Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa 3 sztuk namiotów pneumatycznych ratowniczych wraz z osprzętem

Przedmiot:

Dostawa 3 sztuk namiotów pneumatycznych ratowniczych wraz z osprzętem

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. stacjonarny : 17-867-1709
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Dostawa 3 sztuk namiotów pneumatycznych ratowniczych wraz z osprzętem, /znak sprawy: ZK-VI.272.32.2019/.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy* / usługi* / roboty budowlane*
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Dostawa 2 sztuk namiotów pneumatycznych ratowniczych wraz z osprzętem do wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 86.
Dostawa obejmuje bezpłatny transport do odbiorcy na ww. adres. Osoba odpowiedzialna za odbiór przedmiotu dostawy : p. Ryszard Szymański -- magazynier w wojewódzkim magazynie przeciwpowodziowym w Tarnobrzegu (tel. kom. 664-774-054).
2. Dostawa 1 sztuki namiotu pneumatycznego ratowniczego do wojewódzkiego magazynu obrony cywilnej w Rzeszowie ul. Styki 3.
Dostawa obejmuje bezpłatny transport do odbiorcy na ww. adres.
Osoba odpowiedzialna p. Robert Kogut - kierownik magazynu (tel. kom. 789-442-
335).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.

CPV: 39522500-2

Dokument nr: ZK-VI.272.32.2019

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu) w terminie do godz. 12.00 w dniu 11 grudnia 2019 r. w formie : pisemnej (osobiście, listownie) na adres:*
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Grunwaldzka 15,35-959 Rzeszów, pok. 711. Z dopiskiem ,,Oferta na dostawę namiotów pneumatycznych wraz Z osprzętem"

Miejsce i termin realizacji:
Czas trwania zamówienia* / Termin wykonania*: do dnia 24 grudnia 2019 r.

Wymagania:
Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy*/łat*
Okres związania ofertą (nie krótszy niż 14 dni): 30 dni
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wystawienia kilku faktur w ramach zamówienia.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Dot. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:*
Dot. posiadania wiedzy i doświadczenia:*
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają kryteria dotyczące poszczególnych przedmiotów zamówienia, posiadają doświadczenie w realizacji analogicznych zamówień (produkcja lub handel przedmiotowym asortymentem).
Deh--dysponowania--odpowiednim--potencjałem--technicznym--eraz--osobami--zdolnymi do wykonania zamówienia:*
Dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej:*
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena*-100%
Keszt* -.............%
Inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia* -.............%
Wartość punktowa oferty zostanie określona przy wykorzystaniu poniższego wzoru :
Cena brutto oferty najtańszej C = ----------------------------------- x 100 pkt
Cena brutto oferty ocenianej Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający zwróci się do Wykonawców, którzy złożyli te oferty - w terminie określonym przez Zamawiającego - do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaproponować cen wyższych niż w ofertach pierwotnych.
Zamawiający odrzuci ofertę :
1) złożoną po terminie;
2) niezgodą z treścią ogłoszenia o zamówieniu;
3) zawierającą błędy nie będące oczywistymi pomyłkami edytorskimi lub rachunkowymi.
W przypadku jeżeli oferta Wykonawcy będzie podlegała uzupełnieniu lub wymagać będzie wyjaśnienia. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień do oferty.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Oferta musi zostać podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.
DODATKOWE INFORMACJE
(m.in. wymagania dot. wadium, wymagania dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy, uwarunkowania dot. podwykonawstwa, wymagania dot. aspektów społecznych)* Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia w przypadku, gdy :
1) nie zostanie złożona żadna oferta;
2) nie zostanie złożona przynajmniej jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy;
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Kontakt:
KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W przypadku pytań dotyczących warunków realizacji zamówienia proszę o kontakt:
- w sprawach formalnych : p. Grzegorz Lonc - główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, tel. stacjonarny : 17-867-1709 , e-mail: glonc@rzeszow.uw.gov.pl;
- w sprawach technicznych : p. Witold Kwaśny -- kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, tel. stacjonarny : 17-867-1719 , e-mail: wkwasny@rzeszow.uw.gov.pl.
W przypadku pytań składanych telefonicznie prosimy o kontakt w godz. 800-1500 w dniach pracy Urzędu, w przypadku pytań składanych w formie e-mail w tytule należy wskazać przedmiot zamówienia / znak sprawy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.