Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
175z dziś
3656z ostatnich 7 dni
15016z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przedmiot:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: MARKO DZIKI WŁADYSŁAW
ul. Gromskiego 1/12
35-233 Rzeszów
powiat: Rzeszów
+ 48 600 771 092, +48 608 451 772
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221420
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienie na roboty i materiały budowlane związane z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pt: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną Etap I i II". Zapytanie nr: PN.2.2019.WD
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Postępowanie dotyczy wyłonienia wykonawcy robót i materiałów budowlanych w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną. Zakres inwestycji obejmuje budowę, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości Markowizna gmina Sokołów Małopolski.
a) Z założenia elektrownia składać się będzie z paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 1,98 MW, współpracujących z inwerterami o łącznej mocy nie mniejszej niż 1980 kW (AC). Przyłączenie urządzeń planuje się za pomocą linii kablowej SN o łącznej długości 291 m. Ponadto przedmiotowe zamówienie obejmuje budowę 4-ch stacji trafo o mocy nie mniejszej niż 2x630 KVA każda, oraz 2-ch stacji trafo o mocy nie mniejszej niż 400 kVA każda (transformatory typu suchego) z automatyką zabezpieczającą oraz 2 układami pomiarowymi wg. wymagań PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów umożliwiającą włączenie do sieci. (dopuszcza się :
- zastosowanie innego rozwiązania np. pojedyncza stacja prefabrykowana lub kontenerowa z założeniem, że moc pojedynczego transformatora nie przekroczy 630 kVA
-zamiana transformatorów suchych na olejowe pod warunkiem uzyskania zgody lub odstępstwa od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RG.6220.05.2014
- innych rozwiązań automatyki, układów pomiarowych i zabezpieczeń po uzyskaniu aprobaty i spełnieniu wymagań PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów ).
2. Dodatkową infrastrukturę towarzyszącą objętą niniejszym postępowaniem przetargowym stanowi kontener biurowy przenośny o wymiarach nie mniejszych niż 3x2 mb, z oknem, system oświetlenia terenu składający się z 13 latarni oraz instalacji elektrycznej długości 742 m, budowa i uruchomienie systemu monitoringu pracy instalacji, monitoringu terenu składający się z 13 kamer oraz instalacji o łącznej długości 870 m oraz system sterowania oświetleniem terenu do stanowiska lokalnego w kontenerze biurowym na terenie farmy. Całość terenu inwestycji zabezpieczona zostanie ogrodzeniem o łącznej długości 1053 .
Dokumentacja techniczna załącznik nr 7 do zapytania:
https://drive.google.com/drive/folders/19keSlWAjcjSPMY46I-zyaCQgt6Ebh3Yj?usp=sharing
Cel zamówienia
Niniejsze postępowanie dotyczy wyłonienia wykonawcy robót i materiałów budowlanych w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną. Zakres inwestycji obejmuje budowę, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości Markowizna gmina Sokołów Małopolski.
Przedmiot zamówienia
b) Niwelację terenu,
c) Geodezyjne wytyczenie projektowanego obiektu w terenie,
d) Wykonanie wykopów w miejscach tyczenia,
e) Wykonanie niwelacji dna wykopów, wykonanie podsypki piaskowej
f) Wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji 1053 mb
g) wykonanie linii kablowych SN o długości ok. 291 m zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.
h) Dostawę i montaż dwóch prefabrykowanych stacji transformatorowych o docelowej mocy nie mniejszej niż 630 kVA każda, lub rozwiązań równoważnych
i) Dostawę i montaż dwóch prefabrykowanych stacji transformatorowych o docelowej mocy nie mniejszej niż 400 kVA każda, lub rozwiązań równoważnych.
j) Dostawę i montaż 20 szt. rozdzielnic nN wraz z dwoma układami pomiarowo-rozliczeniowych na napięciu 0,4kV lub rozwiązań równoważnych
k) Wykonanie linii kablowych nN kablem ziemnym od rozdzielnic do projektowanych węzłów energetycznych zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną lub rozwiązań równoważnych.
