Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
212z dziś
3693z ostatnich 7 dni
15053z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa drogi powiatowej

Przedmiot:

Rozbudowa drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
ul. Żeromskiego 3
24-200 Bełżyce
powiat: lubelski
tel. 081 5162475, faks 815 162 478
przetargi@zdplublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Bełżyce
Wadium: 137 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L na odcinku od. ul. Głuskiej do pętli nawrotowej w m. Dominów
1 Przedmiotem zamówienia jest ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L na odcinku od. ul. Głuskiej do pętli nawrotowej w m. Dominów". Niniejsze zadanie inwestycyjne przewidziane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. Przedmiotowa inwestycji realizowana będzie na odcinku DP 2272L, odcinek o długości ok. 2 245 m. i zawiera następujące branże: Branża drogowa; Branża elektryczna - oświetlenie uliczne; Branża sanitarna - budowa przykanalików deszczowych; Kanał technologiczny; Branża zieleń - plan wyrębu. UWAGA dotyczy wycinki i nasadzenia drzew. Wykonawca winien dokonać wizji w terenie na etapie dokonywania wyceny kosztorysowej inwestycji dla ww. zadania inwestycyjnego oraz dokonać obliczeń uwzględniających różnicę pomiędzy podaną wartością masy drewna brutto tj. 31 062,93 zł brutto (Załącznik - Wycena Brakarska), a opracowana przez Oferenta wyceną za nasadzenia drzew w kwocie brutto. Wyceny tej należy dokonać na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego, który będzie następnie wymagany do przedłożenia Zamawiającemu na etapie podpisywania umowy. Cena złotych brutto podana w ,,Ofercie" złącznik Nr 1 do SIWZ, jest ceną po uwzględnieniu kosztów za nasadzenia drzew i odjęciu kwoty 31 062,93 zł brutto za masę drewna. Drzewo z dokonanej przez Wykonawcę wycinki staje się jego własnością. 2. Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania: 45000000-7 Roboty budowlane 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45113000-2 Roboty na placu budowy 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 3. Zamawiający będzie wymagał, aby tablice znaków pionowych posiadały umieszczone na tylnej stronie tablicy ,,nalepki" z następującymi informacjami: data produkcji znaku, nazwa lub znak handlowy wykonawcy znaku, okres gwarancji odpowiedni do typu folii odblaskowej lica znaku i materiału tarczy znaku (tj. 7, 10 lub 12 lat), nazwa właściciela - Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach, nr tel. 81 516 28 84; nr drogi 2272L; km ............... . Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm20. Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania określa projekt wykonawczy, dokumentacja techniczna i przedmiar robót stanowiący część pomocniczą do wyszacowania inwestycji. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w dalszej treści ,,SIWZ", danymi technicznymi, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, zwaną dalej SST, z obowiązującymi przepisami i normami, opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo - finansowym wraz z wyceną kosztorysową inwestycji opracowaną na podstawie przedmiaru robót (wymagana będzie przy podpisaniu umowy!), przedmiarem robót dot. nasadzenia drzew, dokumentacją dendrologiczną planu wyrębu oraz z projektem stałej i czasowej organizacji ruchu. Wymagany minimalny okres gwarancji 48 miesięcy, licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Natomiast trwałość znaku powinna być, co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Obligatoryjne okresy gwarancji dla znaków wynoszą: z folią typu 1 - 7 lat, z folią typu 2 - 10 lat, z folią pryzmatyczną - 12 lat. 5. Jeżeli dokumentacja przetargowa lub SST wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zadnia. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców zobowiązany jest: 6.1 wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców, jeżeli na etapie składania ofert jest znany; 6.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał, podczas realizacji umowy, zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Pzp. 6.3 Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy. 7. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do umowy (załącznik Nr 6). Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 48 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe: 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). Wykonawca składając ofertę akceptuje oświadczenie gwarancyjne stanowiące załącznik do umowy, w którym określono zakres gwarancji i uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta. Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 8. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne, związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 9. Wykonawca zobowiązany jest do: opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego robót oraz wyceny kosztorysowej inwestycji, utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 10.Wymagane cechy materiałów, produktów oraz usług, o jakich stanowi art. 30 ust. 8 p.z.p. prezentuje poniższe zestawienie: 1) wymaga się dostosowania drogi do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych; 2) wymaga się wykonania i odbioru robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik do SIWZ. 10. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). Za rozwiązania równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST i spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenie lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania - przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia - zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian (jeśli będzie dotyczyć). 11. 21 W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaakceptowany uprzednio przez Zamawiającego na piśmie harmonogram rzeczowo - finansowy robót zawierający asortymenty robót zawarte we wzorze, stanowiącym załącznik do SIWZ oraz wycenę kosztorysową inwestycji. Przedłożony harmonogram musi być zgodny z wymaganym przez Zamawiającego terminem wykonania zamówienia, uwzględniać okres niezbędny do odbioru robót oraz spójny z terminami płatności, które zostały szczegółowo określone we wniosku oraz w zapisach SIWZ i umowie. Harmonogram rzeczowo - finansowy robót oraz wycena kosztorysowa inwestycji musi zostać złożona w oryginale przed zawarciem umowy przez strony, celem zaakceptowania przez Zamawiającego. Dokumenty te winny być opracowane z wartościami brutto. Harmonogram rzeczowo - finansowy robót oraz wycena kosztorysowa inwestycji są podstawą do przyjmowania i rozliczania faktury. Zgodnie z tymi dokumentami przeprowadzane będą czynności odbioru ostatecznego

