Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi gminnej

Przedmiot:

Budowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wolbórz
ul. Pl. Jagiełły 28
97-320 Wolbórz
powiat: piotrkowski
tel. 446 164 251, faks 446 164 241
poczta@wolborz.eu
Województwo: łódzkie
Miasto: Wolbórz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa drogi gminnej w m. Żywocin
1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego:,,Budowa drogi gminnej w m. Żywocin". 2. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w m. Żywocin. Ogólna długość drogi wynosi : 1412,56m, szer. jezdni 5,00m , spadek dwustronny 2%. Teren inwestycji jest płaski. Przebieg trasy drogi w planie sytuacyjnym po istniejącym śladzie nawierzchni jezdni z zachowaniem płynności. Niweleta projektowanej jezdni drogi dla zakładanego ruchu KR1 w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej po jej poszerzeniu i poprzez jej wyrównanie do projektowanego spadku poprzecznego i wzmocnieniu odpowiadającemu KR1. Zjazdy gospodarcze do posesji i na działki rolnicze podlegają przebudowie do istn. pasa drogowego. Szerokość jezdni zjazdu 5,00m , oś zjazdu pod kątem 90 st. do osi drogi. Podstawowe parametry projektowanej drogi gminnej : W zakresie robót budowlanych objętych projektem przebudowy przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni dróg z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 - przekrój drogowy, - szerokość jezdni 5,00m (na prostej), - szerokość poboczy 0,50m umocnione destruktem dostarczonym przez wykonawcę - odwodnienie powierzchniowe wg stanu istniejącego (nie zmienia się warunków wodnych na gruncie), - prędkość projektowa 40km/h / teren zabudowany/, - nawierzchnia bitumiczna, - klasa drogi - lokalna gminna, - szerokość w proj. liniach rozgraniczających wg stanu istniejącego = szer. istn. pasa drogowego. Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdów została zawarta w załączonym projekcie budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wprowadzenia czasowej organizacji na czas prowadzenia robót budowlanych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w : projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będącymi załącznikiem do niniejszej SIWZ

CPV: 45233140-2

Dokument nr: 633001-N-2019, ZP. 271.14.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.wolborz.4bip.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-20, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-07-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - wykonanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości nie niższej niż 500 000,00 zł brutto wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - posiadanie osoby na stanowisko Kierownika Budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawniania budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie wg załącznika nr 5 do SIWZ - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz ofertowy, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), grupa kapitałowa
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
? Cena oferty 60,00
? Wydłużony termin gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.