l) Wykonanie instalacji uziemiającej zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną lub rozwiązań równoważnych,
m) Dostawę i montaż konstrukcji wsporczych o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w zapytaniu.
n) Dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 1980 kW i parametrach technicznych nie gorszych niż określono w zapytaniu ofertowym
o) Dostawę i montaż inwerterów fotowoltaicznych o łącznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 1980 kW (AC) parametrach technicznych nie gorszych niż wskazano w załączonym zapytaniu ofertowym:
p) Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania lub rozwiązań równoważnych,
q) Dostawę i montaż systemu monitoringu wraz z transmisją danych umożliwiającego zdalne monitorowanie stanu pracy elektrowni oraz poszczególnych jej elementów (stringów, falowników), diagnostyki systemu, akwizycji danych pomiarowych oraz analiz pracy systemu fotowoltaicznego.
r) Dostawę i montaż systemu oświetlenia terenu składającego się z 13 latarni oraz instalacji elektrycznej długości 742 m lub rozwiązań równoważnych np.lamp ledowych solarnych z czujnikiem zmierzchu
s) Dostawę i montaż systemu monitoringu terenu składającego się z 13 kamer z czujnikiem ruchu i czujnikiem podczerwieni oraz instalacji światłowodowych o długości 1219 m. Centrala monitoringu zainstalowana w kontenerze biurowym ze zdalną obsługą monitoringu lub rozwiązań równoważnych np. poprzez transmisję wifi
t) Dostarczenie kontenera biurowego przenośnego o wymiarach nie mniejszych ni z 3x2 mb, z oknem,
u) Przeprowadzenie rozruchu elektrowni
v) Opracowanie projektu wykonawczego oraz instrukcji współpracy ruchowej i uzgodnienie ich z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.
w) Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia określony został w załączonym zapytaniu ofertowym jak również w projektach budowlanych zatwierdzonych przez Starostę Rzeszowskiego wydaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę nr: 1297/2.106/2016 z dnia 09.09.2016 r. oraz 1355/2.128/2016 z dnia 20.09.2016 r., których opisy techniczne stanowią załącznik nr 7 do niniejszego postępowania ofertowego
https://drive.google.com/drive/folders/19keSlWAjcjSPMY46I-zyaCQgt6Ebh3Yj?usp=sharing

CPV: 09331200-0

Dokument nr: 1221420, PN.2.2019.WD

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 20-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia: 20.12.2019 r. roku, do godz. 10.00 w: ul. Gromskiego 1/12, 35-233 Rzeszów.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego w miejsce wskazane powyżej.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Ofertę należy umieścić kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty/opakowania.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Formularza ofertowego zgodnie z Załącznikiem nr I do Zapytania ofertowego oraz być zgodna ze specyfikacją warunków postępowania zawartą w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz tłumaczeniem przez biegłego tłumacza na język polski.
4. Oferta, wymagane formularze oraz oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy składającej ofertę w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5. Zaleca się aby strony oferty były trwałe ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Każda strona zawierająca jakąkolwiek treść (tzw. zapisana) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
6. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy - należy dołączyć pełnomocnictwo (złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii).
7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
9. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu oznaczonej napisem:
Oferta na instalację fotowoltaiczną
Na kopercie należy także podać nazwę i adres Wykonawcy.
10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Markowizna
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym, najpóźniej 3 dni od dnia podpisania umowy.
2. Podpisanie umowy nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym, najpóźniej 3 dni od dnia zakończenia naboru ofert.
3. Zakończenia realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 23.02.2020 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Wykonawca:
a) Który posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). W przypadku konsorcjum - każdy z członków musi mieć prawo do występowania w obrocie prawnym.
b) W stosunku do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego, potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia i odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). W przypadku konsorcjum - warunek musi spełniać każdy z członków.
Wiedza i doświadczenie
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową - w zakresie wiedzy i doświadczenia. Warunek wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał:
- roboty budowlane polegające na realizacji zadania budowy elektrowni fotowoltaicznej(ych) o mocy nie mniejszej niż 1000 kW, z tym że warunek uzna się za spełniony w przypadku wykazania realizacji co najmniej jednej instalacji o mocy min ,-750 kW.