CPV: 45000000-7,45110000-1,45113000-2,45200000-9,45232000-2,45233000-9,45233200-1,45231000-5,45233290-8

Dokument nr: 632826-N-2019, BiZP.2720-24/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdpbelzyce.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach ul. Żeromskiego 3, 24 - 200 Bełżyce

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-20, godzina: 10:15,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-09
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-09

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zmawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zmawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy w zakresie warunku określonego w pkt 5.1 SIWZ wykażą: 1. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem wykonanie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy lub remontu dróg o nawierzchni bitumicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane" Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) i nie dotyczy to remontów cząstkowych dróg, przy czym wartość nie może być mniejsza niż 2 800 000,00 zł brutto oraz przedstawi dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziałuw postępowaniu. 2. Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: a) minimum jedna osoba tj. Kierownik budowy, skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, uprawniające do kierowania robotami objętymi zamówieniem, których parametry określa dokumentacja projektowa stanowiąca złącznik do SIWZ. b) minimum jedna osoba tj. Kierownik budowy, skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej, uprawniające do kierowania robotami objętymi zamówieniem, których parametry określa dokumentacja projektowa stanowiąca złącznik do SIWZ. a) minimum jedna osoba tj. Kierownik budowy, skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej, uprawniające do kierowania robotami objętymi zamówieniem, których parametry określa dokumentacja projektowa stanowiąca złącznik do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji, przy spełnianiu powyższego warunku dot. posiadania wymaganych uprawnień. 3. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie technologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. 4. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2272) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1725 z późn. zm.), które przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub doświadczenie, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których zdolności te są wymagane. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie. UWAGA: Zgodnie a wyrokiem Trybunału nr C-387/14 z dnia 4 maja 2017 ,,Artykuł 51 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w związku z art. 2 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca przekazał instytucji zamawiającej, w celu wykazania, że spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dokumenty, których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia."
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty: Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ - na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt 6.3.1 SIWZ winny być złożone przez każdego z wykonawców. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.3.1 SIWZ lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski . Oświadczenie wskazane w sekcji 6.3.1 SIWZ składa się w formie oryginału. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia zostaną wykluczeni z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani na wezwanie zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) złożyć następujące dokumenty: 1. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem wykonanie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy lub remontu dróg o nawierzchni bitumicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane" Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) i nie dotyczy to remontów cząstkowych dróg, przy czym wartość nie może być mniejsza niż 2 800 000,00 zł brutto oraz przedstawi dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. 2. Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: a) minimum jedna osoba tj. Kierownik budowy, skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, uprawniające do kierowania robotami objętymi zamówieniem, których parametry określa dokumentacja projektowa stanowiąca złącznik do SIWZ. b) minimum jedna osoba tj. Kierownik budowy, skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej, uprawniające do kierowania robotami objętymi zamówieniem, których parametry określa dokumentacja projektowa stanowiąca złącznik do SIWZ. a) minimum jedna osoba tj. Kierownik budowy, skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej, uprawniające do kierowania robotami objętymi zamówieniem, których parametry określa dokumentacja projektowa stanowiąca złącznik do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji, przy spełnianiu powyższego warunku dot. posiadania wymaganych uprawnień. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie technologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2272) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1725 z późn. zm.), które przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy. 5.3.3 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu, (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Na potrzeby oceny oferta musi zawierać: 1. Oświadczenie wstępne wykonawcy stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1), w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W cenę oferty należy wkalkulować koszt opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami. W/w geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza będzie wymagana do przedłożenia Zamawiającemu, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy. 3. Wycena kosztorysowa inwestycji robót składana jest przed podpisaniem umowy oraz harmonogram robót. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć w oryginale do oferty zgodnie z zapisem SIWZ. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 8. Oświadczenie w zakresie RODO - załącznik nr 7 do SIWZ. 9. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancj 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.