Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: MODERNIZACJA BOISKA TRAWIASTEGO

Przedmiot:

MODERNIZACJA BOISKA TRAWIASTEGO

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Piotrków Trybunalski
ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
powiat: Piotrków Trybunalski
tel. 447 327 796, faks 447 327 798
zamowienia.publiczne@piotrkow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: 20.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
MODERNIZACJĘ BOISKA TRAWIASTEGO DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BUDOWĘ SKOCZNI DO SKOKU W DAL, PRZEBUDOWĘ BOISKA Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ NA BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ, BUDOWĘ PLACU REKREACYJNO - SPORTOWEGO, BUDOWĘ PIŁKOCHWYTÓW, DOSTAWĘ I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWĘ 3 PUNKTÓW OŚWIETLENIA, BUDOWĘ ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. SZMIDTA W CELU ODWODNIENIA TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ULICY SZMIDTA 3
1. Modernizacja boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa skoczni do skoku w dal (powierzchnia projektowanego boiska trawiastego ok. 1218,47m?, powierzchnia projektowanej skoczni w dal ok. 66,85m2), 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta - odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej nr 11, 3. Budowa placu rekreacyjno - sportowego, 4. Przebudowa boiska z nawierzchnią asfaltową na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, 5. Budowa piłkochwytów, dostawa i montaż elementów małej architektury, 6. Budowa 3 punktów oświetlenia. Planowane roboty zlokalizowane są na w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szmidta 3. Uwaga prace będą prowadzone na czynnym obiekcie. Wykonawca zapewni organizację pracy i wykonania robót, która umożliwi korzystanie z budynku szkoły. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do: o zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą włącznie, na koszt własny, o opłaty za zajecie pasa drogi na koszt własny, o nadzoru: kierownik budowy, o przeprowadzenia niezbędnych prób i badań wynikających z przepisów i prawa budowlanego, o przeprowadzenie wizji stanu technicznego obiektów znajdujących się w strefie oddziaływania robót. o wykonanie dokumentacji fotograficznej - wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez zamawiającego, o zapewnienia nadzoru ornitologicznego, o wycinki 12 drzew z usunięciem karp, wywozem i utylizacją, o nasadzenia 12 drzew zgodnie z decyzją, o pielęgnacji drzew w okresie 3 lat od dnia protokołu odbioru, o pielęgnacji nawierzchni trawiastej boiska w okresie 1 roku od odbioru, o sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla każdej branży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. prac związanych z rozbiórką remontowanych nawierzchni, profilowaniem nowych podbudów, wykonaniem nawierzchni trawiastych i z poliuretanu. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności wykonywane na rzecz wykonawca jak i podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia: prace związane z rozbiórką remontowanych nawierzchni, profilowaniem nowych podbudów, wykonaniem nawierzchni trawiastych i z poliuretanu. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę: W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) osoby zaangażowane do wykonania robót będą nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zatrudniły oraz posiadały dokumenty pozwalające na ich identyfikację 2) wykonawca ma obowiązek przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego poniżej wskazane dowody: ? listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (oświadczenie), zaangażowanych do wykonywania ww. czynności na terenie budowy - przed ich przystąpieniem do tych czynności. Lista/y osób powinna zawierać w szczególności: dokładne określenie wykonawcy/podwykonawcy, datę złożenia, czynności wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; ? wyjaśnienia w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wykonujących ww. czynności; ? oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania ich oceny - na wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym umowy o pracę pracowników wskazanych na ww. listach wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków (jeżeli został sporządzony) w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Umowa/y powinny być poddane pseudoanonimizacji w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę: W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności lub uniemożliwienia kontroli tego wymogu - za każdy taki przypadek zamawiający przewiduje karę umowną lub w wysokości 5 000,00 zł

CPV: 45212200-8,45236119-7

Dokument nr: 632899-N-2019, SPZ.271.46.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.piotrkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-20, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 8 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna za spełniony jeśli wykonawca: 1) wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: 2 (dwa) zamówienia polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni sportowych z poliuretanu lub sztucznej trawy, o wartości co najmniej 400.000,00 PLN brutto każda - wg załącznika nr 5 do SIWZ. Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca. 2) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności: ? kierownika budowy, posiadającego: ? uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, ? kierowników robót posiadającego/ych uprawnienia bez ograniczeń w poszczególnych branżach; - wg załącznika nr 6 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełnią go łącznie wykonawcy wspólnie składający ofertę. Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy - Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie aktualnych przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia ART. 25 UST. 1 PKT 3 zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentu, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - dokument musi wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, 3) Aktualnego zaświadczenia właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, 4) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez wykonawcę, w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularzu oferty, dostępności dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, wskazanych w pkt 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument musi wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument musi wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, odpowiadających wskazanym w ppkt 1) - 4), wystawianych w kraju poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia odpowiednio. 5) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - wg załącznika nr 7 do SIWZ, 6) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, - wg załącznika nr 8 do SIWZ, 7) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp - wg załącznika nr 9 do SIWZ, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający bada czy nie zachodzą wobec każdego z tych podmiotów podstawy wykluczenia - żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia - podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca, nie może podlegać wykluczeniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt 1, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp. 5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 1) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 6. Zgodnie z art. 22d ust. 2 Pzp zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu ART. 25 UST. 1 PKT 1 zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykazu robót budowlanych, w szczególności potwierdzającego wykonanie co najmniej: 2 (dwóch) zamówień odpowiadających rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. polegających na budowie lub przebudowie nawierzchni sportowych z poliuretanu lub sztucznej trawy, o wartości co najmniej 400.000,00 PLN brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg załącznika nr 5 do SIWZ, (w przypadku, gdy wykonawca wykonał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien wyodrębnić zakres/rodzaj robót, o którym mowa powyżej i podać jego wartość) wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacjami o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2) Wykazu osób, którymi dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego - osoby niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności: ? kierownik budowy, posiadający: ? uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, ? kierowników robót posiadającego/ych uprawnienia bez ograniczeń w poszczególnych branżach; - wg załącznika nr 6 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający bada czy nie zachodzą wobec każdego z tych podmiotów podstawy wykluczenia - żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia - podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca, nie może podlegać wykluczeniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt 1, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp. 5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 1) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 6. Zgodnie z art. 22d ust. 2 Pzp zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
2. DO OFERTY WYKONAWCA DOŁĄCZA w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wykonawca zamieszcza w ww. oświadczeniu informacje o tych, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 2) Zobowiązanie podmiotu/ów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO wykonawca jest zobowiązany, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
WYDŁUZONA REKOJMIA 25,00
Doświadczenie kierownika budowy (ilość lat od daty uzyskania uprawnień do kierowania budową, liczonych od terminu składania ofert) 15,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.