Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głogów Małopolski
ul. Rynek 1
36-060 Głogów Małopolski
powiat: rzeszowski
Tel.: +48 177897073
r.wzorek@glogow-mlp.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Głogów Małopolski
Wadium: 30 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla gminy Głogów Małopolski, EkoGłog Sp. z o.o. oraz pozostałych jednostek organizacyjnych gminy

Numer referencyjny: OR.271.23.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków oraz obiektów zarządzanych przez Gminę Głogów Młp., spółkę EkoGłog i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 755) do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie: 01.03.2020 r. - 28.02.2022 r. wynosi 5 911 490 kWh (tj. 2 955 745 kWh - w okresie rocznym).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków oraz obiektów zarządzanych przez Gminę Głogów Młp., spółkę EkoGłog i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 755) do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie: 01.03.2020 r. - 28.02.2022 r. wynosi 5 911 490 kWh (tj. 2 955 745 kWh - w okresie rocznym).

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania czynności wynikających

Z pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy, w szczególności do:

1)zgłoszenia do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej

I świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa)

2)Zawarcia w imieniu Zamawiającego posiadającego dotychczas obowiązującą umowę kompleksową, umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa lub oświadczenia Zamawiającego o zgodzie na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z danym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, udzielonego przez Zamawiającego według obowiązującego u danego Wykonawcy wzoru, o ile Zamawiający wraz z podpisaniem umowy (projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ) dołączy przedmiotowe pełnomocnictwo lub oświadczenie.

Wykonawca przed zawarcie umowy ma posiadać obowiązującą umowę generalną z PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że w związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił szacunkową ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości.

Zamawiający oświadcza iż posiada stosowne tytuły prawne oraz prawo do zakupu energii elektrycznej do obiektów wskazanych w postępowaniu.

Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów (punktów poboru) wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zmiana ta nie może przekroczyć 20 % ilości punktów poboru. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.03.2020 r do 28.02.2022 r. lub od zawarcia Umowy do 28.02.2022 r. jeżeli zawarcie Umowy nastąpi po 01.03.2020 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

CPV: 09310000

Dokument nr: 578199-2019, OR.271.23.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 09/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Oferty składa się za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) lub na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)zgodnie z opisem 16.1 SIWZ.

Oferty składa się za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/ w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1, 36 - 060 Głogów Małopolski, pokój nr 5 -Sala Ślubów,

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.glogow.ires.pl/10785,14053,21392/21392/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/01/2020

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Gmina Głogów Małopolski
ul. Rynek 1
Głogów Małopolski
Kod NUTS: PL823
36-060
Polska
E-mail: r.wzorek@glogow-mlp.pl
Tel.: +48 177897073

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.