Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja sieci oświetleniowej

Przedmiot:

Konserwacja sieci oświetleniowej

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28A
38-400 Krosno
powiat: Krosno
tel. 13 47 43 218, faks 13 47 43 218
zp@um.krosno.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: 5 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja sieci oświetleniowej - bieżąca naprawa, remont i przegląd oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno w 2020r
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja sieci oświetleniowej - bieżąca naprawa, remont i przegląd oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno w 2020r. w zakresie: 1. Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, placów, iluminacji: a) naprawa opraw, b) wymiana źródeł światła, oprawek, stateczników, układów zapłonowych, itp., c) wymiana zabezpieczeń, wkładek topikowych w tablicach bezpiecznikowych i szafach oświetleniowych, d) naprawa osłon tabliczek słupowych, e) naprawa szaf oświetleniowych (wymiana zamków, rygli, drzwiczek) oraz aparatury (zegar zabezpieczenia, wyłączniki, styczniki), f) naprawa uszkodzonych kabli, zerwanych linek, g) utrzymanie we właściwym stanie technicznym sieci zasilającej urządzenia oświetleniowe tak, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń, h) malowanie metalowych części urządzeń oświetleniowych na bieżąco w przypadku pojawienia się śladów korozji, i) wykonywanie pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących eksploatacji oświetlenia zewnętrznego, przy czym pomiary te maja być wykonywane sukcesywnie - do 20 % urządzeń na rok, j) korekta aparatów sterujących, k) mycie kloszy, l) likwidacja zagrożeń dla osób postronnych wynikłych z losowego (kolizja drogowa, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzenia urządzeń oświetleniowych, m) przycinanie gałęzi i konarów w obrębie tras oświetleniowych wraz z ich uprzątnięciem po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, n) comiesięczny przegląd urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno, o) wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w inwentaryzacji z natury istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego na potrzeby prowadzonej przez Gminę Miasto Krosno modernizacji oświetlenia ulicznego (wymiana opraw sodowych na oprawy LED - 3543 szt., wymiana 108 szt. słupów, wymiana sterowania oświetleniem). Stan opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno na dzień 26 listopada 2019 r. wynosi 5751 szt. 2. Konserwacja i naprawa instalacji oświetlenia ulicznego będącego na gwarancji, np. konfigurowanie zegarów sterowniczych, mycie i odśnieżanie kloszy itp. 3. Prace wynikające ze szkód powstałych w wyniku kolizji samochodowych, aktów wandalizmu, kradzieży, a także wymiana opraw LED i innych zleconych robót elektrycznych. Po wystąpieniu szkody, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedstawicielowi Zamawiającego dokumentacji jednoznacznie określającej jej miejsce i zakres. Dokumentacja powinna zawierać co najmniej dwie fotografie z naniesioną datą, prezentujące miejsce i zakres szkody oraz krótki opis. 4. Udostępnianie zasilania elektrycznego na potrzeby imprez okolicznościowych na terenie Gminy Miasto Krosno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna). 5. Wykonawca ma obowiązek pozostawania w całodobowej gotowości (również w dni wolne od pracy i święta) do podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem mienia, bezpiecznego użytkowania lub bezpieczeństwa mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego lub mailowego przyjmowania zgłoszeń przez całą dobę. 6. Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie za wyjątkiem sytuacji losowych nie wynikłych z winy wykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia porozumienia z PGE Dystrybucja i stosowanie się do: - Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (Załącznik nr 3 do SIWZ), - Instrukcji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych (Załącznik nr 4 do SIWZ). 8. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności: - wymiana źródeł światła, - wymiana opraw, - wymiana uszkodzonych aparatów i urządzeń elektrycznych, - synchronizacja urządzeń sterowniczych, - wymiana uszkodzonych przewodów i kabli. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego spośród wymienionych poniżej dowodów - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

CPV: 50232100-1,65320000-2

Dokument nr: 632828-N-2019, ZP.271.161.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.krosno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie (pocztą, osobiście, za pośrednictwem posłańca)
Adres:
Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno (Kancelaria Ogólna)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, która obejmuje konserwację co najmniej 500 szt. punktów świetlnych realizowaną przez okres co najmniej 1 roku w ramach jednego zamówienia; 2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia, uprawniające do kierowania robotami związanymi z sieciami, instalacjami i urządzeniami elektrycznymi i elektroenergetycznymi, b) co najmniej jedną osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz kontrolno-pomiarowym dla urządzeń o napięciu do 1 kV, c) co najmniej jedną osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu dla urządzeń o napięciu do 1 kV. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie. Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa w ppkt 2) SIWZ uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące. Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 3) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.: a) podnośnik koszowy na samochodzie - min. 1 szt., b) mikrokoparka - min. 1 szt., c) samochód dostawczo-osobowy do 3,5 T - min. 1 szt., d) dźwig 5 T - 1 szt., e) przecisk hydrauliczny do wykonywania przepychów pod drogami - min. 1 szt., f) urządzenie do zagęszczania gruntu - min. 1 szt., g) sprzęt i narzędzia do wykonywania prac pod napięciem - min. 1 kpl, h) sprzęt kontrolno-pomiarowy w tym: miernik do pomiaru izolacji - min. 1 szt., miernik do pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - min. 1 szt., wskaźnik napięcia - min. 1 szt. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykonawca zobowiązany jest: a) złożyć wykaz usług określonych rodzajowo w punkcie III.1.3) ogłoszenia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich: - przedmiotu, - daty wykonania, - podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane; b) załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje, - inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zdolności zawodowej) wykonawca zobowiązany jest: a) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, b) podać informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie; 3. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego: a) wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, b) informację o podstawie dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy realizacji zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. II. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii. III. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - informację należy złożyć w druku oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena - konserwacja 50,00
Cena - roboczogodzina 10,00
Czas reakcji na usunięcie awarii sieci oświetleniowej 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.