Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
772z dziś
4280z ostatnich 7 dni
16868z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi elektryczne oraz całodobowe pogotowie elektryczne

Przedmiot:

Usługi elektryczne oraz całodobowe pogotowie elektryczne

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
ul. Armii Krajowej 1
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
tel. 71 77 67 427, faks 71 77 67 307
przetargi@pzsolesnica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi elektryczne oraz całodobowe pogotowie elektryczne dla Powiatowego Zespołu Szpitali
: Przedmiotem zamówienia jest usługa elektryczna Powiatowego Zespołu Szpitali oraz całodobowego pogotowia elektrycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali. Usługa obejmuje obiekt szpitala w Oleśnicy, szpitala w Sycowie oraz Pogotowie Ratunkowe w Oleśnicy przy ul. Ludwikowskiej. Wykonawca będzie usuwał bieżące awarie zarówno sieci jak i sprzętu Zamawiającego, zgłaszane na bieżąco przez personel Szpitala. Wykonawca ma obowiązek pozostać w gotowości przez 24 godziny na dobę, również w dni wolne ustawowo od pracy jak i dni świąteczne oraz przyjazdu na nagłe wezwanie telefoniczne maksymalnie do 1 godziny czasu oraz rozpoczęcie usuwania usterki . Na bieżąco modernizować instalację, w postaci wykonywania drobnych prac elektryczno budowlanych będących skutkiem drobnych remontów, zleceń pokontrolnych szpitala. Usługa Wykonawcy polegać będzie na pobycie pracowników Wykonawcy w szpitalu w Oleśnicy oraz Szpitalu w Sycowie co najmniej 2 razy w tygodniu i wykonywaniu bieżących zleceń oraz pozostanie w gotowości w godzinach popołudniowych nocnych oraz pozostanie pod telefonem alarmowym i natychmiastowy przyjazd i usunięcie usterki. Aktualnie nagłych wezwań popołudniowych i nocnych jest od 7-10 tygodniowo. Usługa będzie wykonywana własnym sprzętem i materiałem, który będzie możliwy do rozliczenia na zasadach opisanych we wzorze umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 1) lokalne usterki, naprawa sprzętu elektrycznego; 2) zewnętrzne instalacje elektryczne; 3) wewnętrzne instalacje elektryczne, 4) instalację domofonową( wewnętrzna szpitala), 5) przyłącza kablowe, 6) obsługę agregatów prądotwórczych ( okresowe przeglądy, uruchamianie agregatu, sprawdzanie stanu paliwa w razie potrzeby jego uzupełnianie, utrzymanie w gotowości), 7) drobną bieżącą modernizację instalacji wraz z drobnymi pracami wykończeniowymi, 8) monitoring szpitala, 9) inne zlecone prace przez Zamawiającego W przepisie przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich cech przedmiotu zamówienia Przedmiot Zamówenia nie jest podzielony na zadania

CPV: 09310000-5,50116100-2,45315300-1,31682500-5

Dokument nr: 633002-N-2019, PZS/PN/23/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzsolesnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Powiatowy Zespół Szpitali ul. Armii krajowej 1, 56-400 Oleśnica, Administracja - IV piętro ( sekretariat)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: o udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedstawią potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 120 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, tj.1) przedstawi co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, polegające na dostawie przedmiotu na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 zł brutto każda. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. 2) przedstawi wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj, wykaże ze posiada co najmniej 2 osobową brygadę serwisową posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac pod napięciem, 3)przedstawi oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy, tj, przedstawi oraz kopię kwalifikacji zawodowych dotyczących :*uprawnienia co najmniej dwóch osób do wykonywania prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych powyżej 1kV dozorowe i eksploatacyjne, * posiada uprawnienia do obsługi i eksploatacji i konserwacji agregatów prądotwórczych, * posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie BHP i p.poż oraz badania wysokościowe, * dokument, potwierdzający ze co najmniej jedna osoba posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 120 000,00 zł, 2) wykaz usług o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia na kwotę nie mniejsza iż 60 000,00zł brutto każda wraz z potwierdzeniem, ze usługi były wykonywane z należyta starannością ( referencje), 3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do wykonywania zamówienia wraz z informacja na temat kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, uprawnień, doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia wraz z zakresem wykonywanych czynności i podstawą do dysponowania zasobem; 4) kopia badan lekarskich , badan BHP, P.Poż oraz badan wysokościowych, 5) kopia uprawnień co najmniej dwóch osób do wykonywania prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych powyżej 1kV dozorowe i eksploatacyjne 6) kopia co najmniej jednego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie w zakresie art 25 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz ofertowy - wg wzoru- załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy; 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentu, ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3. W przypadku gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane prze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy; 4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji , dotyczącej: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg załącznika nr7 do SIWZ
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas przyjazdu 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.