Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
112z dziś
3593z ostatnich 7 dni
14953z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa elementów dylatacyjnych, szalunkowych, montażowych - drewno

Przedmiot:

Dostawa elementów dylatacyjnych, szalunkowych, montażowych - drewno

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: SOLEY Sp. z o. o
Przemysłowa 33
32-083 Balice
powiat: krakowski
602404554
ess@soley.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221321
Województwo: małopolskie
Miasto: Balice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa elementów dylatacyjnych, szalunkowych, montażowych - drewno
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa niezbędnych elementów do stanowisk badawczych:
- płyta szalunkowa wodoodporna: 2500mm x 1250mm x 21mm - 80 szt
- kantówka: 100mm x 100mm - 3m3
- deska szalunkowa sosnowa: 32mm x 100- 160mm - 2m3
- deska szalunkowa sosnowa: 25mm x 100-160mm - 2m3
Cel zamówienia
Niezbędne elementy drewniane do budowy stanowisk badawczych.
Przedmiot zamówienia
Dostawa niezbędnych elementów do stanowisk badawczych:
- płyta szalunkowa wodoodporna: 2500mm x 1250mm x 21mm - 80 szt
- kantówka: 100mm x 100mm - 3m3
- deska szalunkowa sosnowa: 32mm x 100-160mm - 2m3
- deska szalunkowa sosnowa: 25mm x 100-160mm - 2m3
Zamawiający zaznacza, z e dostawa poszczego lnych elemento w przedmiotu zamo wienia powinna byc zgodna z harmonogramem realizacji dostaw w terminach ustalonych z dostawca przez zamawiającego. Zamawiający zaznacza, z e przedmiotem zamo wienia sa elementy nowe, nie uz ywane. Cena przedmiotów dostaw franco Balice (siedziba Zamawiaja cego).
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

CPV: 03419000-0

Dokument nr: 1221321

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 16-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta wraz z załakami powinna bycesłana za posictwem poczty elektronicznej na adres: ess@soley.pl , faksem na nr: +48 12 25 84 707, listem poleconym, kurierem lub teztarczona osobisna adres: ul. Przemysłowa 33, 32-083 Balice do dnia 16.12.2019 r.
2. Oferty złozpo terminie nie be rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynieoferty do Zamawiaja.
3. Oferent mozzed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofacć swojarte W toku badania i oceny ofert ZamawiajaozacOferentojasycza tresłozh ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Balice
Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawa od 16.12.2019 do 20.12.2019

