Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
314z dziś
4135z ostatnich 7 dni
16243z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

Przedmiot:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
powiat: otwocki
tel. 22 7897060 w. 114, faks 227 897 011
k.bojanowska-niewczas@celestynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Celestynów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH Część 1: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie wycięcia, oczyszczenia, skropienia i uzupełnienia ubytków w nawierzchniach bitumicznych za pomocą masy mineralno-bitumicznej AC 11S. Część 2: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania kruszywa łamanego dolomitowego, fr. 4-32 mm. Część 3: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie równania równiarką samojezdną dróg gruntowych pozostających w zarządzie Gminy Celestynów. Część 4: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania kruszywa betonowego fr. 32-63 mm. Część 5: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie, transportu i wbudowania i uwałowania destruktu masy mineralno - bitumicznej stanowiącej własność Zamawiającego

Część nr: 1 Nazwa: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie wycięcia, oczyszczenia, skropienia i uzupełnienia ubytków w nawierzchniach bitumicznych za pomocą masy mineralno-bitumicznej AC 11S.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 postępowania: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie wycięcia, oczyszczenia, skropienia i uzupełnienia ubytków w nawierzchniach bitumicznych za pomocą masy mineralno-bitumicznej AC 11S . 1. Przedmiotem zamówienia jest wycięcie, oczyszczenie, skropienie i uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych za pomocą masy mineralno-bitumicznej AC 11 S - szacunkowa powierzchnia uzupełnienia ubytków: 500 m2 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostarczenie i wbudowanie materiałów w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, 2) zakup, dostawę, rozładunek oraz wbudowanie wraz z zagęszczeniem masy mineralno - bitumicznej AC 11 S. 3. Przedmiot umowy wykonywany będzie w częściach określonych każdorazowo przez koordynatora zamawiającego w zleceniu częściowym. 4. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zlecenia częściowego w ciągu 2 dni licząc od daty telefonicznego bądź e - mailowego wezwania Wykonawcy, przez koordynatora zamawiającego, do przystąpienia do realizacji zlecenia. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin wykonania zlecenia. 5. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje. 6. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego, osób trzecich w obrębie nawożonych dróg oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających. 7. Weryfikacja parametrów jakościowych masy oraz jakość wykonanych robót budowlanych odbywać się będzie podczas odbioru wykonanych robót budowlanych przez koordynatora zamawiającego. 8. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz utrzyma w dyspozycyjności sprzęt i obsługę przez cały okres trwania umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44113600-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania kruszywa łamanego dolomitowego, fr. 4-32 mm.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 postępowania: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania kruszywa łamanego dolomitowego, fr. 4-32 mm . 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wbudowanie i uwałowanie kruszywa łamanego dolomitowego fr. 4-32 mm. Szacunkowa ilość kruszywa: 1500 ton. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostarczenie i wbudowanie materiałów, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, 2) zakup, dostawę, rozładunek, wbudowanie kruszywa wraz z uwałowaniem. 3. Przedmiot umowy wykonywany będzie w częściach określonych każdorazowo przez koordynatora zamawiającego w zleceniu częściowym. 4. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zlecenia częściowego w ciągu 2 dni licząc od daty telefonicznego bądź e - mailowego wezwania Wykonawcy, przez koordynatora zamawiającego, do przystąpienia do realizacji zlecenia. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin wykonania zlecenia. 5. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje. 6. W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego, osób trzecich w obrębie nawożonych dróg oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających. 7. Weryfikacja parametrów jakościowych kruszywa oraz jakość wykonanych robót budowlanych odbywać się będzie podczas odbioru wykonanych robót budowlanych przez koordynatora zamawiającego. 8. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz utrzyma w dyspozycyjności sprzęt i obsługę przez cały okres trwania umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44922200-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie równania równiarką samojezdną dróg gruntowych pozostających w zarządzie Gminy Celestynów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3 postępowania: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie równania równiarką samojezdną dróg gruntowych pozostających w zarządzie Gminy Celestynów . 1. Przedmiotem zamówienia jest równanie równiarką samojezdną i uwałowanie dróg nieutwardzonych nawierzchnią asfaltową pozostających w zarządzie Gminy Celestynów - szacunkowa długość dróg do równania: 40000 mb. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostarczenie i wbudowanie materiałów, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, 2) równanie wraz z uwałowaniem dróg nieutwardzonych. 3. Przedmiot umowy wykonywany będzie w częściach określonych każdorazowo przez koordynatora zamawiającego w zleceniu częściowym. 4. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zlecenia częściowego w ciągu 2 dni licząc od daty telefonicznego bądź e - mailowego wezwania Wykonawcy, przez koordynatora zamawiającego, do przystąpienia do realizacji zlecenia. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin wykonania zlecenia. 5. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje. 6. W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego, osób trzecich w obrębie nawożonych dróg oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających. 7. Weryfikacja parametrów jakościowych wykonanych robót budowlanych odbywać się będzie podczas odbioru wykonanych robót budowlanych przez koordynatora zamawiającego. 8. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz utrzyma w dyspozycyjności sprzęt i obsługę przez cały okres trwania umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233141-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania kruszywa betonowego fr. 32-63 mm.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 4 postępowania: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania kruszywa betonowego fr. 32-63 mm 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wbudowanie i uwałowanie kruszywa betonowego fr. 32-63 mm- szacunkowa ilość kruszywa: 1200 ton. 2. Przedmiotem zamówienia obejmuje: 1) dostarczenie i wbudowanie materiałów, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, 2) zakup, dostawę, rozładunek, wbudowanie kruszywa wraz z uwałowaniem. 3. Przedmiot umowy wykonywany będzie w częściach określonych każdorazowo przez koordynatora zamawiającego w zleceniu częściowym. 4. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zlecenia częściowego w ciągu 2 dni licząc od daty telefonicznego bądź e - mailowego wezwania Wykonawcy, przez koordynatora zamawiającego, do przystąpienia do realizacji zlecenia. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin wykonania zlecenia. 5. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje. 6. W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego, osób trzecich w obrębie nawożonych dróg oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających. 7. Weryfikacja parametrów jakościowych kruszywa oraz jakość wykonanych robót budowlanych odbywać się będzie podczas odbioru wykonanych robót budowlanych przez koordynatora zamawiającego. 8. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz utrzyma w dyspozycyjności sprzęt i obsługę przez cały okres trwania umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212200-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie, transportu i wbudowania i uwałowania destruktu masy mineralno - bitumicznej stanowiącej własność Zamawiającego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 5 postępowania: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie, transportu i wbudowania i uwałowania destruktu masy mineralno - bitumicznej stanowiącej własność Zamawiającego. 1. Przedmiotem zamówienia jest załadunek, transport, wbudowanie i uwałowanie destruktu masy bitumicznej stanowiącej własność Zamawiającego - szacunkowa ilość: 300 ton. Destrukt będzie składowany przez Zamawiającego na terenie gminy Celestynów. 2. Przedmiotem zamówienia obejmuje: 1) Transport i wbudowanie materiałów, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, 2) transport, wbudowanie destruktu masy mineralno - bitumicznej wraz z uwałowaniem. 3. Przedmiot umowy wykonywany będzie w częściach określonych każdorazowo przez koordynatora zamawiającego w zleceniu częściowym. 4. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zlecenia częściowego w ciągu 2 dni licząc od daty telefonicznego bądź e - mailowego wezwania Wykonawcy, przez koordynatora zamawiającego, do przystąpienia do realizacji zlecenia. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin wykonania zlecenia. 5. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje. 6. W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego, osób trzecich oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających. 7. Weryfikacja jakości wykonanych robót budowlanych odbywać się będzie podczas odbioru wykonanych robót budowlanych przez koordynatora zamawiającego. 8. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia oraz utrzyma w dyspozycyjności sprzęt i obsługę przez cały okres trwania umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233141-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45233141-9

