Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
627z dziś
4108z ostatnich 7 dni
15468z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa materiałów i surowców do badań

Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów i surowców do badań

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Bruk-Bet Sp. z o.o
Nieciecza 199
33-240 Żabno
powiat: tarnowski
tel. 539 734 607
projekt.laminat@bruk-bet.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26837
Województwo: małopolskie
Miasto: Żabno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe numer 6/2019 Zakup i dostawa materiałów i surowców do badań, niezbędnych w trakcie realizacji projektu.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup i dostawa materiałów i surowców do badań, niezbędnych w trakcie realizacji projektu.
Na materiały i surowce składają się następujące elementy zamówienia:
1. Kruszywo grube dolomitowe o frakcji 8-11,2 mm- 316 ton
2. Kruszywo grube dolomitowe o frakcji 2-8 mm -1100 ton
3. Piasek kwarcowy suszony 0,5-1,0 mm -320 ton
4. Piasek kwarcowy suszony 0,1-0,3 mm -60 ton
Cel zamówienia
Celem realizacji zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i surowców do badań, niezbędnych w trakcie realizacji projektu. ,,Opracowanie wyrobów betonowych przeznaczonych do laminowania, odpornych na czynniki zewnętrzne oraz przemysłowej technologii ich produkcji" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Działanie 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"
Przedmiot zamówienia
Zakup i dostawa materiałów i surowców do badań, niezbędnych w trakcie realizacji projektu.
Na materiały i surowce składają się następujące elementy zamówienia:
1. Kruszywo grube dolomitowe o frakcji 8-11,2 mm- 316ton
2. Kruszywo grube dolomitowe o frakcji 2-8 mm -1100 ton
3. Piasek kwarcowy suszony 0,5-1,0 mm -320 ton
4. Piasek kwarcowy suszony 0,1-0,3 mm -60 ton

CPV: 14210000-6

Dokument nr: 26837, 6/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 13-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Sposoby składania ofert:
o pocztą elektroniczną na adres mailowy: projekt.laminat@bruk-bet.pl
o osobiście lub pocztą tradycyjną /przesyłką kurierską do Biura Projektu na adres: Bruk-Bet Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno z dopiskiem "Oferta na zapytanie ofertowe numer 6/2019

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: Skierniewice Miejscowość: Skierniewice
Harmonogram realizacji zamówienia
Od 01.2020 r. do 30.09.2020 r. Szczegółowy harmonogram dostaw określa załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wiedza i doświadczenie
Posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia.
Potencjał techniczny
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
Dodatkowe warunki
Znają i akceptują warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
Dostawy materiałów i surowców będących przedmiotem oferty, będą miały miejsce do Bruk-Bet Sp. z o.o. ul. Czerwona 18, 96-100 Skierniewice.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia. Oświadczenia znajdują się w załączniku nr 2.
Warunki zmiany umowy
W Umowie w toku jej realizacji mogą być wprowadzane zmiany dotyczące sposobu i terminu realizacji zamówienia na skutek:
a) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.
b) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
c) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.).
d) decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, oczekiwanie na niespodziewane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.).
e) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
f) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zlecenia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień.
Opóźnienia o których mowa powyżej, muszą być udokumentowane stosowanymi protokołami podpisanymi przez obie strony.
W w/w przypadkach, strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień.
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy do ich wykonania.
Wszystkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca, który chce wziąć udział w procedurze wyboru oferty, musi obligatoryjnie przedłożyć:
o Ofertę na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
o Oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia* -100 pkt
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
Liczba Punktów = (Cmin/Cof) x 100, gdzie:
Cmin - najniższa zaoferowana cena netto spośród rozpatrywanych ofert [PLN]
Cof - zaoferowana cena netto rozpatrywanej oferty [PLN]
*w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP dostępnego w dniu otwarcia ofert.
Wykluczenia
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączeni są wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą oraz osobami, którymi posłuży się do wykonania zamówienia lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
Informujemy iż osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielnie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli ubiegają się o udzielenie tego zamówienia lub zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Bruk-Bet Sp. z o.o.
Adres
Nieciecza 199
33-240 Żabno
małopolskie , tarnowski
Numer telefonu
539734607
NIP
5170200580
Numer naboru
POIR.01.01.01-IP.01-00-002/19

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Pan Daniel Szkotak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 539 734 607

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.