Potencjał techniczny
Szczegóły dotyczące wymagań określone zostały w specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową - w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującą kadrą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
1) Kierownik budowy - wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: wykształcenie wyższe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń,
2) Kierownik robót elektrycznych - wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: wykształcenie wyższe; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
- Wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł (pięć milionów zł). Weryfikacja spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie dołączonej do oferty kopii polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności potwierdzonej za zgodność z oryginałem wraz z dowodem opłacenia składki. W przypadku konsorcjum warunek może wypełniać jeden z członków konsorcjum wykonawców w pełnym zakresie lub kilku członków łącznie.
- Wykonawca posiada środki finansowe i/lub zdolności kredytowe, w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł (pięć milionów zł). Weryfikacja spełnienia powyższego warunku dokonana zostanie na podstawie załączonego do oferty zaświadczenia z banku, w którym prowadzony jest rachunek Wykonawcy lub członka konsorcjum wykonawców o wysokości posiadanych środków na rachunku bankowym lub zaświadczenia z banku o posiadanej zdolności kredytowej wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert lub wyżej wymienionych dokumentów włącznie na kwotę min 5 mln. zł. W przypadku konsorcjum warunek może wypełniać jeden członek konsorcjum w pełnym zakresie lub kilku członków łącznie.
Dodatkowe warunki
Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium najpóźniej w dniu złożenia oferty, w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/00).
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Kompletną Ofertę stanowią:
a) Oświadczenie Wykonawcy złożone zgodnie z treścią Formularza Ofertowego - treść Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
b) Dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia-zawierająca informacje o oferowanych produktach i materiałach, przewidzianych do zastosowania urządzeniach i elementach, wskazująca na ich parametry jakościowe oraz elementy zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji, umożliwiające ocenę możliwości wykonania zamówienia i rzetelne dokonanie oceny oferty. W odniesieniu do powyższych wymagań Wykonawca zobowiązany jest złożyć -co najmniej następujące dokumenty:
1) Moduły fotowoltaiczne (panele PV) - kartę katalogową wydaną przez producenta modułu
2) Inwerter (falownik) - kartę katalogową wydaną przez producenta
3) System montażowy (konstrukcja wsporcza) - kartę katalogową wydaną przez producenta
4) Stacja transformatorowa - kartę katalogową i specyfikację techniczną wydaną przez producenta
c) Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. Kopia potwierdzenia zrealizowania przelewu winna zostać dołączona do oferty.
d) Oświadczenie - Załącznik nr 2
e) Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z datą nie starszą niż 1 miesiąc licząc od daty upływu składania ofert.
f) Wykaz robót -zgodnie z Załącznikiem nr 3
g) Wykaz osób - Zgodnie z Załącznikiem nr 4
h) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z Załącznikiem nr 5
i) Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z dowodem opłacenia składki
j) Zaświadczenie z banku o wysokości posiadanych środków na koncie bankowym lub o wysokości posiadanej zdolności kredytowej, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
k) Pełnomocnictwo przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika -oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzona kopia. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
2. Podana cena oferty jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty (związania ofertą).
3. Cenę za realizację przedmiotu zamówienia należy podać w Formularzu ofertowym -- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, w złotych polskich -- netto i brutto z wartością podatku VAT.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY
Kryterium I: ,,Cena oferty netto"
Ocena tego kryterium będzie dokonywana na podstawie ,,ceny netto" podanej w pkt I. Formularza ofertowego, według wzoru:
K1 = (CN /COB x 100) x 0,60
K1 - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium ,,Cena oferty netto",
CN - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
COB - cena oferty badanej,
W kryterium ,,Cena oferty netto" można osiągnąć maksymalnie 60 punktów.
Kryterium II: ,,Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne w miesiącach"
Ocena tego kryterium - wskazanego przez Wykonawcę w pkt. II.1 Formularza ofertowego - według wzoru:
K2 = (GOB/GND x 100) x 0,10
K2 - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium ,,Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne w miesiącach"
GND - najdłuższy okres gwarancji w miesiącach,
GOB - okres gwarancji oferty badanej,
W kryterium ,,Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne w miesiącach" można osiągnąć maksymalnie 10 punktów.
