Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
612z dziś
4175z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz klas

Przedmiot:

Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz klas

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych
ul. św. Jana Pawła II 6a
64-400 Międzychód
powiat: międzychodzki
tel. 957482420, faks 957482420
skakunki@wp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Międzychód
Wadium: 7.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz klas w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie, budynek A - Etap II
Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na modernizacji pomieszczeń klasowych, magazynów informatyków, pomieszczenia serwerowni, gospodarczego oraz ciągów komunikacyjnych na I p. w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie. Modernizacja obejmuje posadzki, ściany, sufity oraz wymianę stolarki drzwiowej wraz z wyminą instalacji elektrycznych w klasach. Prace remontowe uwzględniają rozbiórkę istniejących okładzin podłogowych z wykładzin PVC oraz płytek ceramicznych, przygotowanie podłoża wraz z wykonaniem nowej okładziny podłogowej z płytek ceramicznych( płytki wielkością oraz kształtem dobrać do już istniejących na II piętrze), zeskrobanie starej farby, przetarcie tynków oraz wykonanie gładzi szpachlowej wraz z pomalowaniem powierzchni ścian i sufitów. Wykonana zostanie lamperia z tynku drobnoziarnistego z żywicy. Zostaną wymienione drzwi wewnętrzne do pomieszczeń klasowych oraz socjalno-bytowych na I p. Należy dobrać drzwi o takich parametrach technicznych aby spełniały swoje przeznaczenie. Zostanie wykonana przebudowa balustrady klatki schodowej. Wymienione zostaną kratki wentylacyjne. Wykonane zostaną prace związane z odmalowaniem elementów balustrad, grzejników i rur. Zakres dla instalacji elektrycznych dzieli się na: roboty demontażowe, wykonanie nowych obwodów elektrycznych oświetleniowych i gniazd wtykowych, ponowny montaż istniejących opraw oświetleniowych świetlówkowych rastrowych. UWAGA - Wszystkie elementy wykończenia muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym, w celu dopasowania do już wyremontowanego II piętra szkoły. Należy pamiętać o skutecznym wydzieleniu i zabezpieczeniu budynku od części użytkowanej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych. Zamawiający informuje, że przez cały okres realizacji zamówienia budynek będzie wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem tj. będą prowadzone zajęcia lekcyjne. Nakłada to na Wykonawcę obowiązek szczególnego zabezpieczenia i zorganizowania placu budowy. Prace szczególnie uciążliwe muszą zostać zaplanowane do realizacji i zrealizowane w godzinach niekolidujących z zajęciami w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres robót zostanie podzielony na dwie części, ze względów organizacyjnych szkoły w celu jej prawidłowego funkcjonowania tzn. zostanie udostępniona do prac połowa korytarza wraz z klasami i pomieszczeniami towarzyszącymi w tej części, po jej ukończeniu rozpoczęcie drugiego etapu

CPV: 45400000-1,45431000-7,45442100-8,45310000-3

Dokument nr: 632740-N-2019, ZST.392.4.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.zs1.powiatmiedzychodzki.pl (w zakładce: zamówienia publiczne)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
drogą pocztową, kurierem, osobiście
Adres:
Zespół Szkół Technicznych, ul. św. Jana Pawła II 6a, 64-400 Międzychód, sekretariat, Polska

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-19, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-05-18

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na podstawie złożonego oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na podstawie złożonego oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 robotę polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy lub remoncie budynku użyteczności publicznej, o wartości minimum 250.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca dysponuje co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nadane z mocy art.13 ust.1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych lub branżowych, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych , uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. Wykonawca przedkłada wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - według wzoru stanowiącego załącznik do siwz. (dokumenty na wezwanie zamawiającego) . Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik do siwz. (dokumenty na wezwanie zamawiającego) .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.