Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3914z ostatnich 7 dni
16409z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprzedaż energii elektrycznej

Przedmiot:

Sprzedaż energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Warka
ul. Plac St. Czarnieckiego 1
05-660 Warka
powiat: grójecki
tel. 048 665 12 00, faks 048 665 12 25
uzp@warka.org.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warka
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Nabywców Gminy Warka
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r. poz. 755), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej czynnej, w prognozowanej łącznej ilości szacunkowej w okresie trwania umowy 1 526 939 kWh. 2) Zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej ,,SIWZ", w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku dla łącznej liczby 175 punktów poboru energii. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 5 do SIWZ w przypadku zmian praw własności, praw do administrowania, zmiany sposobu użytkowania i zamknięcia punktów poboru energii a także do zwiększenia liczby punktów poboru energii w przypadku zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucyjnych dla nowych punktów poboru energii w ilości do 20% liczby punktów wskazanych w zamówieniu, lecz łączna wartość zmian winna być mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i nie większa niż do 10% wartości umowy. 4) Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz Polskimi Normami

CPV: 09310000-5,09300000-2,09000000-3

Dokument nr: 631742-N-2019, IR.271.3.21.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.warka.pl/zp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - osobiście lub za pośrednictwem poczty
Adres:
Urząd Miejski w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka - Biuro Obsługi Interesanta

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-01-01 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy oraz posiadać zawartą generalną umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej czynnej z operatorem systemu dystrybucyjnego: PGE Dystrybucja S.A.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca przedstawi dokumenty świadczące o tym, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną dostawę na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla jednostki samorządu terytorialnego o ilości dostawy w skali roku minimum 1 200 000 kWh.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności powyższego dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie ze wskazanych baz danych wymagany dokument.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów: a) Aktualna koncesja (tj. koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy) 2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. co najmniej 200 000 zł. 3) Zdolność techniczna lub zawodowa: a) wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - inne dokumenty (wg załącznika nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw). Wykonawca, który polega za zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Upoważnienie potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 2) Formularz oferty wg wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ. 3) W przypadku składania oferty przez konsorcjum, niezbędne będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.