Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3840z ostatnich 7 dni
16678z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacji budynku

Przedmiot:

Termomodernizacji budynku

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "RAZEM" W ŁODYGOWIE
Łodygowowo 7/8
14-220 Łodygowo
powiat: iławski
691994524
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220850
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Łodygowo
Wadium: 10.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie Ofertowe Nr. 1 Łodygowo "Razem" RPWM.04.03.02/2019/1 na realizację robót budowlanych polegajacych na Termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej "Razem" w Łodygowie w ramach poddziałania 4.3.2,,Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych"Regionalnego Programu Opereacyjnego Województaw Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego robót budowlanych związanych z Termomodernizacją budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej "Razem" w Łodygowie
- wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych
- wykonanie docieplenia stropodachu
-wymiana okien i drzwi
- doświetlenie klatek
Cel zamówienia
Realizacja robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego finansowanego w ramach poddziałania 4.3.2 ,,Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na
a) Wykonaniu dociepleń ścian zewnętrznych
- docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 17 cm z wyprawką
,036 W/Mk
- docieplenie szczytów płytami styropianowymi gr. 12 cm z wyprawką
,036 W/Mk
- ścian piwnic przy gruncie płytami polistyrenu XPS grubość 18cm z warstwami hydroizolacyjnymi
- ścian piwnic nad powierzchnią płytami polistyrenu XPS grubość 15cm z warstwami hydroizolacyjnymi
b) wykonaniu docieplenia stropodachu
- docieplenie stropodachu niewentylowanego nad mieszkaniami (wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego) płytami ze styropianu o gr. 22 cm o współczynniku przewodzenia ciepła ,038 W/Mk
c) wymiana okien piwnic - wymiana okien w części wspólnej budynków (wraz ze zmniejszeniem powierzchni przeszkleń) na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła U = 1 ,4 W/(m2*K
d) doświetlenie klatek - wymiana okien PCV o współczynniku przenikania ciepła U = 1 ,4 W/(m2*K
e) wymiana drzwi - wymiana drzwi w części wspólnej budynku o współczynniku
U = 1,7 W/m2 K
2) Kod i nazwa (CPV)
- 45000000-7-Roboty budowlane
-45321000-3- Izolacja cieplna
-45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
3) Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifkalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1220850, 1lodygowo"Razem"/RPWM.04.03.02/2019/1

Otwarcie ofert: 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2020 o godz. 13,00 w siedzibie Zamawiającego

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 08-01-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1)Ofertę można dostarczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego do dnia 08.01.2020 r do godz. 15.00. W kopercie z dopiskiem " Dotyczy zapytania ofertowego nr.1lodygowo"Razem"/RPWM.04.03.02/2019/1. Nie otwierać przed 09.01.2020 godz.13.00
2) Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: Łodygowo 7
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia 30.05.2020 r.( max. 120 dni od daty podpisania umowy)

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Zapytanie Ofertowe nr.1Łodygowo Audyt energ. zał. 6
Wiedza i doświadczenie
1) Oferent powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na termomodernizacji budynku mieszkalnego o kubaturze min. 900 m3.
2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 1) według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznika nr 3) oraz dodatkowych dokumentów (np. poświadczeń, referencji)
Dodatkowe warunki
1) Oferent powinien wnieść wadium w wysokości 10.000 zł przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr41 8320 0005 0040 3030 2000 0010. Wadium nie podlega oprocentowaniu i jest zabezpieczeniem podpisania umowy. Wadium przepada na rzecz Zamawiającego, jeśli wybrany Oferent uchyla się od podpisania umowy.
2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 1) według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie złożonego przez Oferenta dowodu wpłacenia wadium.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
a) formularz ofertowy do zapytania ofertowego - (Załącznik nr 1)
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - (Załącznik nr 2)
c) wykaz wykonanych robót budowlanych - (Załącznik nr 3) wraz z dodatkowymi dokumentami (poświadczeniami lub referencjami) potwierdzającymi dane zawarte w Załączniku nr 3
d) dowód wpłacenia wadium.
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA WYBORU OFERTY
1) Rozpatrywane będą jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
2) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
a) Łączna cena brutto - waga 90% (maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium wynosi 90);
b) Okres gwarancji - waga 10% (maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium wynosi 10).
3) Punktacja za kryterium Łączna cena brutto zostanie ustalona następująco:
Liczba punktów za kryterium= (łączna cena brutto oferty najniższej)/(łączna cena brutto oferenta) x 90
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
4) Punktacja za kryterium Okres gwarancji
Liczba punktów za kryterium= (okres gwarancji proponowany przez oferenta)/(najdłuższy okres gwarancji w miesiącach) x 10
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
5) Punkty uzyskane przez daną ofertę w ramach kryteriów Łączna cena brutto i Okres gwarancji zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie obliczona łączna punktacja danej oferty. Maksymalna możliwa do uzyskania łączna ilość punktów wynosi 100.
6) Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą łączną ilością punktów.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie bądź więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów.
Wykluczenia
1) Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 1) według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznika nr 2).
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "RAZEM" W ŁODYGOWIE
Adres
14-220 Łodygowo
warmińsko-mazurskie , iławski
Numer telefonu
691994524
NIP
7441810269
Tytuł projektu
Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej "Razem" w Łodygowie
Numer projektu
RPWM.04.03.02-28-0002/19-00
Inne źródła finansowania
Brak

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Zdzisław Wróblewski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
691994524

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.