozdziale oraz w rozdziale XVI SIWZ, podana przez WYKONAWCĘ w ofercie jest ceną obliczoną w oparciu o przewidywane - szacunkowe zapotrzebowanie na podane wyżej usługi i służy do porównania i oceny złożonych ofert w postępowaniu. Prognozowane ilości ze względu na rodzaj usług mogą w trakcie realizacji ulec zmianie. 6. Rozliczenie za zlecone i wykonane prace będzie się odbywało na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę miesięcznego wykazu prac konserwacyjnych wykonanych w danym okresie rozliczeniowym z podaniem adresu - lokalizacji prac, daty naprawy, rodzaju wykonanych prac itd. oraz cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie. 7. Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie również zobowiązany w ramach zaoferowanej ceny ofertowej do : 1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04. 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 266 ze zm.), faktycznie nowych posiadających wymagane atesty i certyfikaty; 2) zgłoszenia do odpowiednich służb energetycznych oraz ponoszenia kosztów związanych z włączeniem i wyłączeniem obwodu oraz kosztów dopuszczenia do prac, jak również załatwienie wszelkich niezbędnych uzgodnień i formalności związanych z realizacją zamówienia (na koszt Wykonawcy); 3) prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia; 4) zapewnienia całodobowego dyżuru umożliwiającego zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego stanowiącego bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia na wskazany numer telefonu, pozostałe awarie Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie a następnie potwierdzał pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną w godz. 7.00 - 15.00; 5) zagospodarowania powstałych podczas prac odpadów i ich utylizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) przez Wykonawcę lub przez inny podmiot posiadający wymagane przepisami zezwolenie, a ich koszt uwzględnia Wykonawca w cenie ofertowej, 6) ponoszenie kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego dla wykonania prac związanych z przedmiotem zamówienia (jeżeli będzie taka potrzeba); 7) oznakowania terenu podczas wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz ponoszenia kosztów związanych ze zmianą organizacji ruchu; 8) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej (jeżeli będzie taka potrzeba), 9) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót jak również za odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny; 10) prawidłowej organizacji prac oraz ustanowienie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i odpowiedzialnym za przedmiot zamówienia oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) 11) po zakończeniu prac doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie całego terenu zajętego na prowadzenie prac, 12) udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane usługi i wbudowane materiały, zgodnie ze złożoną ofertą (od 24 - 36 miesięcy). 8. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 roku poz.1040 ze zm.): - usługi związane z wymianą przepalonych źródeł światła, - usługi związane z wymianą uszkodzonych elementów oprawy. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika/pracowników (wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób) datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika/pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. e) projektu umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3) Zamawiający, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia: a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników); b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. - przy czym ujęte w ww. dokumentach informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania

CPV: 50232100-1

Dokument nr: 631710-N-2019, BZPF.2710.44.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rawicz.pl (zakładka: zamówienia publiczne)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć (za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub przez posłańca) z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisaną własnoręcznym podpisem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w zamkniętej oznaczonej kopercie, zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ.
Adres:
Zamawiającego: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz (pokój nr 6 - sekretariat Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-01-01 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (jeżeli Wykonawca nie składa tego oświadcenia samodzielnie), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie załącznikiem nr 3 do SIWZ, (W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z ofertą, z zastrzeżeniem jego aktualizacji tj. wymogu informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w powyższym zakresie - o przystąpieniu do grupy kapitałowej).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą niżej podane dokumenty: a) wypełniona i podpisana przez Wykonawcę oferta przetargowa (w oryginale) (załącznik nr 1 do SIWZ), b) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza, c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie załącznikiem nr 3 do SIWZ, (W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z ofertą, z zastrzeżeniem jego aktualizacji tj. wymogu informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w powyższym zakresie - o przystąpieniu do grupy kapitałowej).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.