Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa i konserwacja Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej wraz z siecią...

Przedmiot:

Obsługa i konserwacja Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gospodarka Komunalna w Celestynowie
ul. Regucka 5
05-430 Celestynów
powiat: otwocki
tel. /fax. 22-789-70 52, tel. 22-789-70-31
gospodarka.kom@celestynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Celestynów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Obsługa i konserwacja Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej ,,B" w miejscowości Celestynów
przy ul. Św. Kazimierza wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej ,,B" w
miejscowości Celestynów przy ul. Św. Kazimierza wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i
grawitacyjną.
1. Dane zadaniowo - ilościowe.
Nazwa zadania
Ilość
Ilość studni
Długość sieci
obiektów zaworowych [szt.] kanalizacyjnej [km]
Obsługa i konserwacja Centralnej Stacji Podciśnieniowej i
Tłocznej ,,B" w m. Celestynów przy ul. Św. Kazimierza 1 - -
Obsługa i konserwacja sieci kanalizacyjnej - 476 14,7
Obsługa i konserwacja sieci kanalizacyjnej tłocznej na
odcinku od c. s. p. ,,B" do studni rozprężnej
-
-
10
zlokalizowanej w Śródborowie (gm. Otwock) przy ul.
Cieszyńskiej
Obsługa i konserwacja strefowych pompowni ścieków
zlokalizowanych w Celestynowie przy ul. B. Prusa,
4
-
-
Radzińskiej, Widok, Wesołej
W obrębie kanalizacji podciśnieniowej nie ma czynnego monitoringu informującego o lokalizacji awarii zaworów
próżniowych.
2. W ramach wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
Obsługa i konserwacja, usuwanie awarii centralnych stacji podciśnieniowych i tłocznych wraz z siecią
kanalizacyjną na terenie Gminy Celestynów.
Eksploatacja centralnych stacji próżniowo-tłocznych :
1) Konserwacja pomp próżniowych i tłocznych:
? sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie bądź wymiana oleju w pompach próżniowych,
? sprawdzenie poziomu oleju w uszczelnieniach ciśnieniowych,
? sprawdzenie połączeń pomp próżniowych i tłocznych,
? sprawdzenie i ewentualna wymiana wlotu powietrza oraz filtrów w pompach próżniowych,
? kontrola prawidłowej pracy pomp w pod względem poboru energii elektrycznej.
2) Konserwacja zbiorników próżniowych:
? oczyszczenie szklanych wzierników,
I
? czyszczenie wnętrza zbiorników,
? utrzymanie odpowiedniego max. - min. podciśnienia,
? kontrola napełnienia ścieków - nie przekroczyć poziomu HH,
3) Uzupełnienie materiału filtracyjnego w biofiltrze.
4) Konserwacja pompowni II o :
? kontrola poziomu ścieków,
? kontrola pracy pomp.
5) Co miesiąc ręczne otwarcie i zamknięcie wszystkich korków zaworowych.
6) Skontrolowanie systemu alarmowego /zwłaszcza po każdej burzy z wyładowaniami
atmosferycznymi.

7) Prowadzenie książki eksploatacji pompowni:
? zanotowanie zużycia energii elektrycznej,
? odczytanie i zaprotokołowanie rejestru z panelu operatorskiego,
? zanotowanie usterek,
? sprawdzenie ciśnienia roboczego przez odczyt z manometru podciśnieniowego.
8) Utrzymanie porządku na stacji i terenie przyległym.
Eksploatacja sieci przewodów podciśnieniowych: konserwacja zasuw sekcyjnych.
Eksploatacja studzienek zbiorczych z zaworami opróżniającymi:
1) sprawdzenie szczelności studzienek,
2) sprawdzenie napowietrzania studzienek,
3) konserwacja sterownika zaworu,
4) konserwacja czujnika stanu otwarcia zaworu,
5) sprawdzenie stanu technicznego kształtek połączeniowych i zaworu membranowego z
systemem napowietrzania zaworu,
6) okresowe czyszczenie studzienek zbiorczych, rur sensorowych, rur ssawnych oraz wężyków.
Eksploatacja kanalizacji tłocznej:
1) wtłaczanie sprężonego powietrza w kolektor ciśnieniowy,
2) ręczne odpowietrzanie kanałów poprzez zawory zlokalizowane na sieci kanalizacyjnej,
3) konserwacja automatycznego zaworu odpowietrzająco - napowietrzającego.
Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej:
1) przegląd stanu studni rewizyjnych oraz weryfikacja prawidłowego przepływu ścieków,
2) mechaniczne udrażnianie kanałów,
3) konserwacja kanałów grawitacyjnych doprowadzających ścieki z budynków mieszkalnych do
komór zaworowych (na odcinku od studni zaworowej do granicy nieruchomości).
Eksploatacja studni rozprężnej:
1) Czyszczenie studni rozprężnej z powstałych osadów i zawiesin,
2) Weryfikacja prawidłowego dopływu ścieków komunalnych rurami ciśnieniowymi.
Eksploatacja strefowych pompowni ścieków:
1) kontrola poziomu ścieków,
2) kontrola pracy pomp oraz armatury hydraulicznej.
Sprawowanie całodobowego pogotowia w celu utrzymania w pełnej sprawności stanu
technicznego urządzeń dla bezawaryjnego odbioru przesyłu ścieków z terenu Gminy Celestynów do
studni rozprężnej w miejscowości Śródborów położonej na granicy z Otwockiem.
Zamykanie odpływu ścieków zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.
Kontrola przyłączy i instalacji kanalizacyjnych w zakresie jakości, ilości oraz rodzaju odprowadzanych
ścieków, a także szczelności przewodów kanalizacyjnych względem ścieków opadowych i wód
drenażowych.

