Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
627z dziś
4108z ostatnich 7 dni
15468z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa płyt betonowych ażurowych

Przedmiot:

Dostawa płyt betonowych ażurowych

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
ul. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński
powiat: lidzbarski
tel. +48 89 767 85 00 fax +48 89 767 23 03
um@lidzbarkw.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Lidzbark Warmiński
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na: Dostawy płyt betonowych ażurowych.

Dokument nr: GKI.273.249.2019

Składanie ofert:
7. Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.12.2019 r. do godz.
12:00.
Ofertę prosimy wysłać: pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Miejski w Lidzbarku
Warmińskim, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Plac Młyński 6, pok. nr 306.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, po wyznaczonym terminie
składania ofert, zostaną zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia zwarcia umowy do dnia 31.12.2019 roku.

Wymagania:
3. Warunki jakie musi spełnić oferent:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Wymagane dokumenty (oświadczenia):
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Wypełniony Formularz oferty sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
2) Wypełniony Formularz cenowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (należy wypełnić wszystkie puste kolumny i wiersze);
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) Dokumenty dopuszczające oferowane materiały do obrotu lub udostępnienia na rynku krajowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 266, z późn. zm.) lub oświadczenie o posiadaniu ww. wymaganych dokumentów, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;
6) Oświadczenie, że oferowane materiały odpowiadają najwyższym obowiązującym normom
jakościowym, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego
zapytania ofertowego;
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto - 100%.

Kontakt:
6. Osoby prowadzące zamówienie (kontakt): Stanisław Jagiełło - tel.: 605634809 i Anna Jasiun - tel.: 89 767 85 20.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.