Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
128z dziś
3609z ostatnich 7 dni
14969z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kontynuacja przebudowy drogi gminnej

Przedmiot:

Kontynuacja przebudowy drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
ul. Podleśna 1
13-300 Mszanowo
powiat: nowomiejski
tel. 56 4726300,
apaturalska@gminanml.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Mszanowo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na:

Kontynuację przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki w km 0+000- 0+705 - wykonanie zastępcze
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (kod CPV)
Główny przedmiot zamówienia: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg.
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

1. Przedmiotem zamówienia jest Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki" w km 0+000- 0+705 - wykonanie zastępcze.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
1) roboty przygotowawcze, ziemne,
2) nasadzenia zastępcze
3) oznakowanie pionowe
4) Konstrukcja jezdni:
- nawierzchnia z asfaltobetonu w-wa ścieralna AC11S gr. 4 cm
- nawierzchnia z asfaltobetonu w-wa wiążąca AC16W gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (warstwa górna 8 cm, dolna 12 cm) 0/31,5 gr. 20 cm po zagęszczeniu.
5) Przedmiot zamówienia obejmuje również wyrównanie zjazdów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna składa się z dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiaru robót - Załącznik Nr 7 do SIWZ.

4. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i służy do zobrazowania skali robót budowlanych, ma on za zadanie pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia.
Ustanawia się następującą hierarchię dokumentów w celu ustalenia w przypadku wątpliwości czy dany element do wykonania wchodzi w zakres niniejszego zamówienia:
1) projekt budowlany,
2) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3) przedmiar robót.
5. Wizja lokalna w terenie.
Pomimo ,,Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia", Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, układu komunikacyjnego oraz otoczenia miejsca realizacji robót budowlanych w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.
6. Równoważność:
1) Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i/lub systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
2) Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów.
3) Pod pojęciem ,,równoważności" rozwiązania w szczególności rozumie się: wykazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze - opisane daną normą lub znakiem - parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu, takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubatura, gęstość, kształt, kolorystyka, struktura, rodzaj materiału i komponentu.
4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5) W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych - innych niż określone w SIWZ - do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne).
7. Wszystkie zapisy SIWZ należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Nie wykazanie podwykonawstwa przez Wykonawcę w

ofercie oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie wyłącznie przez Wykonawcę.
10. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
11. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
12. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 3 lata (36 miesięcy) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.
13. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca lub ewentualny podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszystkie czynności dla których nie są wymagane kwalifikacje, uprawnienia, wykształcenie, które pracownik wykonuje pod nadzorem Wykonawcy/podwykonawcy, za wynagrodzeniem i w miejscu wskazanym przez Wykonawcę/podwykonawcę w szczególności związane z:
1) wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,
2) wykonywaniem czynności związanych z obsługą sprzętu budowlanego wykorzystywanego na budowie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia - koparki, walce, samochody samowyładowcze, zagęszczarki, przecinarki do betonu, itp.
3) wykonaniem prac związanych z wykonaniem wykopów, podbudowy, posadowieniem krawężników, obrzeży.
4) oraz pozostałe roboty drogowe wykonywane zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
14. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności zostaną powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z wykonawcą lub podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.
15. Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub mają być zatrudnione osoba lub osoby wykonujące w/w czynności.
16. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przez zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.
17. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone dla w Załączniku nr 5 do SIWZ - projekcie umowy.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
1) rodzaj czynności w zakresie realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP,

3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań.
18. Podwykonawca, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, winien być rozumiany jako podmiot, z którym zawarto umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w art. 2 pkt 9b) ustawy Pzp. Pod pojęciem umowy o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami (art. 2 pkt 9b) ustawy Pzp).
19. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.
23. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
24. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego.
25. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP.

CPV: 45233120-6, 45233222-1

Dokument nr: RI.271.1.21.2019.ZP

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 9 grudnia 2019 roku, o godz. 11:10, w pokoju nr 23. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.gminanml.pl informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Obsługi Mieszkańca (pater) lub przesłać na adres Zamawiającego: Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo do dnia 9 grudnia 2019 r., do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zostały wykonane w terminie do 27.12.2019 r.,

Wymagania:
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ,,ustawą PZP", oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy Pzp, rozporządzenia w sprawie dokumentów oraz ustawy Kodeks cywilny.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.
2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.
2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
2.3.1 Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie zdolności technicznej:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.
2.3.2 Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie osób:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnym do wykonania zamówienia:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Osoba ta musi być członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa (i mieć aktualne zaświadczenie z tej izby).
UWAGA !!
Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).
Ponadto:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie grup społecznie
marginalizowanych.
2. Podstawy wykluczenia:
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
2) Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą wskazane poniżej okoliczności spośród przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, tj.:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.);
3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.
4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 2, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.
6) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w ustawie PZP, w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) oraz ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.
Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia

z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. ust.1 pkt. 1 niniejszej SIWZ.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt.1 niniejszej SIWZ.
4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Projekt zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
6) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP oraz, o których mowa w rozdz. V ust. 2 pkt 2 SIWZ.
7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 pkt 5).
9) Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 2) nin. rozdziału.
10) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z tj.:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
2) brak podstaw do wykluczenia z tj.:
? odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, Wykonawca składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy PZP, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego rozdziału:
1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) dokument/y, o którym mowa w pkt 1 winien/winny być wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz.VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm.).
Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a PZP Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą.
Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca składa jedna ofertę z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
2. Oferta winna zawierać:
1) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub zawierający wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w treści załącznika nr 1 do SIWZ;

2) Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
3) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. VI ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 a) do SIWZ;
4) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. VI ust. 1 pkt 4 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu;
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2017 poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określaną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
5. We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci firmowej Wykonawcy.
6. Postępowanie o udzielenie zmówieni prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
7. Oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i dołączone do oferty.
8. Wymagane w SIWZ dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentów dla których SIWZ lub obowiązujące przepisy prawa zastrzegają inną formę.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
14. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 t.j.), jeżeli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwała SN z 20 października 2005 (sygn.. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacyjne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA". Koperty oznaczone ,,ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
20. Wykonawca ma prawo przez upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

21. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć). Adresat:
Gmina Nowe Miasto Lubawskie
ul. Podleśna 1
13-300 Mszanowo
Oferta w postępowaniu na:
,,Kontynuację przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki w km 0+000- 0+705 - wykonanie zastępcze"
Nr sprawy RI.271.1.21.2019.ZP
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
22. Do przeliczania na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
23. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie, wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.
3. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na zasadzie rozliczenia ryczałtowego. Oferowana cena musi gwarantować pełną realizację zamówienia, zgodnie z załączoną dokumentacją i specyfikacjami technicznymi, a więc powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami stawianymi w SIWZ przez Zamawiającego.
4. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do obliczenia ceny. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją techniczną należy wycenić elementy zgodnie z zapisem dokumentacji technicznej.
5. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.
6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% - 1 punkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:
LP.
Kryterium
Symbol
Waga kryterium [%]
Maksymalna liczba punktów w danym kryterium
1)
Cena
C
60
60
2)
Okres gwarancji
G
40
40
1) Kryterium I: Cena
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Cena", gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
(cena najniższej oferty/cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 60,00 punktów.
2) Kryterium II: Okres gwarancji
G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Okres gwarancji", zgodnie z poniższą tabelą: L.p. Okres gwarancji Ilość punktów (G)
1.
3 lata (minimalny okres gwarancji)
0 pkt
2.
4 lata
20 pkt
3.
5 lat i więcej
40 pkt
Uwaga:
? W powyższym kryterium oceniana będzie ilość lat przez jaką Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
? Okres gwarancji liczony jest w latach. Wykonawca winien zaoferować w przedmiotowym kryterium okres gwarancji w pełnych okresach rocznych. Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata.
? Jeżeli Wykonawca zaoferuje ,,Okres gwarancji" krótszy niż 3 lata - oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.
? Jeżeli Wykonawca zaoferuje ,,Okres gwarancji" równy lub dłuższy niż 5 lat - oferta takiego Wykonawcy otrzyma 40 pkt.
? Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego wykonanych robót.
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + G
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium ,,cena",
G - punkty uzyskane w kryterium ,,okres gwarancji"
Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. W przypadku poprawiania omyłek w ofertach Zamawiający będzie postępował zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP.
7. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.
8. W przypadku wyjaśnienia kwestii dotyczących rażąco niskiej ceny oferty Zamawiający będzie postępował zgodnie z art. 90 ustawy PZP.
Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
4. Nie wypełnienie przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, zapisów, o których mowa w ust. 3-6 nin. rozdziału będzie równoznaczne z zapisem art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy PZP (zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy) i skutkować będzie zatrzymaniem wadium.
5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
6. Przed zawarciem umowy, wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 4 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty:
1) kopie stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych osoby/osób skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem lub decyzją o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku dla podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne) - w dwóch egzemplarzach.
Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia.
4. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 6 do SIWZ - ,,wzór umowy".
Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
3. Środkami ochrony prawnej są:
1) Odwołanie (zgodnie z art.180 i nast. ustawy Pzp);
2) Skarga do sądu (zgodnie z art.198a i nast. ustawy Pzp);
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

Uwagi:
Rozdział XVIII. Ochrona danych osobowych.
1. Zamawiający informuje, iż w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy Pzp. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (Formularz Oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ).
2. Zamawiający informuje, że Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (,,ogólne rozporządzenie o ochronie danych").

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: iod@gminanml.pl.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Pzp.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez administratora danych przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty

Kontakt:
Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w ust.3-6 nin. rozdziału.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.
4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
6. Zobowiązanie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 5 SIWZ należy złożyć wraz z ofertą w oryginale.
7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 5 nin. rozdziału, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, tj. w godzinach: poniedziałek - wtorek - 7:30 do 16:00, środa-czwartek 7:30 do 15:30, piątek - 7:30 do 14:30 - zostanie potraktowana tak, jakby przyszła w dniu następnym.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Agnieszka Paturalska- Miehlau, e-mail; apaturalska@gminanml.pl,
14. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.