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. Z postenia o udzielenie zamoia wyklucza siemioty powia osobowo i kapitałowo z zamawiaja Przez powiaa kapitałowe lub osobowe rozumie siejemne powiaa miezamawiajalub osobami upowazymi do zaciaa zobowiamieniu zamawiaja lub osobami wykonuja w imieniu zamawiaja czynnoswia z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcalegaja szczegoa:
o Uczestniczeniu w spo, jako wspo cywilnej lub spo osobowej.
o Posiadaniu, co najmniej 10% udziałob akcji.
o Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarzaa, prokurenta, pełnomocnika.
o Pozostawaniu w zwiamałzskim, w stosunku pokrewien lub powinowactwa w linii prostej.
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcorunkodanych w pkt.1, Zamawiajaymaga osczenia o niepodleganiu z wykluczenia z postenia - klauzula w Załaku nr 1 do zapytania.
Dodatkowe warunki
1. Zamawiajaastrzega sobie prawo do zmiany tresiniejszego zapytania. Jezzmiany be mogły miecływ na tresskładanych w posteniu ofert Zamawiajarzedłuzrmin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje siezwłocznie wszystkim oferentom, do kto zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wia2. Zamawiajaastrzega sobie prawo do uniewazia niniejszego postenia bez podania uzasadnienia, zmiany ilosamoych produkto takz pozostawienia postenia bez wyboru oferty.
3. Zamawiajarzewiduje mozswprowadzenia istotnych zmian w tresmowy w sprawie zamoia na naste warunkach:
a. przesunieterminu wykonania przedmiotu zamoia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jezz przyczyn, kto nie mozyło przewidziechwili zawarcia umowy w sprawie zamoia, nie jest moz dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamoia;
b. przesunieterminu wykonania przedmiotu zamoia z przyczyn lezych po stronie Zamawiaja wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
c. gdy zaistniejaprzewidziane okolicznostzn. okolicznoskto przy zachowaniu nalez starannosie mozyło przewidzieciany be konieczne, gdyz ich dokonania sczenie wchodza zakres przedmiotu zamoia nie be mogło bycalizowane, ba nie be mozostacael, dla kto miało byconywane; w takim przypadku Zamawiaja wykonawca mogaeseniony sposoiarezultatu becego przedmiotem danego sczenia;
d. w sytuacji, gdy rezultat becy przedmiotem danego sczenia wchodza w zakres przedmiotu zamoia be mobyconany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i so przy zastosowaniu rozwiazystniejszych dla Zamawiaja z punktu widzenia kosztokonania przedmiotu zamoia, kosztosploatacji, niezawodnos okresie eksploatacji lub mozsozwoju; w takim przypadku Zamawiaja wykonawca mogaeseniony sposoiarezultatu becego przedmiotem danego sczenia; e. powstania nadzwyczajnych okolicznosnie becych "siłagrozych razaatawiaz wykonaniem przedmiotu zamoia, niezalez od Zamawiaja i wykonawcy, kto nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamoia; w takim przypadku Zamawiaja wykonawca mogaeseniony sposoiarezultatu becego przedmiotem danego sczenia wchodza w zakres przedmiotu zamoia celem uniknierazej straty przy wykonaniu przedmiotu zamoia;
f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotycza zasad dofinansowania projektu ze soii Europejskiej wprowadzonych w z po dniu zawarcia umowy w sprawie zamoia; w takim przypadku Zamawiaja wykonawca mogaeseniony sposoiarezultatu becego przedmiotem danego sczenia wchodza w zakres przedmiotu zamoia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamoia, przypadku siły wyz, przez kto, na potrzeby niniejszego warunku, rozumiecezko zdarzenie zewnee wobec
ła Zamawiaja i wykonawcesunku prawnego: charakterze od nich niezalez kto nie mogli przewidzieced zawarciem umowy w sprawie zamoia, kto nie moznikna ani kto nie mogli zapobiec przy zachowaniu nalez starannosktonie mozrzypisacawiaja lub wykonawcy. Za siłez sie w szczegopowo, poz inne klezłowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunkomosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skaz. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamoia mozstacesunie czas trwania siły wyz oraz czas trwania jej naste. W takim przypadku Zamawiaja wykonawca mogazeseniony sposoiarezultatu beego przedmiotem danego sczenia wchodza w zakres przedmiotu zamoia celem dostosowania go do skutkostaia siły wyz. 4. Zamawiający przewiduje rozswprowadzenia zmian tresmowy w sprawie zamoia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatkoramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spości na lata 2014-2020. Wskazane w pkt 1 i 2 Zapytania zmiany be dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgoda stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamoia sporządzonego na pispod rygorem niewaz
Warunki zmiany umowy
Oferent, kto oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowia jest do zawarcia umowy z Zamawiajaw terminie do 7 dni od daty rozstrzygniekonkursu ofert. JezWykonawca, kto oferta została wybrana, be uchylał siezawarcia umowy, Zamawiajaozbracrtekorzystniejszasd pozostałych ofert. Zamawiajaamiast umowy dopuszcza formecenia dostaw Oferentowi (za zwrotnym przyje zlecenia do realizacji), becastawajej realizacji. Wos zlecenie staje siela obu stron.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiajaokona oceny waz ofert na podstawie naste kryterio. Kryterium dopuszczajao dalszej oceny - ocena zgodnosferty z przedmiotem zamoia.
2. Kryterium oceny ofert:
o Cena - waga 100%.
Kryterium ,,Cena" liczone jest w ten sposona najniznetto otrzymuje wartosmaksymalnapunktoazolejna cena netto otrzymuje 10 punktomniejszone o ((cena netto z oferty - cena netto najniz/cena netto najniz x 10. Przykładowo cena najniznetto to 100 otrzyma wtedy 10 punktoferta kolejna z cenato 150 otrzyma ((150-100)/100) * 10, czyli o 5 punktoiej, czyli 10-5=5 punktoo Cena - waga 100%.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SOLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Przemysłowa 33
32-083 Balice
małopolskie , krakowski
Numer telefonu
602404554
NIP
6760076615
Tytuł projektu
Technologia ekonomicznych ścian szczelinowych do realizacji fundamentów, obudów wykopów i ścian oporowych
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-1132/18-00
Załączniki

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy plus oświadczenie o braku powiązań

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Norbert Madetko
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
602404554

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.