Kryterium III: ,,Okres gwarancji na falowniki w miesiącach"
Ocena tego kryterium - wskazanego przez Wykonawcę w pkt. II.2 Formularza ofertowego - według wzoru:
K3 = (GOB/GND x 100) x 0,10
K3 - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium ,,Okres gwarancji na falowniki w miesiącach"
GND - najdłuższy okres gwarancji w miesiącach,
GOB - okres gwarancji oferty badanej,
W kryterium ,,Okres gwarancji na falowniki w miesiącach" można osiągnąć maksymalnie 10 punktów.
Kryterium IV: ,,Czas usunięcia usterki od zgłoszenia w godzinach"
Ocena tego kryterium - wskazanego przez Wykonawcę w pkt III. Formularza ofertowego - według wzoru:
K4 = (RNO/GOB x 100) x 0,05
K4 - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium ,,Czas usunięcia usterki od zgłoszenia w godzinach"
GNO - najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie w ofertach,
GOB - czas reakcji oferty badanej,
W kryterium ,,Czas usunięcia usterki od zgłoszenia w godzinach" można osiągnąć maksymalnie 5 punktów.
Zamawiający zastrzega, iż może dokonać oceny kryterium ,,czasu usunięcia usterki" również na podstawie realnego czasu dojazdu do miejsca budowy instalacji. W przypadku gdy Zamawiający uzna, że czas potrzebny na dojazd przewyższa czas zadeklarowany przez Wykonawcę na usunięcie usterki, Wykonawca na wezwanie winien wskazać miejsce prowadzenia własnego serwisu lub punkt serwisowy, z którym ma podpisaną umowę na dokonywanie serwisu instalacji fotowoltaicznych. Czas dojazdu będzie ustalany na podstawie dostępnych portali internetowych umożliwiających określenie czasu dojazdu, z uwzględnieniem tolerancji 20 min.
Kryterium V: ,,Termin realizacji całości zamówienia w dniach"
Ocena tego kryterium - wskazanego przez Wykonawcę w pkt IV. Formularza ofertowego - według wzoru:
K5 = (RNO/GOB x 100) x 0,15
K5 - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium ,,Termin realizacji całości zamówienia w dniach"
GNO - najkrótszy deklarowany czas realizacji zlecenia,
GOB - czas realizacji zlecenia oferty badanej,
W kryterium ,,Termin realizacji całości zamówienia w dniach" można osiągnąć maksymalnie 15 punktów.
3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą sumaryczną ilość punktów na podstawie oceny poszczególnych kryteriów, obliczoną według poniższego wzoru.
P = K1+K2+K3+K4+K5
P -- łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę,
K1 -- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium ,,Cena oferty netto",
K2 -- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium ,,Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne w miesiącach",
K3 -- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium ,,Okres gwarancji na falowniki w miesiącach",
K4 -- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium ,,Czas usunięcia usterki od zgłoszenia w godzinach",
K5 -- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium ,,Termin realizacji całości zamówienia w dniach",
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. Obliczenia wartości punktowej oferty dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglenia).
Wykluczenia
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie, należy złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Brak dołączonego i podpisanego oświadczenia skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o zamówienie. W przypadku konsorcjum warunek musi wypełniać każdy członek konsorcjum wykonawców w pełnym zakresie tj. braku podstaw do wykluczenia, na okoliczność czego każdy z nich przedkłada stosowne oświadczenie.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MARKO DZIKI WŁADYSŁAW
Adres
36-051 Markowizna
podkarpackie , rzeszowski
Numer telefonu
600771092
NIP
8133195805
Tytuł projektu
Budowa Farmy fotowoltaicznej Markowizna o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną - Etap I i II
Numer projektu
RPPK.03.01.00-18-0522/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Władysław Dziki
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Właściciel + 48 600 771 092, Projktant +48 608 451 772

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.