3. Wykonawca przejmie do eksploatacji środki trwałe, obejmujące cały system sieci kanalizacyjnej
wraz z Centralną Stacją Podciśnieniową i Tłoczną ,,B". Wykonawca dokona zwrotu powierzonego
mienia w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że zużycie nastąpiło na skutek bieżącego
użytkowania, w ciągu 5 dni od dnia zakończenia świadczeniu usług objętych przedmiotem
zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do niedzieli (tj.
7 dni w tygodniu przez 24 godziny).
5. Zamawiający zastrzega, że w razie wystąpienia awarii sieci kanalizacyjnej lub konieczności
wykonania prac konserwacyjnych na sieci kanalizacyjnej, której zakres nie obejmuje opisu
przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo skierować Wykonawcę do świadczenia usług w
zakresie pozostałych Centralnych Stacji Podciśnieniowych i Tłocznych wraz z siecią podciśnieniową,
tłoczną i grawitacyjną będącą w posiadaniu Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest zostać w całodobowym kontakcie z Zamawiającym, w tym celu
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić telefon komórkowy z numerem telefonu przeznaczonym
do całodobowego kontaktu z Zamawiającym, który podany zostanie do publicznej wiadomości w
celu zgłaszania awarii itp. oraz do pokrycia wszelkich kosztów mających na celu zapewnienie
całodobowej łączności w okresie wykonywania zamówienia.
7. Wykonawca zapewni niezbędne do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia
narzędzia min.:
1) kluczy do zasuw kanalizacyjnych,
2) zestawów kluczy płasko - oczkowych,
3) młotków, śrubokrętów (gwiazdkowych i płaskich).
8. Wykonawca w celu prawidłowego wykonania zamówienia zobowiązany jest zapewnić własny
środek transportu i utrzymać go w sprawności technicznej przez cały okres wykonywania
zamówienia.
9. Dokumentacja techniczna oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacyjnych i
stacji podciśnieniowych znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego loco. ul. Regucka 5,
05-430 Celestynów.
10. W celu dokładnego przygotowania oferty zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji terenu,
na którym świadczona będzie usługa. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji
ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną
odpowiedzialność za treść uzyskanych w czasie wizji informacji.
11. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi i konserwacji Centralnych Stacji Podciśnieniowych i
Tłocznych wraz sieci kanalizacyjną w sposób zapewniający ciągły odbiór nieczystości płynnych,
zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym oraz utrzymania ładu, porządku i
czystości na terenie Centralnych Stacji Podciśnieniowych i Tłocznych.
12. Wykonawca utrzyma pogotowie kanalizacyjne zdolne do całodobowej obsługi w zakresie
usuwania awarii związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia
wystąpienia awarii Wykonawca przystąpi do jej usuwania w ciągu zadeklarowanej przez
Wykonawcę w ofercie liczby minut (nie dłuższej niż 60 minut) od momentu zgłoszenia awarii
drogą telefoniczną, ustnie lub pisemnie przez mieszkańca lub przedstawiciela Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Zamawiającego (telefonicznie
lub pisemnie) o wszystkich awariach występujących na obiektach podlegających konserwacji oraz
rejestrowania każdej awarii w książce eksploatacji.
14. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu umowy w tym usuwania awarii, każdorazowo
oznakuje i zabezpieczy teren i miejsca mu przyległe, w których mają być prowadzone usługi
(usuwanie awarii) oraz będzie przestrzegał obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji

oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym.
15. Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest przestrzegać
przepisy bhp oraz współdziałać z innymi Wykonawcami.
16. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ,,tajemnicy przedsiębiorstwa w myśl
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019, Nr
1010 z późn. zm.) w szczególności przepisu art. 11 ust. 4, przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm) oraz przepisów ustawy
z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.).
17. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Uchwały nr 212/06 Rady Gminy
Celestynów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia
ścieków" wraz ze wszystkimi jej zmianami.
18. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca protokoły z wykonanych
czynności zgodnie z treścią Protokołu przeglądu technicznego i konserwacji sieci kanalizacyjnej
oraz Protokołu z usuniętych awarii w danym miesiącu, stanowiącymi wzory do umowy.
19. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialności za eksploatację całego systemu
kanalizacyjnego i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, odpowiednich pozwoleń i
koncesji, a także przepisów BHP i innych obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca (w tym
pracownicy Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - świadczenia
usługi) zobowiązani są posiadać przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia aktualne
szkolenia BHP z zakresu pracy na stanowisku konserwatora sieci kanalizacyjnej oraz odpowiedni
stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim od Lekarza Medycyny Pracy.
20. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności przez cały okres wykonywania zamówienia (Zamawiający ma
prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentu potwierdzającego fakt ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującej przedmiot zamówienia, na każdym etapie
wykonywania przedmiotu zamówienia).
21. Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i urządzeń niezbędnych do
prawidłowego działania systemu sieci kanalizacyjnej ponosi Zamawiający.
22. Wykonawca na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego zapotrzebowania zobowiązany
będzie do odbioru zakupionych (zamówionych) przez Zamawiającego materiałów
eksploatacyjnych, części zamiennych i urządzeń itp., z punku wskazanego przez Zamawiającego
(np. sklep, hurtownia) i dostarczenia ich własnym środkiem transportu do wskazanego przez
Zamawiającego miejsca.
23. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu potrzebę zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz części
zamiennych w formie zapotrzebowania. W przypadku zakupu materiałów eksploatacyjnych bez
uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawca ponosi koszty dokonania tych zakupów.
24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za materiały eksploatacyjne i urządzenia
przekazane przez Zamawiającego i bieżącego rozliczania się z ich wykorzystania - prowadzenie
ewidencji i rozliczeń zużytych do konserwacji i usuwania awarii materiałów.
25. Z dokonanych zakupów materiałów eksploatacyjnych, urządzeń i sprzętu na rzecz i koszt
Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest się rozliczyć w ciągu 2 dni od dokonania zakupu.
26. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich
przeszkodach w prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni od dnia zdarzenia
pod rygorem utraty prawa do powoływania się na daną przeszkodę w przypadku sporu pomiędzy
stronami.
27. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody od Zamawiającego na wprowadzenie na teren

obiektów osób trzecich.
28. Zamawiający wprowadzi i protokolarnie przekaże Wykonawcy obiekt i sieć kanalizacyjną w ciągu
2 dni od podpisania umowy.
29. Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego przestrzegania regulaminów wewnętrznych,
wewnętrznych Zarządzeń Dyrektora Gospodarki Komunalnej w tym zarządzeń w zakresie
organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
30. Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia odpowiedzialności za szkody poniesione w
wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i infrastruktury kanalizacyjnej.
31. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych stanowiących nie więcej niż 10 %
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówienia.

Dokument nr: ZP/ 45 /2019

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 6 należy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego tj. Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów.
Termin składania ofert upływa dnia 11 grudnia 2019 r. godz. 09:00.
Oferty złożone po terminie, określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, ponosząc koszty jej przygotowanie i złożenia.

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie,
gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.
Koperta powinna zostać oznakowana w następujący sposób:
GOSPODARKA KOMUNALNA W CELESTYNOWIE
ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów
oraz napis:
Oferta w postępowaniu na
Obsługę i konserwację Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej w ,,B" w miejscowości
Celestynów przy ul. Św. Kazimierza wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną.
Nr postępowania ZP/ 45 /2019
Nie otwierać przez dniem 11 grudnia 2019 r., godz. 09:00
Koperta powinna także zawierać nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę
wykonawcy).
Wykonawca może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem wyznaczonym do składnia ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak określa
pkt 6 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie.
Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie
terminu składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 01 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.

Wymagania:
III.
WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY.
W celu wykazania się przez wykonawcę spełnianiem warunków udziału w postępowaniu do oferty
załączyć należy:
1.
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
2.
wykaz wykonanych usług sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na
podstawie wykazania przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej 1 (jedną)
usługę polegającą na konserwacji i obsłudze stacji podciśnieniowej, o wartości minimum
25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na
konserwacji i obsłudze minimum 10 km sieci kanalizacyjnej o wartości minimum 25.000 zł
(dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3.
wykaz zaplecza technicznego dostępnego Wykonawcy sporządzony zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunku nastąpi na
podstawie wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował w czasie
realizacji zamówienia co najmniej 1 samochodem posiadającym aktualne ubezpieczenie OC.
4.
wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem,
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego. Ocena
spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami
odpowiedzialnymi za świadczenie usług nastąpi na podstawie wykazania, że Wykonawca
dysponuje, lub będzie dysponował w celu realizacji zamówienia minimum 1 (jedną) osobą
posiadającą
- przeszkolenie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych,

- uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o
napięciu do 1 KV,
- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy uprawniające do pracy na stanowisku
konserwatora sieci kanalizacyjnej,
- prawo jazdy KAT. B,
- minimum roczne doświadczenie polegające na konserwacji i obsłudze sieci kanalizacyjnej
i stacji podciśnieniowych.
opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę minimum 50.000 zł (słownie złotych
pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku, gdy z treści polisy nie wynika, iż jest ona
opłacona/ważna, do polisy należy dołączyć dowód jej opłacenia.
IV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji
wykonawcy.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko
jedna cena.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie
postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Dokumenty są składana w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność oryginałem
przez wykonawcę.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez
siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie zamówienia, zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie
niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy zgłosili się do zamawiającego oraz
zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. Wszystkie zamiany dokonane przez
zamawiającego stają się wiążące dla wykonawców.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści zapytania
ofertowego niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostaną
powiadomieni wszyscy wykonawcy, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz informacja
zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty nie kompletne i niepotwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w Rozdziale 3, nie będą badane.

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do Wykonawcy, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do
wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień dokumentów złożonej oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje
się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za
zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy
przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
V.
Ceną oferty jest cena brutto, za cały okresy wykonywania przedmiotu zamówienia,
wymieniona w ofercie Wykonawcy.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania wynikające z zapytania ofertowego wraz z
załącznikami, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do
prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikających wprost z zapytania
ofertowego oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich niezawarte, a bez których nie
można wykonać zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być
konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza
się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
Podstawą obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia jest opis przedmiotu
zamówienia oraz zasady zawarte w treści zapytania ofertowego, wizja lokalna w terenie oraz
dokumentacja projektowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dostępna w siedzibie
Zamawiającego.
VI.
1.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBIORZE
OFERTTY.
Przy ocenie ważnych ofert (niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez uprawnionych
Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania) Zamawiający będzie kierował
się następującym kryterium:
1) cena oferty - 60%

C =
najniższa cena
--------------------------------------- x 60 pkt
cena badanej oferty
gdzie:
C - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
2) czas reakcji - 40 %
Sposób dokonania oceny oferty nastąpi na podstawie czasu reakcji Wykonawcy
(liczonego w minutach) od chwili otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu awarii do
momentu przystąpienia do usuwania awarii.
60 minut = 0 pkt
59 min - 40 min = 10 pkt,
39 min - 30 min = 20 pkt,
29 min - 20 min = 30 pkt,
19 min i poniżej = 40 pkt
UWAGA! Maksymalny czas przystąpienia do usuwania awarii na sieci kanalizacyjnej nie może być
dłuższy niż 60 minut. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje czas przystąpienia do usuwania awarii
powyżej 60 minut zostanie odrzucona z postępowania.

Końcowa punktacja oferty obliczana będzie ZGODNIE Z PONIŻSZYM WZOREM: Końcowa ocena
oferty = [kryterium cena] + [kryterium czas reakcji].
Zamawiający zleci wykonanie zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie najwyższą ilość
punktów - sumę punktów otrzymanych z każdego z kryterium.
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi: 100. Wszystkie obliczenia będą
dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający przyzna zamówienie
Wykonawcy, który zdobędzie najwyższą ilość punktów.
Zamawiający w toku badania i oceny ofert poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania.
Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie
Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów:
1) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej ,,za
zgodność z oryginałem") umowy współpracy lub umowy konsorcjum - określającą w

szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron najpóźniej w dniu zawarcia
umowy,
2) aktualne przeszkolenie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
3) aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV,
4) aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy uprawniające do pracy na
stanowisku konserwatora sieci kanalizacyjnej,
5) dokument potwierdzający posiadanie samochodu z aktualnym ubezpieczeniem OC.
W przypadku niedostarczenia przed podpisaniem umowy dokumentów, o których mowa w
ust. 2 Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy z winy Wykonawcy i
dokona ponownego wybory oferty zgodnie z ust. 1.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarka Komunalna w Celestynowie;
? kontakt do inspektora ochrony danych osobowych e-mail: inspektor@cbi24.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Obsługę i
konserwację Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej ,,B" w miejscowości Celestynów przy
ul. Św. Kazimierza wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną 2020 roku"
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.),
dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Kontakt:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony mogą przekazywać sobie
faksem, za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy pod rygorem
nieważności musi być złożona na piśmie.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Tomasz Bąk e-mail: tbak@komunalna.pl
tel. 603 116 134 w sprawach merytorycznych oraz Katarzyna Grzanka e-mail:
kgrzanka@komunalna.pl tel. 605 110 776 w sprawach proceduralnych.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.