Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
637z dziś
4119z ostatnich 7 dni
15479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup ciepłomierzy i modułów komunikacyjnych

Przedmiot:

Zakup ciepłomierzy i modułów komunikacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB
ul. Energetyczna 7
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
Telefon +48 44 737 7456
Paulina.Kolatek@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/29780/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup ciepłomierzy i modułów komunikacyjnych dla PGE GiEK S.A. Zespół Elektrowni Dolna Odra
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa ciepłomierzy i modułów komunikacyjnych dla PGE GiEK S.A. Zespół Elektrowni Dolna Odra, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ/Zamówienia.

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELB/13509/2019

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/29780/details
Termin składania wniosków/ofert:

12-12-2019 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-100 Nowe Czarnowo - Magazyn materiałów elektrycznych nr 104
Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: zgodnie z terminem określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ - ,,Opisie przedmiotu zakupu".

Wymagania:
2. Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania produktu równoważnego do przedstawionego w Załączniku nr 1 do SIWZ/Zamówienia.
3. Oferty częściowe: : Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
6.Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony w nieuszkodzonych opakowaniach. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
7.Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku oraz musi posiadać ważną legalizację.
8. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ/Zamówienia.
Dodatkowe informacje:

1. Dokumenty dostarczony w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia.
3. Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania Oferty zastrzec, że nie mogą być ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
4. Jeżeli Wykonawca, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę:
4.1. uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej,
4.2. uchyla się od pisemnego potwierdzenia Oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub/i negocjacjach handlowych,
Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
5. Prowadząca postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących ustaleń, upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania.
6. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia Procedury i Kodeksu cywilnego.
7. W przypadku podpisywania przez Spółki należące do Grupy Kapitałowej PGE umów z wybranym Wykonawcą na świadczenie dostaw tożsamych z przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest się do nie stosowania wobec spółek Grupy Kapitałowej PGE stawek opłat oraz warunków współpracy mniej korzystnych, niż wynikające z Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie treści Umowy spółkom Grupy Kapitałowej PGE.
8. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu Zakupowym oświadcza że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe i zobowiązuje się do ich przestrzegania z zastrzeżeniem że:
8.1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,Jeżeli w wyniku realizacji umowy powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami W przypadku, gdy Wykonawca doliczy do wynagrodzenia netto nienależny podatek VAT, to Zamawiający dokona obniżenia wynagrodzenia o kwotę podatku VAT, którą obowiązany jest rozliczyć zamiast Wykonawcy na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług (Zapis do stosowania w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów)."
8.2. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,,Przez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się wystawienie faktury zawierającej w szczególności prawidłową nazwę i adres oraz zapis, którego Oddziału/Centrali dotyczy faktura, wskazanie daty zawarcia Zamówienia oraz m.in. numer zamówienia SAP lub symbol komórki realizującej zakup, o ile informacje te zostały przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury. Faktura winna być wystawiona na: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97- 400 Bełchatów, Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, 74-105 Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina.
Faktura zostanie prawidłowo i skutecznie doręczona Zamawiającemu poprzez przesłanie jej na adres: IRON MOUNTAIN Polska Sp. z o.o., ul. Czarnieckiego 122, 26-617 Radom."
8.3. § 2 ust. 12 otrzymuje brzmienie: ,,Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego lub imiennym rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej , dla którego jest prowadzony rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający zastrzega, że jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie znajdował się wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, płatność zostanie wstrzymana."
8.4. w § 2 dodaje się ust. 13, który otrzymuje brzmienie: ,,Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług."
8.5. § 4 ust. 1 pkt 1.1. litera c ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: ,,Niezawodność pracy dostarczonego towaru na okres 24 miesięcy od daty odbioru."
8.6. § 5 ust. 1 pkt 1.1. litera a ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: ,,Wraz z dostawą Przedmiotu Zamówienia Wykonawca dostarczy dokumenty wymienione w Opisie przedmiotu zakupu stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ/Zamówienia."
8.7. § 12 ust. 1 pkt 1.1 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: ,,Zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,Rozporządzenie" lub ,,RODO"), znajdującym się na stronie internetowej: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe."
8.8. w § 12 ust. 1 dodaje się pkt 1.6 który otrzymuje brzmienie: ,,Wobec osób i reprezentantów, którymi posługuje się podczas realizacji postanowień niniejszej Umowy, spełni w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny PGE GiEK S.A. (zgodnie z art. 14 RODO), znajdujący się na stronie internetowej: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane PGE GiEK S.A."
9. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
10. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, które nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
11. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
12. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
13. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:

Paulina Kołatek
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Paulina.Kolatek@gkpge.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.