Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3512z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zamówienie na usługi wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników...

Przedmiot:

Zamówienie na usługi wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi
ul. Al. Tadeusza Kościuszki 47
90-514 Łódź
powiat: Łódź
tel. 42 628 70 00, faks -
zamowienia@zlm.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienie na usługi wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w 2020r., w podziale na 4 części
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1. Część 1: Usługa wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich, a administrowanym przez RON 4, 5, 6, 7. Wykaz adresowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Szacunkowa ilość wywożonych nieczystości płynnych na zgłoszenie Zamawiającego w okresie trwania umowy wynosi: 9 628,00 m3 . Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych wraz z wywozem nieczystości na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie dołów kloacznych na zgłoszenie Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ilości: 100,00 m3 . Ciśnieniowe czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej pomiędzy budynkiem a studzienką na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w ilości: 100,00 mb. Usługi ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej winny być sklasyfikowane w PKWIU 37.00.11.0 - Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków. 4.2. Część 2: Usługa wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich, a administrowanym przez RON 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wykaz adresowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Szacunkowa ilość wywożonych nieczystości płynnych na zgłoszenie Zamawiającego w okresie trwania umowy wynosi: 4 108,00 m3 . Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych wraz z wywozem nieczystości na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie dołów kloacznych na zgłoszenie Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ilości: 50,00 m3 . Ciśnieniowe czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego pomiędzy budynkiem a studzienką na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w ilości: 500,00 mb. Usługi ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej winny być sklasyfikowane w PKWIU 37.00.11.0 - Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków. 4.3. Część 3: Usługa wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich, a administrowanym przez RON 2. Wykaz adresowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Szacunkowa ilość wywożonych nieczystości płynnych na zgłoszenie Zamawiającego w okresie trwania umowy wynosi: 9 840,00 m3 . Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych wraz z wywozem nieczystości na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie dołów kloacznych na zgłoszenie Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ilości: 50,00 m3 . Ciśnieniowe czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej pomiędzy budynkiem a studzienką na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w ilości: 200,00 mb. Usługi ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej winny być sklasyfikowane w PKWIU 37.00.11.0 - Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków. 4.4. Część 4: Usługa wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich, a administrowanym przez RON 1, 3. Wykaz adresowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Szacunkowa ilość wywożonych nieczystości płynnych na zgłoszenie Zamawiającego w okresie trwania umowy wynosi: 4 104,00 m3 . Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych wraz z wywozem nieczystości na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie dołów kloacznych na zgłoszenie Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ilości: 100,00 m3 . Ciśnieniowe czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej pomiędzy budynkiem a studzienką na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w ilości: 100,00 mb. Usługi ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej winny być sklasyfikowane w PKWIU 37.00.11.0 - Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Wykonawca zapewnia wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać stwierdzone usterki szamb. Zamawiający zastrzega sobie zmiany częstotliwości wywozu wynikające z jego potrzeb oraz zmiany ilości nieruchomości objętych usługą niezależne od Zamawiającego. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedstawić aktualną umowę na odbiór nieczystości płynnych i kierowania ich do stacji zlewnych wskazanych w zawartej umowie z ZWiK na terenie miasta Łodzi. Na każdą z części zamówienia zostaną zawarte dwie umowy (na nieruchomości Gminne i Skarbu Państwa oraz odrębna na nieruchomości Prywatne i Współwłasne) oraz Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - załączniki Nr 8 i 9 do SIWZ.W przypadku umów w budynkach Prywatnych i Współwłasnych rozliczenia będą następowały na podstawie faktur wystawianych na poszczególne nieruchomości z kont tych nieruchomości

CPV: 90000000-7,90410000-4,90420000-7,90470000-2

Dokument nr: 632931-N-2019, DZP.26.1.376.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zlm.lodz.pl/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
al. Tadeusza Kościuszki 47; 90-514 Łódź - Budynek ,,A" parter, recepcja

