Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów - pakiet nr IV

Przedmiot:

Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów - pakiet nr IV

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. ul. Narutowicza 73
20-019 Lublin
powiat: Lublin
tel. 815 354 606, faks 815 354 313
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-05 16:15:07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do zamówienia pn.: Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego - pakiet nr IV - KPP w Hrubieszowie"
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią standardem robót zawarty został w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz we wzorze umowy, stanowiące załączniki do Informacji. Za ujęcie wszystkich robót ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. 2. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowi zamówienie tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego pod nazwą: ,,Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego - pakiet nr IV - KPP w Hrubieszowie" i będzie obejmowało kontynuację robót budowlanych w szczególności w zakresie: - przebudowa pomieszczeń służbowych - montażu drzwi do OIN, w serwerowni, drugich stref ochronnych, montażu szyb P4 w serwerowni, wykończenia ścian, - modernizację instalacji doziemnych i wewnętrznych tj. wentylacyjnych i klimatyzacji - w instalacji wentylacji mechanicznej wykonanie instalacji chłodzenia dla centrali nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz z montaże agregatu chłodniczego na ścianie zewnętrznej budynku (dla pomieszczeń Komendanta, Z-cy Komendanta, sekretariatu i Sali konferencyjnej); - remont budynków garażowo - warsztatowych. 3. Postulowane przez Zamawiającego wymagania: a) akceptacja warunków umowy w całości; b) w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych tożsamych z ofertą wyjściową oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w STWiORB, stanowiącymi integralną część umowy, obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich działań i robót budowlanych wymaganych dla jego realizacji jak również uzyskanie/opracowanie przez Wykonawcę określonych w Informacji dokumentów, a w szczególności: niezbędnych opinii, inwentaryzacji powykonawczych, protokołów z prób i badań; c) Wykonawca winien przed podpisaniem umowy zapoznać się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi placu budowy, niezbędną dokumentacją, wymogami określonymi w niniejszej dokumentacji i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnić je w wynagrodzeniu; d) Wykonawca przystępując do postępowania uzyskał wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy; e) podczas przygotowania oferty wyjściowej Wykonawca oprze swoją wiedzę na danych przekazanych przez Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i doświadczeniu oraz wizjach remontowanego obiektu; f) Wykonawca wykona na swój koszt wszystkie pomiary, analizy oraz badania konieczne do przeprowadzenia celem realizacji zadania; g) Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności i udzielenia gwarancji oraz rękojmi z tytułu wad przedmiotu umowy. h) Termin wykonania przedmiotu zadania: do 20.12.2019 r.; i) Wykonawca do oferty wyjściowej ma obowiązek przedłożenia kalkulacji wyceny oferty (kosztorys). Zamawiający wymaga od Wykonawcy ujęcia w kalkulacji wszystkich robót i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w STWiORB. Za ujęcie wszystkich robót w kalkulacji ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. Cena oferty jest ceną ryczałtową stanowiącą wynik kalkulacji własnej Wykonawcy. j) W nawiązaniu do art. 30 ust. 4 ustawy, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, wówczas dopuszcza on rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie że oferowany przez niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. k) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek. l) Jeżeli Wykonawca wystawiał będzie ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy, wówczas w polu faktury o nazwie referencja kupującego umieści następujący symbol: LB3L00. m) W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca winien złożyć: Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy że zatrudnia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby (pracowników fizycznych) wykonujących prace pod kierownictwem kierownika budowy, kierownika robót lub Wykonawcy przy niżej wymienionych czynnościach: - wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, - wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, - wykonanie prac porządkowych po robotach budowlanych

Dokument nr: 550266156-N-2019, 90/36/19/SZP/B

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1 pkt 1a ustawy Pzpu ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający w dniu 04.08.2017 r. udzielił zamówienia podstawowego ww. Wykonawcy, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy jego wartości. Przewidziano do powtórzenia roboty budowlane w następującym zakresie: - przebudowa pomieszczeń służbowych i garażowych - modernizacja instalacji doziemnych i wewnętrznych tj. wentylacyjnych i klimatyzacji, zimnej i ciepłej wody, kanalizacyjnych, elektrycznych, napięcia gwarantowanego, teletechnicznych i instalacji zabezpieczeń, wewnętrznych instalacji w garażu, - remont budynków garażowo-warsztatowych. W ramach przedmiotowego zamówienia planowane jest wykonanie: - przebudowa pomieszczeń służbowych - kontynuacja robót w zakresie montażu drzwi do OIN, w serwerowni, drugich stref ochronnych, montażu szyb P4 w serwerowni, wykończenia ścian, schodów zewnętrznych do Wydziału Ruchu Drogowego; - modernizacja instalacji doziemnych i wewnętrznych tj. wentylacyjnych i klimatyzacji - kontynuacja robót w zakresie w instalacji wentylacji mechanicznej wykonanie instalacji chłodzenia dla centrali nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz z montaże agregatu chłodniczego na ścianie zewnętrznej budynku (dla pomieszczeń Komendanta, Z-cy Komendanta, sekretariatu i Sali konferencyjnej); - remont budynków garażowo-warsztatowych. Wartość zamówienia podstawowego dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego - pakiet nr IV - KPP w Hrubieszowie" wynosiła 4 842 137,80 zł netto, co stanowiło 1 159 821,27 euro, a Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przez KWP w Lublinie o wartości 1 614 045,93 zł netto co stanowi równowartość 386 607,09 euro. Niniejsze zamówienie jest pierwszym zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do zamówienia podstawowego pn.: ,,Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego - pakiet nr IV - KPP w Hrubieszowie".

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Firma Handlowo-Usługowa HANDBUD, produkcja@handbud.pl, ul. Czworobok 17, 22-200, Włodawa, kraj/woj. lubelskie

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.