Dokument nr: 632756-N-2019, RIZPiFZ.271.79.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.celestynow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Adres:
Urząd Gminy w Celestynowie Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Regucka 3 05-430 Celestynów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-20, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-21
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-21

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, co najmniej: o dla II części postępowania minimum dwie roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania kruszywa łamanego lub betonowego, o dla IV części postępowania minimum dwie roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania kruszywa łamanego lub betonowego. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwie części postępowania może wykazać minimum dwie roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania kruszywa łamanego lub betonowego. b. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej następującym sprzętem: o dla I części postępowania: 1) piła mechaniczna do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą- 1 szt; 2) skrapiarka mas bitumicznych- 1 szt.; 3) zagęszczarka nawierzchniowa - 1 szt. o dla II części postępowania: 1) samochód samowyładowczy- 1 szt.; 2) równiarka samojezdna - 1 szt.; 3) walec min. 7,5t- 1 szt. 4) minikoparka - 1 szt. 5) walec 4,5 t. - 1 szt o dla III części postępowania: 1) równiarką samojezdną- 1 szt. 2) walec min. 7,5 t.-1 szt. o dla IV części postępowania: 1) samochód samowyładowczy- 1 szt.; 2) równiarka samojezdna - 1 szt.; 3) walec min. 7,5 t- 1 szt. 4) minikoparka - 1 szt. 5) walec 4,5 t. - 1 szt o dla V części postępowania: 1) samochód samowyładowczy- 1 szt.; 2) koparko - ładowarka - 1 szt 3) rozściełacz - 1 szt 4) walec min. 7,5t- 1 szt. Uwaga - w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części, zamawiający uzna za warunek spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem pojedynczym sprzętem - nie musi sumować poszczególnego asortymentu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę porównawczą brutto (tj. za wykonanie przedmiotu zamówienia), zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, 2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianie warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy zasobu w trybie art. 22a Pzp - dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich w przeciwnym przypadku nie załączać do oferty - jeżeli dotyczy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.