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W celu wykazania spełnienia warunku wymienionego w punkcie 7.2.1. Zamawiający wymaga w tym zakresie: aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie usuwania ciekłych odpadów komunalnych z obszaru Miasta Łodzi zgodnie z art.7 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2010).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego na kwotę minimum: - składając ofertę na część I zamówienia: 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), - składając ofertę na część II zamówienia: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), - składając ofertę na część III zamówienia: 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), - składając ofertę na część IV zamówienia: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to winien wykazać się sumą gwarancyjną opowiadającą tym częściom. Jeżeli w trakcie realizacji umowy polisa straci ważność, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kserokopii nowej polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem - potwierdzeniem będzie wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał usługi tożsame do przedmiotu zamówienia trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 miesięcy, o wartości w okresie 1 roku brutto minimum: - część 1: 70 000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych; - część 2: 30 000,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy złotych; - część 3: 70 000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych; - część 4: 30 000,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy złotych; Usługi mogą być świadczone w ramach 1 lub wielu umów, z tym że wykonywane w tym samym czasie. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część to winien wykazać się sumą wartości usług określonych dla tych części z zastrzeżeniem, że dana usługa może być wykazana tylko raz. W przypadku składania oferty na kilka części, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednej usługi trwającej minimum 10 miesiecy odpowiadającej wartości określonej dla tych części (oświadczenie dotyczące wykazu usług stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ). b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Potwierdzeniem będzie wykaz sprzętu jakim dysponuje/będzie dysponować Wykonawca w czasie realizacji zamówienia wraz z określeniem podstawy do dysponowania sprzętem. Wykonawca musi wykazać że dysponuje: Składając ofertę na jedną lub dwie części zamówienia: minimum 2 - samochodami specjalistycznymi do wywozu nieczystości płynnych. Wykonawca zobowiązany jest wywozić nieczystości płynne pojazdami specjalistycznymi, asenizacyjnymi spełniającymi wymogi określone przepisami prawa o ruchu drogowym posiadającymi aktualne badania techniczne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych Dz.U. z 2002r. Nr 193 poz. 1617) - beczkowozy asenizacyjne muszą być przystosowane do wąskich i niskich wjazdów, urządzenie do czyszczenia osadu zaopatrzone w odpowiedniej długości węże (długość węża uzależniona jest od odległości usytuowania szamba od miejsca postoju pojazdu) - ze względu na specyfikę terenu w/w pojazdy winny być przystosowane do warunków zimowych - łańcuchy, opony zimowe. W przypadku awarii pojazdu asenizacyjnego Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy. minimum 1 - samochodem utylizacyjnym do wywozu nieczystości po gruntownym czyszczeniu dołów kloacznych. minimum 1 - urządzeniem specjalistycznym przystosowanym do płukania i mycia dołów kloacznych oraz ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. Składając ofertę na trzy lub cztery części zamówienia: minimum 4 - samochodami specjalistycznymi do wywozu nieczystości płynnych. Wykonawca zobowiązany jest wywozić nieczystości płynne pojazdami specjalistycznymi, asenizacyjnymi spełniającymi wymogi określone przepisami prawa o ruchu drogowym posiadającymi aktualne badania techniczne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych Dz.U. z 2002r. Nr 193 poz. 1617) - beczkowozy asenizacyjne muszą być przystosowane do wąskich i niskich wjazdów, urządzenie do czyszczenia osadu zaopatrzone w odpowiedniej długości węże (długość węża uzależniona jest od odległości usytuowania szamba od miejsca postoju pojazdu) - ze względu na specyfikę terenu w/w pojazdy winny być przystosowane do warunków zimowych - łańcuchy, opony zimowe. W przypadku awarii pojazdu asenizacyjnego Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy. minimum 1 - samochodem utylizacyjnym do wywozu nieczystości po gruntownym czyszczeniu dołów kloacznych. minimum 1 - urządzeniem specjalistycznym przystosowanym do płukania i mycia dołów kloacznych oraz ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. (oświadczenie dotyczące wykazu narzędzi stanowi załącznik Nr 6 SIWZ). c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dla każdej części : - w wykazie należy wskazać minimum 2 osoby przeznaczone do wykonania usługi wywozu nieczystości płynnych. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część to winien wykazać się ilością osób odpowiadającą tym częściom, na które składa ofertę (osoby nie mogą się powtarzać, tzn. jedna osoba może wykonywać prace tylko na jednej części. (oświadczenie dotyczące wykazu osób stanowi załącznik Nr 7 SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie usuwania ciekłych odpadów komunalnych z obszaru Miasta Łodzi zgodnie z art.7 ustawyz dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.). 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie, związanych z przedmiotem zamówienia na wartość określoną przez zamawiającego w pkt 7.2. 3). 3) referencje lub inne dokumenty określające czy usługi wykonane przez wykonawcę zostały Wykonane należycie; 4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 7.2. 2). 5) wykaz narzędzi, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z pkt 7.2. 3). 6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z pkt 7.2. 3).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Oświadczenia (załączniki nr 2 i nr 3). 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu wywozu nieczystości 20,00
Skrócenie terminu czyszczenia zbiornika 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.